งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงาน คิดค่าไฟ จะประหยัด พลังงาน ได้อย่างไร? ถ้ายังไม่รู้ว่า เค้า คิดค่าไฟ เรายังไง???วิธีการคิดค่าไฟฟ้าและแนวทางการจัดการค่าพลังไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงาน คิดค่าไฟ จะประหยัด พลังงาน ได้อย่างไร? ถ้ายังไม่รู้ว่า เค้า คิดค่าไฟ เรายังไง???วิธีการคิดค่าไฟฟ้าและแนวทางการจัดการค่าพลังไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงาน คิดค่าไฟ จะประหยัด พลังงาน ได้อย่างไร? ถ้ายังไม่รู้ว่า เค้า คิดค่าไฟ เรายังไง???วิธีการคิดค่าไฟฟ้าและแนวทางการจัดการค่าพลังไฟฟ้า

2 สูตรการคิดค่าไฟฟ้า สูตรการคิดค่าไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (kW) ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (kVar) ค่าบริการรายเดือน ค่า Ft ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้าผันแปร + + 1 2 3

3 = ค่าพลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ x 1 ชั่วโมง 1 กิโลวัตต์ = 1,000 วัตต์ ค่าพลังงานไฟฟ้า (1 หน่วย ) ค่าพลังงานไฟฟ้า (1 หน่วย )ตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 500 วัตต์ เปิดใช้งาน 2 ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้า = 0.5 กิโลวัตต์ X 2 ชั่วโมง = 1 หน่วย = 1 หน่วย

4 ค่าความต้องการพลัง ไฟฟ้า คือ กำลังไฟฟ้าที่ใช้จริงเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยทุก 15 นาที คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ ที่เฉลี่ยทุก 15 นาที โดยเลือกค่าที่ สูงที่สุดในรอบเดือนนั้น เป็นค่า ความต้องการพลังไฟฟ้า สูงสุด ( เศษของกิโลวัตต์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวัตต์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป คิดเป็น 1 กิโลวัตต์ ) ค่าความต้องการพลัง ไฟฟ้าสูงสุด

5 เครื่องปรับอา กาศ 300 kW ปั๊มน้ำ = 50 kW ค่าพลังไฟฟ้า สูงสุด (Peak Demand : kW) แสงสว่าง + อื่นๆ 150 kW 8.00 น. 12.00 น. 13.00 น. 19.00 น. kWเวลา 21.00 น. 6.00 น. 500 kW 450 kW ปั๊มน้ำ = 50 kW

6 เขามีหลักการหาค่า “Peak Demand” อย่างไร ? 1,000 kW 650 kW 100 kW 0.00 น. 0.15 น. 0.30 น. 0.45 น. 1.00 น. 8.00 น. 24.00 น.

7 ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Lagging) ถ้าในรอบเดือนใดผู้ใช้ไฟฟ้า มีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวาร์ เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความ ต้องการพลังไฟฟ้าแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว เฉพาะส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ ในอัตรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท (สำหรับการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าในรอบเดือนนั้น เศษของกิโลวาร์ ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์)

8 ค่า Ft ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า Ft (Factor of Tariff) เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลง ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ของ ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และ ค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า โดยจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน

9 ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แสดงภาระใช้ไฟฟ้าของ ประเทศ

10 1. บ้านอยู่อาศัย 1.1 อัตราปกติ 1.1.1 Energy<150 kWh 1.1.2 Energy >150 kWh 1.2 เลือกอัตรา TOU ได้ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

11 2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการ ใช้ TOU 2.2 อัตราตามช่วงเวลาของการ ใช้ TOU สามารถเลือกใช้อัตรา TOU ได้อีกด้วย สามารถเลือกใช้อัตรา TOU ได้อีกด้วย ( โดยไม่เสียค่าความต้องการ พลังไฟฟ้าสูงสุด ) ( โดยไม่เสียค่าความต้องการ พลังไฟฟ้าสูงสุด ) 2. กิจการขนาดเล็ก 2.1 อัตราปกติ (Demand<30 kW) 2.1 อัตราปกติ (Demand<30 kW)

12 3. กิจการขนาดกลาง Demand 30-999 kW, Energy <250,000 kWh Demand 30-999 kW, Energy <250,000 kWh 3.1 อัตราปกติ 3.2 อัตรา TOU 4. กิจการ ขนาดใหญ่ Demand >1,000 kW, Energy >250,000 kWh 4.1 อัตรา TOD 4.2 อัตรา TOU

