งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานซ่อมบำรุง ฝ่าย อาคารสถานที่ สำนัก บริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance กลุ่มช่างประปา ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานซ่อมบำรุง ฝ่าย อาคารสถานที่ สำนัก บริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance กลุ่มช่างประปา ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานซ่อมบำรุง ฝ่าย อาคารสถานที่ สำนัก บริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance กลุ่มช่างประปา ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก “ ซ่อมบำรุงเดลิ เวอร์รี่ ” กลุ่มช่างประปา

2 ประเภทโครงการ ต่อยอดโครงการเดิม โครงการเดิม

3 หลักการและเหตุผล ( มูลเหตุจูงใจ ) ปัจจุบัน ปัจจุบันการให้บริการเชิงรุก “ ซ่อมบำรุง เดลิเวอรรี่ ” ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ซึ่งทำให้มองเห็นว่าโครงการที่ทำอยู่ ในปัจจุบันนี้ กำลังดำเนินงานไปได้ ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผล การตอบรับดี จึงได้ริเริ่มที่จะ จัดทำ preventive maintenance ขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อได้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาล ประปา ประจำ สำนักงาน อาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้ เพื่อให้ได้มีการตรวจสอบสภาพอายุ งาน ของวัสดุ อุปกรณ์ ในสำนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ของช่าง ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความชำนาญมากขึ้น

5 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ preventive maintenance อัตราการทำ preventive maintenance ของระบบประปา ให้ เป็นไปตามแผนการที่กำหนด อัตราการซ่อมของงานช่างประปา อัตรา ความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและ หน่วยงาน

6 แผนหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตของโครงการ 8 เดือน ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลา เริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 รวม 8 เดือน

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ ลำดั บ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งหน่วยงาน 1 นายอนุรักษ์ แก้วมีแสงที่ปรึกษากลุ่มซ่อมบำรุง 2 นายพายัพ จันตาประธานกลุ่มซ่อมบำรุง 3 นายสมยศ อยู่เงินเลขานุการซ่อมบำรุง 4 นายชูชาติ บุญเกิดสมาชิกซ่อมบำรุง 5 นายวิชกี้ บุตรละครสมาชิกซ่อมบำรุง 6 นายณัฐพล การศาสตร์สมาชิกซ่อมบำรุง 7 นายสัมฤทธิ์ ตรีสารสมาชิกซ่อมบำรุง 8 นายฐณะวัฒน์ ทรัพย์สินสมาชิกซ่อมบำรุง

8 การประเมินผลโครงการ มีการประเมินผลทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ ได้ข้อมูล นำมาประกอบกับการ วิเคราะห์ หามูลเหตุในการตัดสินใจใน การจัดการขั้นต่อไป

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ ลดการชำรุดสูญเสีย การเกิดอุบัติภัย และอุบัติเหตุเบื้องต้น ลดค่าใช้จ่ายบางประการที่อาจ ก่อให้เกิดการเสียหายในอนาคต เพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ให้ มีความชำนาญในงานที่ต้องรับผิดชอบ มากขึ้น

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ โครงการได้สรุปหาสาเหตุและได้ทำการ ปรับปรุง กับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง ละเอียดรอบครอบและมีมาตรฐานตาม หลักวิชาการมาตรฐาน ทางวิศวกรรม และได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการ ผิดพลาดที่น้อยที่สุด

11 สรุปการขยายผลหรือการ ปรับปรุงที่เพิ่มเติมจากโครงการ ปีที่แล้ว preventive maintenance จากโครงการที่ผ่านมาของปีที่แล้วเราได้ ให้บริการงานซ่อมแบบเชิงรุกโดยทำเป็นทีม และทางโครงการได้ขยายผลต่อยอดให้เพิ่ม จากเดิมโดยการจัดการทำการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน ( preventive maintenance ) ของ ระบบประกอบอาคาร ของอาคารจามจุรี 1 ถึง อาคารจามจุรี 5 และจะต่อยอดไปยังอาคาร ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

12 ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบ สุขาภิบาล ลำดั บ รายการตรวจสอบบำรุงรักษา 2 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หมายเหตุ 1 ระบบประปา √ 1.1 ถังเก็บน้ำใต้ดิน / บนดิน / บนดาดฟ้าอาคาร - สภาพถังและฝาปิด - เปิดถังเก็บน้ำ - สภาพท่อน้ำเข้า - ออก จากถังเก็บน้ำ - สภาพประตูน้ำเข้า - ออก จากถังเก็บน้ำ - การป้องกันหนูและแมลงสาบเข้าถังเก็บน้ำ √ √√√√√√ 1.2 เครื่องสูบน้ำและห้องเครื่องสูบ - สภาพความสะอาดในห้องเครื่องสูบ - สภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสียงดัง, สั่นสะเทือน, รั่วซึม - สภาพการทำงานระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ - ระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ - สภาพท่อส่งจ่ายน้ำ - สภาพอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ เช่นประตู √√√√√√ √√√√√√ 1.3 ระบบท่อประปา - การรั่วซึมของท่อประปา - สภาพประตูน้ำของระบบประปา √√√√

13 ความถี่ในการตรวจบำรุงรักษาระบบ สุขาภิบาล ( ต่อ ) ลำดั บ รายการตรวจสอบบำรุงรักษา 2 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี หมาย เหตุ 2 ระบบระบายน้ำในอาคาร 2.1 ท่อระบายน้ำเสีย - สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ - การรั่วซึมของท่อ - การอุดตันในท่อ - สภาพอุปกรณ์ประกอบการระบายน้ำ - ที่ดักกลิ่น - ช่องรับน้ำ ( FD.) - ช่องเปิดล้างท่อ ( CO.) - สภาพช่องท่อ - กลิ่นและความอับชื้น - การป้องกันหรือกำจัดหนูและแมลงสาบใน ช่องท่อ - การป้องกันควันและไฟลามในช่องท่อ √√√√√√√√√√√√ 2.2 ท่อระบายน้ำฝน - สภาพท่อและการยึดแขวนท่อ - การรั่วซึมของท่อ - การอุดตันในท่อ √

14 รูปการปฏิบัติงาน กลุ่มช่างประปา

15

16 จบการนำเสนอ ถาม - ตอบ = ?


ดาวน์โหลด ppt งานซ่อมบำรุง ฝ่าย อาคารสถานที่ สำนัก บริหารระบบกายภาพ หัวข้อปัญหา การจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance กลุ่มช่างประปา ชื่อโครงการ การให้บริการเชิงรุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google