งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและแนวทาง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและแนวทาง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและแนวทาง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร
โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

2 เนื้อหา ลำดับความเป็นมาของการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร
สถิติที่เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ การเก็บขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ปัญหาและอุปสรรค ทิศทางในอนาคต

3 ความเป็นมาของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
2531 : กรุงเทพมหานครเริ่มให้การบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2538 : ก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 2542 : ว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดให้เป็นผู้ดำเนินงานเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อย่างเต็มรูปแบบ 2546 : เริ่มดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการการสาธารณสุข

4 กรุงเทพมหานคร รูปแบบการบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ สำนักสิ่งแวดล้อม
ถือหุ้นมากกว่า 90% บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด สำนักสิ่งแวดล้อม กำกับดูแล รายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ จัดเก็บค่าธรรมเนียม มูลฝอยติดเชื้อ เก็บขนและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อ

5 ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
โรงงานเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ โรงงานหมักทำปุ๋ย สถานีขนถ่ายมูลฝอย

6 สถิติที่เกี่ยวข้องกับ มูลฝอยติดเชื้อ

7 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนได้และจำนวนสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการเก็บขนและกำจัด
(27 ตัน/วัน) (25 ตัน/วัน) (23 ตัน/วัน) (21 ตัน/วัน) (20 ตัน/วัน) (18 ตัน/วัน) (17 ตัน/วัน)

8 จำนวนที่เข้ารับบริการเก็บขนและกำจัด
ประเภทสถานบริการการสาธารณสุข ที่เข้ารับบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อปี พ.ศ. 2555 ลำดับ ประเภท จำนวนที่เข้ารับบริการเก็บขนและกำจัด 1 โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน 140 2 โรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร 163 3 คลินิกและอื่นๆ 1,969 รวม 2,272 4,063 ที่มา: กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล (ปี พ.ศ. 2555)

9 อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
อัตราประจำรายเดือน อัตราเป็นครั้งคราว 1. น้ำหนักมูลฝอยไม่เกิน 2 กก/วัน หรือ 13 ลิตร/วัน 300 บาท 1. ค่าเก็บและขน มูลฝอยแต่ละครั้ง 2,000 บาท 2. น้ำหนักมูลฝอยเกิน 2 กก/วัน หรือ 13 ลิตร/วัน สำหรับทุกๆ กก. หรือ ทุกๆ 13 ลิตร หรือเศษของแต่ละ 2 กก. หรือ 13 ลิตร 2. น้ำหนักมูลฝอยไม่เกิน 75 กก. หรือ 500 ลิตร คิดอัตราเพิ่ม 400 บาท 3. น้ำหนักมูลฝอยเกิน 75 กก. หรือ 500 ลิตร สำหรับทุกๆ 75 กก. หรือทุกๆ 500 ลิตร

10 ค่าธรรมเนียมมูลฝอยติดเชื้อ และค่าใช้จ่ายเก็บขนและกำจัด

11 ขั้นตอนการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยติดเชื้อรอการขนย้าย ชั่งน้ำหนัก ชั่งน้ำหนักมูลฝอยที่โรงงาน ขนย้ายมูลฝอยขึ้นรถ

12

13 เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

14 เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

15 รถจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
จำนวนรถ 18 คัน (ขนาด 1 ตัน และ 2 ตัน ) ควบคุมอุณหภูมิรถ ต่ำกว่า 10 o C ดำเนินงานเก็บขนโดยบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

16 การเก็บขนและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ในภาวะน้ำท่วม
ปีพ.ศ. 2554

17 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เตาเผา (2 เตา) ขีดความสามารถ 15 ตัน/วัน/เตา แบบ 2 ห้องเผา ประกอบด้วย ห้องเผาที่ 1: o C ห้องเผาที่ 2: 1,000-1,200o C ระบบบำบัดก๊าซ - ระบบ Wet Scrubber

18

19 การทำความสะอาดถังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

20 ปัญหาอุปสรรค จำนวนสถานบริการสาธารณสุข ประเภทคลินิก เข้ารับบริการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีเพียงร้อยละ50 การบังคับใช้กฎหมาย

21 23 พฤษภาคม 2554 เขตบางกะปิ

22

23 มูลฝอยติดเชื้อลักลอบทิ้ง

24 ทิศทางในอนาคต 1. การเพิ่มขีดความ สามารถการให้บริการให้ครอบคลุมจำนวนสถานบริการ 2. การประชาสัมพันธ์ 3. การปรับปรุงระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าสู่ระบบการจัดเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สถานพยาบาลรับทราบถึงหน้าที่ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 2 เตา ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขม ขนาดความ สามารถที่ 10 ตัน/วัน/เตา แผนการสร้างเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพิ่มจำนวนคลินิกให้เข้าสู่ระบบการจัดการ มากกว่าร้อยละ 50 เพื่อลดปัญหาการทิ้ง มูลฝอยติดเชื้อปะปนกับ มูลฝอยทั่วไป ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค เนื่องจากการกำจัดที่ไม่เหมาะสม เพื่อรับมือกับปริมาณ มูลฝอยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

25 เตาเผามูลฝอยติดเชื้อหนองแขม
ตั้งอยู่ในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ความสามารถกำจัดมูลฝอย 10 ตันต่อวัน จำนวน 2 เตา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555

26 เตาเผามูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช
แผนการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแห่งใหม่ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เตาเผาเก่ามีสภาพเก่า เนื่องจากใช้งานมานาน ขนาดกำจัดมูลฝอย 10 ตันต่อวัน จำนวน 2 เตา อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโครงการ

27 การใช้เอกสารกำกับการขนส่ง มูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)
กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้มีการใช้เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมกำกับปริมาณมูลฝอย ติดเชื้อจากแหล่งกำเนิด(ต้นกำเนิด) แนวความคิด ผู้ขนส่งต้องขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมใบกำกับการขนส่งที่ระบุปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ และแหล่งกำเนิดที่ตรงกันทุกฉบับในทุกขั้นตอนไป จนถึงปลายทางสถานที่กำจัด(ผู้กำจัด) อย่างเป็นระบบ

28 เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ *ทุกแผ่นมีคาร์บอนเรสในตัว*
เอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 1 เล่ม ประกอบด้วยชุดเอกสาร 50 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย แผ่นเอกสาร 6 แผ่น ตช. 01/1 ตช. 02 ตช. 03 ตช. 01/2 ตช. 05 ตช. 04 *ทุกแผ่นมีคาร์บอนเรสในตัว*

29 แนวทางปฏิบัติการจัดการขยะอันตรายในโรงพยาบาล
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายทั่วไป ของเสียทางการแพทย์ ถุงหรือภาชนะติดสัญลักษณ์ กทม.จัดเก็บ บริษัทเอกชนขนส่ง บ.กรุงเทพธนาคมฯจัดเก็บ กทม.จัดเก็บ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช บริษัทรับกำจัดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชนขนส่ง การเผาในเตาเผาความร้อนสูง บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 29

30 Thank you for your attention ! สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Save the world สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและแนวทาง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google