งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและแนวทาง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและแนวทาง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและแนวทาง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

2 เนื้อหา ลำดับความเป็นมาของการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร สถิติที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ การเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปัญหาและอุปสรรค ทิศทางในอนาคต

3 ความเป็นมาของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2531 : กรุงเทพมหานครเริ่มให้การบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2538 : ก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 2542 : ว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดให้เป็นผู้ดำเนินงานเก็บขนและ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างเต็มรูปแบบ 2546 : เริ่มดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถาน บริการการสาธารณสุข

4 รูปแบบการบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สำนักสิ่งแวดล้อม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กำกับดูแล ถือหุ้นมากกว่า 90% - เก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ - จัดเก็บค่าธรรมเนียม มูลฝอยติดเชื้อ รายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ กรุงเทพมหานคร

5 ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช สถานีขนถ่ายมูลฝอย โรงงานหมักทำปุ๋ย โรงงานเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ

6 สถิติที่เกี่ยวข้องกับ มูลฝอยติดเชื้อ

7 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนได้และจำนวน สถานพยาบาลที่เข้ารับบริการเก็บขนและกำจัด (27 ตัน/วัน) (25 ตัน/วัน) (23 ตัน/วัน) (21 ตัน/วัน) (20 ตัน/วัน) (18 ตัน/วัน) (17 ตัน/วัน)

8 ประเภทสถานบริการการสาธารณสุข ที่เข้ารับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปี พ.ศ. 2555 ลำดับประเภท จำนวนที่เข้ารับบริการ เก็บขนและกำจัด 1โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน140 2 โรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขใน สังกัดกรุงเทพมหานคร 163 3คลินิกและอื่นๆ1,969 รวม2,272 ที่มา: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล (ปี พ.ศ. 2555) 4,063

9 อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ อัตราประจำรายเดือนอัตราเป็นครั้งคราว 1. น้ำหนักมูลฝอย ไม่เกิน 2 กก/วัน หรือ 13 ลิตร/วัน 300 บาท1. ค่าเก็บและขน มูลฝอยแต่ละครั้ง 2,000 บาท 2. น้ำหนักมูลฝอย เกิน 2 กก/วัน หรือ 13 ลิตร/วัน 300 บาท สำหรับทุกๆ 2 กก. หรือ ทุกๆ 13 ลิตร หรือเศษของแต่ ละ 2 กก. หรือ 13 ลิตร 2. น้ำหนักมูลฝอยไม่ เกิน 75 กก. หรือ 500 ลิตร คิดอัตราเพิ่ม 400 บาท 3. น้ำหนักมูลฝอย เกิน 75 กก. หรือ 500 ลิตร คิดอัตราเพิ่ม 400 บาท สำหรับทุกๆ 75 กก. หรือทุกๆ 500 ลิตร

10 ค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ และค่าใช้จ่ายเก็บขนและกำจัด

11 ขั้นตอนการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ชั่งน้ำหนัก ขนย้ายมูลฝอยขึ้นรถ มูลฝอยติดเชื้อรอการขนย้าย ชั่งน้ำหนักมูลฝอยที่โรงงาน

12

13 เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

14

15 รถจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ • จำนวนรถ 18 คัน (ขนาด 1 ตัน และ 2 ตัน ) • ควบคุมอุณหภูมิรถ ต่ำกว่า 10 o C • ดำเนินงานเก็บขนโดยบริษัท กรุงเทพ ธนาคม จำกัด

16 การเก็บขนและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ในภาวะน้ำท่วม ปีพ. ศ. 2554

17 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เตาเผา (2 เตา) -ขีดความสามารถ 15 ตัน/วัน/เตา -แบบ 2 ห้องเผา ประกอบด้วย  ห้องเผาที่ 1: 800-900 o C  ห้องเผาที่ 2: 1,000-1,200 o C ระบบบำบัดก๊าซ - ระบบ Wet Scrubber

18

19 การทำความสะอาดถังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

20 ปัญหาอุปสรรค • จำนวนสถานบริการสาธารณสุข ประเภทคลินิก เข้ารับบริการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีเพียงร้อยละ50 • การบังคับใช้กฎหมาย

21 23 พฤษภาคม 2554 เขตบางกะปิ

22

23 มูลฝอยติดเชื้อลักลอบทิ้ง

24 ทิศทางในอนาคต 1. การเพิ่มขีดความ สามารถการให้บริการให้ ครอบคลุมจำนวนสถาน บริการ • เพิ่มจำนวนคลินิกให้ เข้าสู่ระบบการจัดการ มากกว่าร้อยละ 50 • เพื่อลดปัญหาการทิ้ง มูลฝอยติดเชื้อปะปนกับ มูลฝอยทั่วไป • ลดการแพร่กระจายเชื้อ โรค เนื่องจากการกำจัดที่ไม่ เหมาะสม 2. การประชาสัมพันธ์ • เพื่อสร้างความเข้าใจใน การเข้าสู่ระบบการจัดเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร • เพื่อให้สถานพยาบาล รับทราบถึงหน้าที่ในการ จ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อ 3. การปรับปรุงระบบการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ • ก่อสร้างเตาเผามูลฝอย ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 2 เตา ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม ขนาดความ สามารถที่ 10 ตัน/วัน/เตา • แผนการสร้างเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์ กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช • เพื่อรับมือกับปริมาณ มูลฝอยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

25 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อหนองแขม • ตั้งอยู่ในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม • ความสามารถกำจัดมูลฝอย 10 ตันต่อวัน จำนวน 2 เตา • เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555

26 เตาเผามูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช • แผนการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแห่งใหม่ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช • เตาเผาเก่ามีสภาพเก่า เนื่องจากใช้งานมานาน • ขนาดกำจัดมูลฝอย 10 ตันต่อวัน จำนวน 2 เตา • อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโครงการ

27 การใช้เอกสารกำกับการขนส่ง มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้มีการใช้เอกสารกำกับการ ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง • วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมกำกับปริมาณมูลฝอย ติดเชื้อจากแหล่งกำเนิด(ต้นกำเนิด) • แนวความคิด ผู้ขนส่งต้องขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมใบกำกับการขนส่งที่ระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ และแหล่งกำเนิดที่ตรงกันทุกฉบับในทุกขั้นตอนไป จนถึงปลายทางสถานที่กำจัด(ผู้กำจัด) อย่างเป็นระบบ

28 เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 1 เล่ม ประกอบด้วยชุดเอกสาร 50 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย แผ่นเอกสาร 6 แผ่น ตช. 01/1ตช. 02ตช. 03 ตช. 04 ตช. 05 ตช. 01/2 *ทุกแผ่นมีคาร์บอนเรสในตัว*

29 แนวทางปฏิบัติการจัดการขยะ อันตรายในโรงพยาบาล การเผาในเตาเผาความร้อน สูง บริษัท อัคคีปราการ จำกัด ( มหาชน ) ของเสียทางการแพทย์ ถุงหรือภาชนะติดสัญลักษณ์ ขยะอันตรายทั่วไป กทม. จัดเก็บ ขยะติดเชื้อ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช บ. กรุงเทพธนาคมฯจัดเก็บ บริษัทรับกำจัดที่ ขึ้นทะเบียนกับ กรมโรงงาน อุตสาหกรรม บริษัทเอกชนขนส่ง กทม. จัดเก็บ

30 Save the world สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร http://office.bangkok.go.th/environment Thank you for your attention !


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและแนวทาง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google