งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเรื่อง การบริหารสินค้าคง คลัง. บทที่ 1 บทนำ 1.1 ความเป็นมาของโครงงาน ในปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดให้มีการแข่งขันเสรี ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องพัฒนาขีด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเรื่อง การบริหารสินค้าคง คลัง. บทที่ 1 บทนำ 1.1 ความเป็นมาของโครงงาน ในปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดให้มีการแข่งขันเสรี ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องพัฒนาขีด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเรื่อง การบริหารสินค้าคง คลัง

2 บทที่ 1 บทนำ 1.1 ความเป็นมาของโครงงาน ในปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดให้มีการแข่งขันเสรี ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องพัฒนาขีด ความสามารถให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ระบบคุณภาพของตนเอง ระบบกระบวนการผลิต หรือ ระบบการบริหารจัดการในโซ่อุปทาน จึงเป็น ที่แน่นอนว่าการบริหารสินค้าคงคลังเป็น องค์ประกอบหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจาก เป้าหมายของการบริหารสินค้าคงคลังเป็นการ สร้างความสมดุลทั้งในส่วนของบริษัท และในส่วน ของลูกค้า

3 การเรียนการสอนในรายวิชาการบริหาร สินค้าคงคลัง เป็นการเรียนลักษณะของการเรียน ในหนังสือเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจ ได้ยากเพระเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อน อีกทั้งยังมี เนื้อหาจำนวนมาก เป็นที่แน่นอนว่าในการเรียนที่มี แต่ทฤษฎี เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ และทำให้ผู้เรียนไม่มี ความกระตือรือร้น จึงจะส่งผลให้การเรียนการสอน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้จัดทำสื่อการเรียนการ สอนเรื่อง การบริหารสินค้าคงคลัง สำหรับเป็น ตัวกลางในการเรียนการสอน ระหว่างอาจารย์ ผู้สอนกับผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะทำให้เกิดกระบวนการ ทางความคิด และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน จึงได้ นำสื่อการเรียนการสอบแบบทางเดินเอกสารใน รูปแบบหนังสือภาพ เพื่อจะลดความเบื่อหน่ายใน การเรียน และช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

4 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1.2.1 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการบริหารสินค้าคงคลัง 1.2.2 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการ บริหารสินค้าคงคลัง 1.2.3 เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง

5 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.3.1 การบริหารสินค้าคงคลัง 1.3.1.1 ความหมายของการบริหารสินค้าคงคลัง 1.3.1.2 ความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง 1.3.1.3 หลักการทำงานของการบริหารสินค้าคง คลัง 1.3.1.4 ประเภทของการบริหารสินค้าคงคลัง 1.3.1.5 การวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC 1.3.1.6 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารสินค้าคงคลัง

6 1.3.1.7 เป้าหมายของการจัดการสินค้าคงคลัง 1.3.1.8 ระบบการเติมเต็มสินค้า 1.3.1.9 การหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม 1.3.1.10 สูตร EOQ (Economic Order Quantity) 1.3.1.11 จุดสั่งซื้อและการหาปริมาณสินค้าสำรอง 1.3.1.12 การวัดผลการดำเนินงานการบริหาร สินค้าคงคลัง 3.1.2 สื่อการเรียนการสอนแบบทางเดินเอกสาร ใน รูปแบบของหนังสือภาพ

7 1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน 1.4.1 อาจารย์ผู้สอนที่สอนในรายวิชา การบริหาร สินค้าคงคลังได้มีสื่อในการเรียนการสอนเรื่องการบริหาร สินค้าคงคลัง 1.4.2 นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้ทราบ และเข้าใจในเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังมากยิ่งขั้น 1.4.3 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องการบริหาร สินค้าคงคลังได้สะดวก และง่ายขึ้น

8 1.5 วิธีการดำเนินการ 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน มิถุนายน - กรกฎาคม 2. เสนอหัวข้อโครงงาน กรกฎาคม 3. รวบรวมข้อมูลบทที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเพื่อ แก้ไขปรับปรุง สิงหาคม - กันยายน 4. สอบโครงงานครั้งที่ 1 นำเสนอโดย Power Point กันยายน 5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ตรวจอีกครั้ง กันยายน 6. รายงานความก้าวหน้าหลังจากสอบโครงงานครั้งที่ 1 กันยายน 7. ร่างแบบสื่อการเรียนการสอน กันยายน - ตุลาคม 8. ส่งสื่อการเรียนการสอนให้อาจารย์ตรวจ ตุลาคม - พฤศจิกายน 9. สอบโครงงานครั้งที่ 2 นำเสนอโดย Power Point บท ที่ 1-3 ตุลาคม - พฤศจิกายน

9 10. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นำโครงงานที่แก้ไขให้ อาจารย์ตรวจ พฤศจิกายน - ธันวาคม 11. รวบรวมข้อมูลบทที่ 4-5 ให้อาจารย์ตรวจเพื่อทำการ แก้ไขปรับปรุง มกราคม 1 2. นำบทที่ 4-5 ที่แก้ไขปรับปรุงให้อาจารย์ตรวจอีกครั้ง มกราคม 1 3. สอบโครงงานครั้งที่ 3 นำเสนอโดย Power Point บทที่ 1-5 มกราคม – กุมภาพันธ์ 1 4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ นำโครงงานที่แก้ไข ให้อาจารย์ ตรวจอีกครั้ง กุมภาพันธ์ 15. สรุปผลและจัดทำรูปเล่มส่งอาจารย์ กุมภาพันธ์

10 1.6 นิยามศัพท์ 1.6.1 EOQ (Economic Order Quantity) หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 1.6.2 Inventory Management หมายถึง การบริหาร สินค้าคงคลัง 1.6.3 Make to Order หมายถึง การผลิตตามคำสั่ง ของลูกค้า 1.6.4 Raw Materials หมายถึง วัตถุดิบ 1.6.5 Work in Process หมายถึง งานระหว่างผลิต 1.6.7 Finish Goods หมายถึง สินค้าสำเร็จรูป 1.6.8 Maintenance Repair & Operating Supply (MRO) หมายถึง สินค้าที่ใช้ในการ บำรุงรักษา ซ่อม บำรุง วัสดุสิ้นเปลือง


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเรื่อง การบริหารสินค้าคง คลัง. บทที่ 1 บทนำ 1.1 ความเป็นมาของโครงงาน ในปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดให้มีการแข่งขันเสรี ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องพัฒนาขีด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google