งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO นางสาว ไซนับ สามอ รหัส 5010210151 นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส 5010210453.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO นางสาว ไซนับ สามอ รหัส 5010210151 นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส 5010210453."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO นางสาว ไซนับ สามอ รหัส 5010210151 นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส 5010210453

2  ประวัติโรงพยาบาล  สถานที่ตั้ง  ข้อมูลฝ่ายที่ฝึกงาน  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

3  ระยะเวลาฝึกงาน  ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  ประโยชน์ที่ได้รับ  ปัญหาและข้อเสนอแนะ

4 ประวัติโรงพยาบาล  โรงพยาบาลศูนย์ยะลาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2492 โดยมีนายแพทย์ชาญ บุญมงคล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล คนแรก  พ. ศ. 2516 ได้ถูกพัฒนาให้เป็น โรงพยาบาลศูนย์ ของ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้  นับจากวันที่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลจน ถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 61 ปี โรงพยาบาลได้รับการ พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าจนอาจกล่าวได้ว่า เป็นโรงพยาบาล ศูนย์ที่มีศักยภาพสูงแห่ง หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข

5 สถานที่ตั้ง 152 ถ. สิโรรส ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 95000

6 ข้อมูลฝ่ายที่ฝึกงาน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  แบ่งเป็นหน่วยงานย่อย 6 งาน คือ 1. งานห้องบัตร 2. งานเวชระเบียน 3. งานสถิติ 4. งาน IS 5. งานข้อมูลข่าวสาร 6. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

7 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  วิสัยทัศน์  เป็นผู้นำระบบงานเวชระเบียนใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  พันธกิจ  จัดทำ จัดเก็บ ค้นหา เวชระเบียน และ นำไปใช้ประโยชน์  เป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ  เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ( Hardware Software People )

8 ระยะเวลาฝึกงาน  ระยะเวลาการฝึกงาน  วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553  เวลาทำงาน  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

9 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  งานด้านข้อมูล  ดึงข้อมูลจาก MS ACCESS ไปลงใน ฐานข้อมูล MySQL  คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม REPAIR ซึ่ง เป็นโปรแกรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  ทำคู่มือการสร้างบทความและการสมัคร สมาชิกเครือข่ายอินทราเน็ตให้แก่ บุคลากรในโรงพยาบาล

10 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ )  งานด้านเว็บไซต์  ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla  เพิ่มข้อมูลและอัพเดตข้อมูล บทความ ลงในเครือข่ายอินทราเน็ตของ โรงพยาบาลศูนย์ยะลาที่สร้างด้วย Joomla  สร้าง Banner ลงในเว็บไซต์ใน เครือข่ายอินทราเน็ตของโรงพยาบาล ยะลาด้วย Joomla

11 ตัวอย่างการอัพเดตข้อมูลลงในอินทราเน็ต ของโรงพยาบาล

12

13 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ )  งานด้านซ่อมบำรุง  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับห้องทำ บัตรแผนกเบิกจ่ายตรง  ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ติดตั้ง Windows พร้อม Program ต่างๆ

14 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ )  งานทั่วไปที่ต้องทำทุกวัน  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับห้องทำ บัตรแผนกเบิกจ่ายตรง  เปลี่ยนผ้าหมึกปริ้น EPSON  รับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แผนกพัสดุ

15 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน  ได้รับความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน  ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับผู้อื่น  ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ ตนเอง  รู้จักการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น  ทำให้กล้าพูดและแสดงออกมากขึ้น  ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการ ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

16 ปัญหา  ปัญหา  การฝึกงานยังไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา  ความรู้ที่ศึกษาจากในห้องเรียน ยังไม่ เพียงพอต่อการฝึกงาน  เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าเนื่องจาก มีการใช้งานในโรงพยาบาลเป็นจำนวน มาก

17 ข้อเสนอแนะ  ข้อเสนอแนะ  ควรเลือกสถานที่ฝึกงานที่ตรงกับสาขา ที่เรียน  ควรมีการปรับหลักสูตรที่สามารถ นำมาใช้ทำงานได้จริง

18 บรรยากาศการฝึกงาน

19

20 LOGO

21 http://yalahospital/


ดาวน์โหลด ppt LOGO นางสาว ไซนับ สามอ รหัส 5010210151 นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส 5010210453.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google