13 5. กิจการเฉพาะอย่าง 6. ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 7. สูบน้ำเพื่อ การเกษตร 8. ไฟฟ้าชั่วคราว

14 อัตราค่าไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้า 1) อัตราปกติ (Two Part Tariff) 2) อัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD Tariff) 3) อัตราตามช่วงเวลาของการ ใช้ (TOU Tariff)

15 อัตรารายเดือน : พลังงานไฟฟ้า หน่วยที่ ราคาค่าพลังงานไฟฟ้า 15 หน่วยแรกหน่วยที่ 0-151.8632 บาท 10 หน่วยต่อไปหน่วยที่ 16-252.5026 บาท 10 หน่วยต่อไปหน่วยที่ 26-352.7549 บาท 65 หน่วยต่อไปหน่วยที่ 36-1003.1381 บาท 50 หน่วยต่อไปหน่วยที่ 101-1503.2315 บาท 250 หน่วยต่อไปหน่วยที่ 151-4003.7362 บาท เกิน 400 หน่วยขึ้นไปหน่วยที่ 401 เป็นต้นไป 3.9361 บาท ค่าบริการ : เดือนละ 8.19 บาท หมายเหตุ ประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนได้รับสิทธิค่า ไฟฟ้าฟรี 1.1 อัตราปกติ ( ประเภทที่ 1 บ้าน อยู่อาศัย ) 1.1.1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน

16 1.1.2 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน อัตรารายเดือน : พลังงานไฟฟ้า หน่วยที่ ราคาค่าพลังงาน ไฟฟ้า 150 หน่วยแรกหน่วยที่ 0-1502.7628 บาท 250 หน่วยต่อไปหน่วยที่ 151-4003.7362 บาท เกิน 400 หน่วยขึ้นไปหน่วยที่ 401 เป็นต้นไป 3.9361 บาท ค่าบริการ : เดือนละ 38.22 บาท

17 ตัวอย่าง การคิดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่1 บ้านอยู่อาศัย ส่วนที่ 1 หน่วยที่ใช้ ประเภท 1.1.2 ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

18 ส่วนที่ 2 Ft บ้านอยู่อาศัย เกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน 150X2.7628 120X3.7362 270x(68. 86/100) หน่วยที่ใช้ ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

19 วิธีคำนวณ พลังงานไฟฟ้า =270หน่วย อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)=- 0.06 สต./หน่วย 1. ค่าบริการ=38.22บาท 2. ค่าไฟฟ้า 150 หน่วยแรก=414.42บาท (150 x 2.7628) 3. ค่าไฟฟ้า 250 หน่วยต่อไป=448.344บาท (120 x 3.7362) 4. รวมค่าพลังงานไฟฟ้า(  +  +  )=900.984บาท 5. ค่า (Ft) (270 x -0.06) =-16.20บาท 6. รวมเงินค่าไฟฟ้า (  +  )=884.78บาท 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%=61.93บาท 8. รวมเงินที่ต้องชำระ (  +  )=946.72บาท ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

20 ประเภท ราคาค่าพลังงาน ไฟฟ้า ( บาท / หน่วย ) ค่าบริกา ร ( บาท / เดือน ) 2.1.1 แรงดัน 22-33 kV 3.6246312.24 2. กิจการขนาดเล็ก 2.1 อัตราปกติ (Demand<30 kW) 2.1 อัตราปกติ (Demand<30 kW) 2.2 อัตราตามช่วงเวลาของ การใช้ TOU

21 อัตรารายเดือน : ค่าพลังงาน ไฟฟ้า หน่วยที่ ราคาค่าพลังงาน ไฟฟ้า 150 หน่วยแรกหน่วยที่ 0-1502.7628 บาท 250 หน่วยต่อไปหน่วยที่ 151-4003.7362 บาท เกิน 400 หน่วยขึ้นไปหน่วยที่ 401 เป็นต้นไป 3.9361 บาท ค่าบริการ : เดือนละ 46.16 บาท 2.1.2 แรงดันต่ำ กว่า 22 kV

22 ประเภท ค่าพลังงานไฟฟ้า ( บาท / หน่วย ) ค่าบริการ ( บาท / เดือน ) peakOff peak 2.2.1 แรงดัน 22-33 kV 4.85272.1495312.24 2.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 kV 5.26742.182746.16 2.2 อัตราอัตราตามช่วงเวลา ของการใช้ TOU 2.2 อัตราอัตราตามช่วงเวลา ของการใช้ TOU

