งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) ตุลาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) ตุลาคม 48 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2548 16 พฤศจิกายน 48 ตุลาคม 48 ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) A

2 ทบทวนวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบในระดับ มหาวิทยาลัย การบรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ - นายกสภา มทส (10 ม. ค. 49) - ที่ปรึกษาด้าน นโยบายและแผนงาน สภาพัฒน์ฯ (30 ม. ค. 49) มกราคม - มีนาคม 49 ระดมความคิดเห็นจาก ผู้เกี่ยวข้อง ( การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของ หน่วยงานต่าง ๆ ) ประชุมคณะทำงาน ทบทวน สภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 (27 ก. พ. 49) ประชุมคณะทำงาน ทบทวน สภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 (14 มี. ค. 49) ประชุมคณะทำงานจัดทำ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2549  พิจารณาผลการวิเคราะห์ SWOT  กำหนดผู้แทนเพื่อการ ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 28 มีนาคม 49 A A การดำเนินการทบทวน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม เป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัย ( โดยผู้แทนของ คณะทำงาน )......................... ( นอก พื้นที่ )

3 ยกร่างยุทธศาสตร์แผนฯ ระยะที่ 10  ยุทธศาสตร์  มาตรการและแนวทาง หน่วยงานจัดทำรายละเอียดงาน / โครงการ พฤษภาคม 49 * ประชุม Forum ย่อย เมษายน 49 * ( นอก พื้นที่ ) ผลการประเมิน แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 9 ( พ. ศ. 2545 – 2549) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา ฯ ครั้งที่ 2/2549  พิจารณาผลการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  กำหนดแนวทางในการดำเนินการ ยกร่างยุทธศาสตร์ ระดมความคิดเห็น ในกลุ่ม ผู้รับผิดชอบ A........................... A

4 เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เริ่มใช้แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) 1 ตุลาคม 49 เป็น ต้นไป มิถุนายน 49 * ประชุมประชาพิจารณ์ร่าง แผนยุทธศาสตร์ พฤษภาค ม 49 * คณะกรรมการ จัดทำแผนฯ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ : * เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนฯ ในแต่ละขั้นตอน ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายเลขานุการ จึงจะได้ประสานนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในทุก กระบวนการเป็นการล่วงหน้าและจะได้มีหนังสือแจ้ง นัดหมายจัดส่งให้อย่างเป็นทางการในแต่ละ ช่วงต่อไป A


ดาวน์โหลด ppt แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554) ตุลาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google