งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท Papaya FC จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท Papaya FC จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท Papaya FC จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์

2  ความเป็นมา  การวิเคราะห์การนำผลิตภัณฑ์ไป ประกอบเป็นอาชีพ  แผนการตลาด  แผนการดำเนินงานและการผลิต  การคาดการณ์ กำไรขาดทุนและ จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์ 2 บริษัท Papaya FC จำกัด

3  ต้องการเพิ่มมูลค่าพืชผลทาง การเกษตรในท้องถิ่น  พัฒนาทอฟฟี่มะละกอให้เป็นสินค้า premium  มะละกอเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์  ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์มี 5 สีได้ จากธรรมชาติ 3 บริษัท Papaya FC จำกัด

4  เพิ่มมูลค่าของมะละกอท้องถิ่น โดยนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ “ ทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์ ” 4 บริษัท Papaya FC จำกัด

5 5 ผสมสี ทำความ สะอาด ปลอก เปลือก ลดขนาดต้มให้สุก ปั่นให้ ละเอียด กรอง มะละกอ เติม ส่วนผสม กวน ใส่เนยสด กวนจน แห้ง ตั้งไว้ให้ เย็น ขึ้นรูปใส่อัล มอนด์ ห่อกระดาษ แก้วใส บรรจุใส่ กล่อง

6 6 บริษัท Papaya FC จำกัด

7  เนื้อละเอียด เนียน คงรูป  สีตามธรรมชาติ สม่ำเสมอ  กลิ่นรสตามธรรมชาติ  ไม่พบสิ่งแปลกปลอม  ความชื้น ไม่เกินร้อยละ 8 โดย น้ำหนัก 7 บริษัท Papaya FC จำกัด

8 นโยบาย  เพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ วิสัยทัศน์  มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน พันธกิจ  พัฒนาท้องถิ่นให้มีรายได้ 8 บริษัท Papaya FC จำกัด

9 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 1. จุดแข็ง (Strength) 1. บุคลากรเป็นคนท้องถิ่น 2. วัตถุดิบหลักที่นำมาผลิตมีราคาถูก 3. ควบคุมการผลิตทอฟฟี่มะละกออัลมอนด์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 9 บริษัท Papaya FC จำกัด

10 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 2. จุดอ่อน (Weaknesses)  ต้องใช้เวลาในการขึ้นรูปทอฟฟี่ มะละกออัลมอนด์ให้มีขนาดเท่าๆกัน เนื่องจากยังไม่มีเครื่องจักร 1010 บริษัท Papaya FC จำกัด

11 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 3. โอกาส (Opportunities)  เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทางเลือกหนึ่ง แก่ผู้บริโภค  บริษัทมีแผนการตลาดชัดเจนในการ จัดจำหน่าย และมีแผนการขยายตลาด ทุกปีเพื่อขยายตลาดใหม่ 1 บริษัท Papaya FC จำกัด

12 4. อุปสรรค (Threats)  ตลาดอาหารว่างหรืออาหารขบเคี้ยวมี การแข่งขันสูง 1212 บริษัท Papaya FC จำกัด

13  เป็นอาหารว่าง หรือลูกอมขบเคี้ยว  ลักษณะกลมด มี 5 รสชาติ ได้แก่ อัญชัน กระเจี๊ยบ ใบเตย กาแฟ และแค รอท  บรรจุ ขนาด 15 เม็ด ราคา 35 บาท  อายุผลิตภัณฑ์ 6 เดือนนับตั้งแต่วันผลิต  มีคุณค่าทางอาหารสูง 1313 บริษัท Papaya FC จำกัด

14 ราคาขายต่อหน่วย = ต้นทุนต่อหน่วย + 40% ของราคาขาย ( กำไร ) 1414 บริษัท Papaya FC จำกัด

15 ร้าน OTOP ประจำอำเภอ ประจำ จังหวัด และมีการจัดจำหน่ายทั้งในร้าน สะดวกซื้อ 1515 บริษัท Papaya FC จำกัด

16  การแจกสินค้าตัวอย่าง บริเวณ โรงเรียน ตลาด สวนสาธารณะ เป็นต้น  การจัดสินค้า Exhibition ตามงานของ จังหวัดต่างๆ 1616 บริษัท Papaya FC จำกัด

17  มีการประเมินยอดขายทุกๆเดือนเพื่อวาง แผนการผลิตและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย 1717 บริษัท Papaya FC จำกัด

18  โครงสร้างองค์การเป็นการรวมกลุ่มของคน ในชุมชน 5 คน  พื้นที่ในการผลิต 1 ห้อง  ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น  ควบคุมกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1818 บริษัท Papaya FC จำกัด

19  งบประมาณในการลงทุนเป็นเงิน 50,000 บาท  รายจ่ายคงที่ (Fix cost) ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ อาคารผลิต เครื่องจักร  รายจ่ายแปรฝันต่อชิ้นสินค้า (Variable cost) ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าวัตถุดิบ และค่าจ้างพนักงาน  อัตรากำลังการผลิต 100 กล่องต่อวัน  หากสามารถขายตามเป้าหมายที่วางไว้จะสามารถคืน ทุนประมาณ 70-80 % ในปีแรก ปีที่ 2 จะสามารถคืน ทุนทั้งหมด 1919 บริษัท Papaya FC จำกัด

20 1919

21


ดาวน์โหลด ppt บริษัท Papaya FC จำกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google