23 ประเภทที่ 3.1 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 3.1 กิจการขนาดกลาง อัตรา ปกติ

24 0.00 น. 24.00 น. kW kW = 196.26 บาท kWh = 2.7815 บาท ค่าไฟฟ้า = ( ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าพลัง ไฟฟ้าสูงสุด +Ft) x VAT อัตรา ปกติ Peak Demand

25 Ft 183,000x2.7815500x196.26(410-(500*0.6197))x14.02183,000x(21.95/100) ตัวอย่าง การคิดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราปกติ ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ( 3.1.2) ที่ระดับแรงดัน 12-24 กิโลโวลต์ (สาขาย่อย อาคารหลังเดียว หรืออาคารพาณิชย์หลายคูหา ) ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

26 วิธีคำนวณ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด = 500กิโลวัตต์ ความต้องการพลังไฟฟ้าเสมือน= 410กิโลวาร์ พลังงานไฟฟ้า(kWh, Unit)= 183,000หน่วย อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft.)= 21.95 สต./หน่วย 1. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (500 x 196.26)= 98,130บาท 2. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์= 1,402บาท ((410-(500 x 0.6197 ตัดทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง)) x 14.02) 3. ค่าพลังงานไฟฟ้า(183,000 x 2.7815)= 509,014.50บาท 4. ค่า (Ft.) (183,000 x -0.06)= บาท 5. รวมเงินค่าไฟฟ้า (  +  +  +  )= บาท 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%= บาท 7. รวมเงินที่ต้องชำระ (  +  )= บาท ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

27 ตัวอย่าง การคิดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราปกติ ประเภทอัตรา 30 กิจการขนาดกลาง แรงดัน 22-33 กิโลโวลต์ (เทียบได้กับอัตรา 3.1.2 แรงดัน 12–24 กิโลโวลต์ กฟน.) Peak Demand (kW) Energy (kWh) (35.720-35.395)x2000(4520.90-4417.41)x2000650x196.26 Ft 0.3317-0.0229-0.0476 ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

28 วิธีคำนวณ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด = 650 กิโลวัตต์ พลังงานไฟฟ้า (kWh, Unit)= 206,980 หน่วย อัตราค่าไฟผันแปร (Ft.)= 0.3317 บาท / หน่วย ค่าบริการ ( ไม่มี )= - ค่าส่วนลดระบบส่ง = (-0.0229) บาท / หน่วย ค่าส่วนลดระบบจำหน่าย = (-0.0476) บาท / หน่วย 1. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (650 x 196.26) = 127,569.00 บาท 2. ค่าพลังงานไฟฟ้า (206,980 x 1.7034)= 352,569.73 บาท 3. ค่า Ft(206,980 x 0.3317)= 68,655.27 บาท 4. ส่วนลดระบบส่ง [206,980 x (-0.0229)]= (-4,739.84) บาท 5. ส่วนลดระบบจำหน่าย [206,980 x (-0.0476)] = (-9,852.25) บาท 6. รวมค่า Ft (  +  +  ) = 54,063.18 บาท 7. รวมเงินค่าไฟฟ้า (  +  +  ) = 534,201.91 บาท 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%= 37,394.13 บาท 9. รวมเงินที่ต้องชำระ (  +  )= 571,596.04 บาท ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

29 ประเภทที่ 4.1 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 4.1 กิจการขนาดใหญ่ อัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD)

30 OFF PEAK PARTIAL PEAK ON PEAK 8.00 น. 18.30 น. 21.30 น. 0.00 น. 24.00 น 24.00 น.kW kW = 285.05 บาท PP - OP kW = 58.88 บาท kW = 0 บาท kWh = 2.7815 บาท อัตราตามช่วงเวลาของวัน (TOD) ค่าไฟฟ้า = ( ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าพลัง ไฟฟ้าสูงสุด + Ft) x VAT

31 ตัวอย่าง การคิดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff : TOD Tariff) ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ อัตรา 4.1.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์ 358,000x2.7815 534x285.05 (841-534)x58.88 769x0.00 358,000x(38.28/100) ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

