งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิยามศัพท์ทางด้าน อาหารสัตว์ และการจำแนกวัตถุดิบ อาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิยามศัพท์ทางด้าน อาหารสัตว์ และการจำแนกวัตถุดิบ อาหารสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิยามศัพท์ทางด้าน อาหารสัตว์ และการจำแนกวัตถุดิบ อาหารสัตว์

2 โภชนะ (nutrients) วัตถุดิบอาหารสัตว์ (feedstuff) สารใดก็ตามที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติ หรือสังเคราะห์ขึ้นมาทางเคมีหรือ ชีววิทยา เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วจะให้ คุณค่าทางอาหารกับสัตว์ สารเคมีหรือกลุ่มของสารเคมีที่มี คุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และเป็น ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ เมื่อสัตว์ กินเข้าไปแล้ว ทำให้สัตว์ที่ได้รับ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

3 อาหาร (food หรือ feed) สารหรือสิ่งที่ภายหลังสัตว์กินเข้าไป แล้วสามารถถูก ย่อย (digested) ถูกดูดซึม (absorbed) และนำไปใช้ ประโยชน์ (utilized) ต่อร่างกาย วัตถุหรือสารใด ๆ ซึ่งโดยปกติจะมา จากพืช หรือสัตว์ ซึ่งมีโภชนะประกอบอยู่ (Church และ Pond 1982)

4 สูตรอาหาร (ration) อาหารที่ให้แก่สัตว์ในแต่ละวัน ส่วน ใหญ่มักทำการคำนวณให้มีโภชนะอยู่ ในสมดุล (balanced ration) เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์ ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิด ประเภท และอายุสัตว์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการดำรงชีพ การ เจริญเติบโต หรือให้ผลผลิต

5 อาหารข้น (concentrate) อาหารที่มีความเข้มข้นของโภชนะต่อ หน่วยน้ำหนักสูง หรือเป็นอาหารที่มี โภชนะที่สัตว์สามารถย่อยได้มาก และ มีเยื่อใยต่ำกว่า 18 % อาจเป็นอาหาร ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกัน และได้ปรับปรุงให้มีคุณค่าทางอาหาร เหมาะสม ซึ่งเมื่อผสมกับอาหารชนิด อื่นแล้วจะมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ตามความต้องการของสัตว์ แบ่งออก ได้ตามปริมาณโภชนะที่มีอยู่ในอาหาร ดังนี้ :

6 1. แหล่งให้พลังงาน ให้พลังงานสูง และ มีโปรตีนต่ำกว่า 20 % เมล็ดธัญพืช ผลพลอยได้จากเมล็ด ธัญพืช กากน้ำตาล ไขมัน สัตว์ น้ำมันพืช 2. แหล่งให้โปรตีน โปรตีนสูงกว่า 20 % ปลาป่น เนื้อป่น กากเมล็ดพืชน้ำมัน กรดแอมิโนสังเคราะห์ 3. แหล่งให้แร่ธาตุ หินปูน กระดูกป่น เปลือกหอยป่น เกลือ แกง แร่ธาตุสังเคราะห์ 4. แหล่งให้วิตามิน วิตามินสังเคราะห์ 5. อาหารเสริมอื่นๆ ยาปฏิชีวนะ สารให้ สี กลิ่น

7 อาหารหยาบ ( roughage) วัตถุดิบอาหารสัตว์ หรืออาหารใดก็ ตามที่มีความเข้มข้นของโภชนะต่อ หน่วยน้ำหนักต่ำ แต่มีเยื่อใยสูงกว่า 18 % และเหมาะสมที่จะนำมาใช้ เป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่สามารถใช้ ประโยชน์หรือย่อยเยื่อใยได้ดี อาหารหยาบแห้ง ( dry forage) อาหารหยาบสด (green forage) อาหารหยาบหมัก (silage)

8 อาหารสำเร็จ ( complete feed ) อาหารที่มีโภชนะครบถ้วนตามความ ต้องการทางสรีรวิทยาของสัตว์เฉพาะ อย่าง เมื่อสัตว์กินเข้าไปในปริมาณที่ พอเพียงแล้ว จะสามารถเติบโตและ ดำรงชีวิต และให้ผลผลิตได้โดยไม่ต้อง รับอาหารอื่นอีกนอกจากน้ำ อาหารเม็ด ( pelleted feed, pellet) อาหารสำเร็จที่ถูกอัดเป็นเม็ด เพื่อให้มี ความน่ากิน (palatability) มากขึ้น ลด การเป็นฝุ่น ลดการสูญเสียเนื่องจากการ ตกหล่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขนส่ง

9 อาหารแตกเป็นเสี่ยง ( crumble feed ) อาหารอัดเม็ดที่นำมาเข้าเครื่องขบให้ แตกเป็นเสี่ยง มีขนาดต่างๆตามที่ ต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ : ประหยัดเวลาในการอัดเม็ด เพิ่มความน่ากิน เพิ่มความสามารถในการย่อย เหมาะสำหรับสัตว์ปีก โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งไก่กระทง หรือไก่ที่มีอายุมากกว่า 4-5 สัปดาห์ขึ้นไป

10 อาหารป่น ( mash feed ) อาหารสำเร็จที่อยู่ในรูปป่นละเอียด มีอยู่ 2 รูป คือ อาหารป่นเปียก และอาหารป่น แห้ง วัตถุเติมอาหารสัตว์ ( feed additive) สารเคมีที่เติมลงไปในอาหาร โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพ ของอาหาร ทำให้สัตว์สามารถใช้ ประโยชน์จากอาหารได้มากขึ้น เช่น ยา ปฏิชีวนะ ยากันบูด เอ็นไซม์ และ สาร กระตุ้นการเจริญเติบโต เป็นต้น

11 อาหารผสมล่วงหน้า ( premix ) ส่วนผสมของแหล่งอาหารปลีกย่อยหลาย ชนิด ( วิตามิน แร่ธาตุ เป็นต้น ) กับตัวเจือ จาง ก่อนที่จะนำมาผสมกับอาหารชนิดอื่น เพื่อทำเป็นอาหารสมดุล โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อกระจายอาหารเหล่านั้น ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกับอาหารส่วนอื่นได้ ง่ายขึ้น

12 อาหารผสมสำเร็จรูป (total mixed rations, TMR; complete rations, CR) อาหารที่ผลิตขึ้นมาจากการนำเอา อาหารหลักของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 2 ชนิด คือ อาหารหยาบ และอาหารข้นมา ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ว จึงนำไปเลี้ยงสัตว์โดยตรง

13 TMR ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. ประกอบไปด้วยอาหารข้นและอาหาร หยาบในอัตราส่วนที่เหมาะสม ( คำนวณ จากน้ำหนักแห้ง ) โดยขึ้นกับอายุและ ระดับการให้ผลผลิตของสัตว์ที่เลี้ยง 2. อาหารทั้ง 2 ชนิดที่นำมาใช้ผสมต้องมี คุณภาพดี โดยเฉพาะอาหารหยาบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 3. ขนาดความยาวของอาหารหยาบที่ใช้ ผสมควรมีขนาดพอเหมาะ ไม่สั้น หรือเล็ก จนเกินไป 4. การกระจายตัวของอาหารข้นและ อาหารหยาบควรสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt นิยามศัพท์ทางด้าน อาหารสัตว์ และการจำแนกวัตถุดิบ อาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google