งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา คุณภาพงาน รุ่นที่ 7 - 10 รุ่นที่ 11 – 14 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬา แห่งจุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา คุณภาพงาน รุ่นที่ 7 - 10 รุ่นที่ 11 – 14 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬา แห่งจุฬาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน รุ่นที่ 7 - 10 รุ่นที่ 11 – 14 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬา แห่งจุฬาฯ

2 หัวข้อ ปัญหา * การซ่อมแซมอุปกรณ์แต่ละ สนามต่างๆล่าช้า ชื่อ โครงการ * งานซ่อมแซมอุปกรณ์สนาม ต่างๆ

3 ประเภท โครงการ โครงการใหม่ที่พัฒนา หน่วยงาน ชื่อกลุ่ม ทันใจ

4 หลักการและ เหตุผล เนื่องด้วย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับ สถานที่การเรียนการสอน การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ และการบริการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้น ความพร้อมในเรื่องของสถานที่และ อุปกรณ์ต่างๆ ต้องพร้อมให้บริการ และหากเกิดปัญหาสามารถ ดำเนินการซ่อมได้อย่างรวดเร็ว

5 วัตถุประสง ค์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการซ่อม อุปกรณ์สนามต่างๆ ให้มีความรวดเร็วขึ้น ตัวชี้วัด โครงการ ระยะเวลาในการซ่อมแซมตั้งแต่แจ้ง ซ่อมจนแล้วเสร็จ

6 ระยะเวลา ดำเนินการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 แผนการ ดำเนินงาน

7 สมาชิก กลุ่ม

8 การประเมินผล โครงการ ประเมินจากระยะเวลาใน การซ่อม ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ การซ่อมแซมอุปกรณ์สนามต่างๆ มี ความรวดเร็วขึ้น

9

10 ประเภทการ ซ่อม การซ่อม / การติดตั้ง ที่ไม่ต้องจัดซื้อ การซ่อม / การติดตั้ง ที่จัดซื้อ การซ่อม / การติดตั้ง ที่ส่งบริษัท

11 สรุปประวัติการซ่อม / การติดตั้งที่ ไม่ต้องจัดซื้อ ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554 เดือนจำนวนใบ แจ้งทั้งหมด จำนวนที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวนที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ วันเฉลี่ยใน การซ่อม หมายเหตุ มกราคม 44021 กุมภาพันธ์ 11837 มีนาคม 54110 เมษายน 6248 พฤษภาคม 112103 รวม 372018

12 สรุปประวัติการซ่อม / การติดตั้งที่ ต้องจัดซื้อ ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554 เดือนจำนวนใบ แจ้งทั้งหมด จำนวนที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวนที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ วันเฉลี่ยใน การซ่อม หมายเหตุ มกราคม 31255 กุมภาพันธ์ 130 - มีนาคม 606- เมษายน 101- พฤษภาคม ---- รวม 23122

13 สรุปประวัติการซ่อม / ที่ส่งบริษัท ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2554 เดือนจำนวนใบ แจ้งทั้งหมด จำนวนที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวนที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ วันเฉลี่ยใน การซ่อม หมายเหตุ มกราคม 55 กุมภาพันธ์ - มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม - รวม

14 ขั้นตอนการดำเนินการซ่อม ในปัจจุบัน สนามต่างๆ เขียนใบแจ้ง ซ่อม ช่าง ตรวจสอบ และส่งใบ งาน ช่างซ่อมได้ มีอะไหล่ ช่างสั่งซื้อ อะไหล่ ตรวจสอบ ขบวนการ จัดซื้อ ดำเนินการ ซ่อมได้ ฝ่ายพัสดุ ตรวจสอบ

15

16 การวางแผนการทำงาน ของช่าง

17 ใบงานที่ 4 หัวข้อปัญหา : การซ่อมแซมอุปกรณ์แต่ละ สนามต่างๆ ล่าช้า โครงการ : งานซ่อมแซมอุปกรณ์สนามกีฬา ต่างๆ หน่วยงาน : ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬาแห่ง จุฬาฯ เป้าหมาย : ลดระยะเวลาในการซ่อมตั้งแต่แจ้ง ซ่อมจนแล้วเสร็จ วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา / โอกาสพัฒนา

18 สาเหตุวิธีการแก้ไข ( กิจกรรม / กระบวนการ แก้ไข ) ผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนิน โครงการ 1. ช่างมีจำนวน น้อยและไม่มีการ วางแผนการซ่อม 1. จัดทำตารางการตรวจสอบสนามกีฬา ต่างๆ หัวหน้างาน 2. ผู้แจ้งซ่อมให้ รายละเอียดไม่ ครบถ้วน และรวม งานซ่อมกับงาน จัดซื้อ 2. บอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและแยกใบ งานให้ชัดเจนระหว่างการแจ้งซ่อมกับการ ติดตั้ง เพิ่มเติม สนามต่างๆ 3. ขบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า 3. ลดขั้นตอนการจัดซื้อ, แผนกพัสดุ 4. ไม่มีพัสดุใน คลัง 4. จัดซื้อพัสดุสำรองแผนกพัสดุ 5. ความคล่องตัว ในการทำงาน 5.


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา คุณภาพงาน รุ่นที่ 7 - 10 รุ่นที่ 11 – 14 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬา แห่งจุฬาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google