32 วิธีคำนวณ ความต้องการพลังไฟฟ้า (ช่วง On Peak)= 534กิโลวัตต์ ความต้องการพลังไฟฟ้า (ช่วง Partial Peak) = 841กิโลวัตต์ ความต้องการพลังไฟฟ้า (ช่วง Off Peak)= 769กิโลวัตต์ ความต้องการพลังไฟฟ้าเสมือน= 352กิโลวาร์ พลังงานไฟฟ้า (ตลอดช่วงเวลา)= 358,000หน่วย ค่าอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)= 38.28 สต./หน่วย 1.ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (ช่วง On Peak) (534 x 285.05)= 152,217.00บาท 2.ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (ช่วง Partial Peak) ((841 – 534) x 58.88)= 18,076.00บาท 3.ค่าพลังงานไฟฟ้า (ตลอดช่วงเวลา) (358,000 x 2.7815)= 995,777.00บาท 4.ค่า (Ft) (358,000 x -0.06)= บาท 5.รวมเงินค่าไฟฟ้า (  +  +  +  )= บาท 6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%= บาท 7. 7.รวมเงินที่ต้องชำระ (  +  )= บาท ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

33 ประเภทที่ 4.2 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 4.2 กิจการขนาดใหญ่ อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

34 OFF PEAK ON PEAK 9.00 น. 22.00 น. 0.00 น. 24.00 น. kW จันทร์ - ศุกร์ (9.00- 22.00 น.) kW = 132.93 บาท kWh = 3.7731 บาท จันทร์ - ศุกร์ (22.00- 9.00 น.) และ เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุด ทั้งวัน kW = 0 บาท kWh = 2.2695 บาท อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ค่าไฟฟ้า = ( ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าพลัง ไฟฟ้าสูงสุด + Ft) x VAT

35 ตัวอย่าง การคิดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ อัตรา 4.2.2 แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์ 1* คือ ช่วง On Peak 2* คือ ช่วง Off Peak (186,000+207,000)x0.2612) (186,000x3.7731)+(207,000x2.2695)(1,050x132.93)+(1,041x0) ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

36 วิธีคำนวณ ความต้องการพลังไฟฟ้า ( คิดเฉพาะช่วง Peak)= 1,050 กิโลวัตต์ ความต้องการพลังไฟฟ้าเสมือน = 1,104 กิโลวาร์ พลังงานไฟฟ้า ( ช่วง On Peak)= 186,000 หน่วย พลังงานไฟฟ้า ( ช่วง Off Peak)= 207,000 หน่วย ค่าอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft.)= 26.12 สต./ หน่วย ค่าบริการ = 312.24 บาท ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ = 6,351.00 บาท 1. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (1,050 x 132.93)= 139,577.00 บาท 2. ค่าพลังงานไฟฟ้า ( ช่วง On Peak) (186,000 x 3.7731)= 701,797.00 บาท 3. ค่าพลังงานไฟฟ้า ( ช่วง Off Peak) (207,000 x 2.2695)= 469,786.50 บาท 4. ค่า (Ft.) ((186,000 + 207,000)) x 0.2612)= 102,651.60 บาท ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

37 วิธีคำนวณ 5.รวมเงินค่าไฟฟ้า (  +  +  +  )= บาท 6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%= บาท 7. 7.รวมเงินที่ต้องชำระ (  +  )= บาท ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

38 ตัวอย่าง การคิดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) ประเภทอัตรา 40 กิจการขนาดใหญ่ แรงดัน 22-33 กิโลโวลต์ ( เทียบได้กับอัตรา 4.2.2 แรงดัน 12- 24 กิโลโวลต์ กฟน.) ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

39 ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า ช่วง On Peak ช่วง Off Peak ช่วง Off Holiday ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

40 วิธีคำนวณ ความต้องการพลังไฟฟ้า ( คิดเฉพาะช่วง Peak)= 948 กิโลวัตต์ พลังงานไฟฟ้า ( ช่วง On Peak)= 198,760 หน่วย พลังงานไฟฟ้า ( ช่วง Off Peak)= 208,140 หน่วย พลังงานไฟฟ้า ( ช่วง Off Holiday)= 271,580 หน่วย ค่าอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft.)= 28.11 สต./ หน่วย ค่าบริการ = 228.17 บาท ค่าส่วนลดระบบส่ง = -0.0102 บาท / หน่วย ค่าส่วนลดระบบจำหน่าย = -0.0514 บาท / หน่วย 1. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (948 x 132.93)= 126,017.64 บาท 2. ค่าพลังงานไฟฟ้า ( ช่วง On Peak) (198,760 x 2.6950)= 535,658.20 บาท 3. ค่าพลังงานไฟฟ้า ( ช่วง Off Peak) (208,140 x 1.1914)= 247,978.00 บาท 4. ค่าพลังงานไฟฟ้า ( ช่วง Off Holiday) (271,580 x 1.1914)= 323,560.41 บาท ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

41 5. ค่า (Ft.) (678,480 x 0.2811)= 190,720.73 บาท 6. ส่วนลดระบบส่ง (678,480 x (-0.0102))= (-6,920.50) บาท 7. ส่วนลดระบบจำหน่าย ((678,480 x (-0.0514))= (-34,873.87) บาท 8. รวมค่า (Ft.) (  +  +  )= 148,926.36 บาท 9. ค่าบริการ = 228.17 บาท 10. รวมค่าไฟฟ้า (  +  +  +  +  +  ) = 1,382,368.78 บาท 11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%= 96,765.81 บาท 12. รวมเงินค่าไฟฟ้า (  +11)= 1,479,134.59 บาท ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

42 หน่วยงานแห่งนี้เสียค่าไฟใน อัตราแบบใด ???

43 อัตรา ปกติ ประเภทที่ 6.1 อัตราปกติ ประเภทที่ 6.1 อัตราปกติ

44 ค่าไฟฟ้า = ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11876.00 x 3.2193 11876.00 x 0.9255 25657.06 + 10991.24

45 ประโยชน์ที่ได้จากการลดพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1) ได้ลดค่าไฟฟ้า ( ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยถูกลง ) 2) ลดภาระต่อระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน ทำให้สามารถจ่ายโหลดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้มากขึ้น ทำให้สามารถจ่ายโหลดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้มากขึ้น 3) ระบบไฟฟ้าของประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

46 แนวทางการลดค่าพลัง ไฟฟ้าสูงสุด 1) เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ไม่ให้ทำงานพร้อม ๆ กัน 2) ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องจักรลง ในเวลาที่มีการใช้งานพร้อมกัน ในเวลาที่มีการใช้งานพร้อมกัน 3) เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 4) ใช้ระบบเก็บสะสมพลังงานแทนระบบปกติ เช่น ระบบปรับอากาศแบบ ICE STORAGE

47 ขั้นตอนในการดำเนินการควบคุม พลังไฟฟ้าสูงสุด 1) บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวัน (Daily Load Curve) 2)รวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 3)วิเคราะห์ช่วงเวลาในการเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 4)แบ่งกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า 4.1) กลุ่มที่ไม่สามารถหยุดเดินได้ 4.2) กลุ่มที่หยุดเดินได้บางช่วงเวลา 5) ดำเนินการควบคุมและติดตามผล 5.1) ย้ายเวลาเปิดอุปกรณ์บางตัวในช่วง On Peak 5.2) ปลดอุปกรณ์บางตัว เมื่อปริมาณการใช้เกินกำหนด (โดยการใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ) (โดยการใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ) Load Profile Example

48 ตารางการเปิดอุปกรณ์หรือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า Peak

49 วิธีการควบคุมพลังไฟฟ้า สูงสุด 1) ใช้คน ควบคุมให้มี การใช้พลัง ไฟฟ้า ตามที่กำหนด 2) ใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เช่น Demand Controller, BAS

50 สรุปวิธีการลดค่าไฟฟ้า ของหน่วยงาน โดยไม่ ต้องใช้เงินลงทุน ก่อนอื่น ต้องรู้เขารู้เรา ก่อนอื่น ต้องรู้เขารู้เรา ปรับตัวตามกระบวนท่า ต้นหลิว ลู่ลม ปรับตัวตามกระบวนท่า ต้นหลิว ลู่ลม ใช้ คัมภีร์จัดสรรปันส่วนฟ้า ดินเท่าเทียม ใช้ คัมภีร์จัดสรรปันส่วนฟ้า ดินเท่าเทียม

51

52 เพื่อ โลก สีเขียว


ดาวน์โหลด ppt พลังงาน คิดค่าไฟ จะประหยัด พลังงาน ได้อย่างไร? ถ้ายังไม่รู้ว่า เค้า คิดค่าไฟ เรายังไง???วิธีการคิดค่าไฟฟ้าและแนวทางการจัดการค่าพลังไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google