งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงแรม คิวซิกเนเจอร์ สมุย (Q Signature – Samui)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงแรม คิวซิกเนเจอร์ สมุย (Q Signature – Samui)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงแรม คิวซิกเนเจอร์ สมุย (Q Signature – Samui)

2 ประวัติโรงแรม โรงแรม คิวซิกเนเจอร์ สมุย (Q Signature – Samui) จดทะเบียนในนามบริษัท สมุย เพนนินซูลา จำกัด (Samui Peninsula Co., Ltd.) เปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2545 ซึ่งเป็นโรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนหาดเชิงมน มีเนื้อที่ 26 ไร่ จำนวน 123 ห้อง

3 สถานที่ตั้งของโรงแรม
โรงแรม คิวซิกเนเจอร์ สมุย (Q Signature – Samui) เลขที่ 24/73 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ ,

4 งานที่ได้รับมอบหมาย งานด้านสำนักงาน ถ่ายเอกสารต่างๆ สแกนงานเพื่อส่งเข้า mail-box ให้กับแผนกต่างๆของโรงแรม แปลงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของโรงแรม และความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบต่างๆของพนักงานแต่ละคน แก้ไขการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ของแขกที่เข้ามาพัก

5 งานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
ซ่อมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์ของพนักงานเกิดปัญหา ติดตั้งเครื่องพริ้นเตอร์และสแกนเนอร์ให้กับแผนกต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายทั้งหมดของโรงแรม และแก้ไขปัญหาเมื่อระบบเครือข่ายมีปัญหา เช่น สายเลนขาด

6 งานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
เช็คสัญญาณ wireless ในแต่ละจุดของโรงแรม ลง Windows ติดตั้งและถอนโปรแกรมบางโปรแกรม แนะนำการใช้งาน Out-look ให้กับพนักงานในส่วนที่พนักงานบางคนไม่เข้าใจ ค่อยระวังโปรแกรม Feday เมื่อโปรแกรมเกิดปัญหา

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ในการจัดการกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกให้เรามีระเบียบวินัยต่อตนเอง ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความรับผิดชอบ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสังคมในสถานที่ทำงาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงต่อไป

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน (ต่อ)
ได้รู้จักระบบการทำงานที่มีขั้นตอน และมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน และทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ซึ่งสายงานแต่ละสายงานจะมีกระบวนการที่แตกต่างกัน ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง และได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน (ต่อ)
มีความรับผิดชอบในการทำงานมากยิ่งขึ้น ได้ทราบลักษณะการทำงานภายในขององค์กรทั้งหมด สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

10 ปัญหาที่ได้รับจากการฝึกงาน
หน่วยงานที่เข้าไปฝึกงานค่อนข้างมีงานให้ทำน้อย และเป็นงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่ ปัญหาด้านภาษาเมื่อไปแก้ไขการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตให้กับแขกที่มาพัก เนื่องจากแขกที่มาพักมาจากหลายประเทศสำเนียงเลยต่างกัน และค่อนข้างฟังยาก

11 ปัญหาที่ได้รับจากการฝึกงาน (ต่อ)
ผู้ควบคุมงานไม่ค่อยสอนงาน และไม่ค่อยมอบหมายงานให้เท่าที่ควร งานที่ทำส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงต้องทำงานแข็งกับเวลา

12 ข้อเสนอแนะ ต้องทำการสำรวจความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการนักศึกษาฝึกงานอย่างละเอียด ว่าสถานประกอบการนั้นๆมีงานให้ทำหรือไม่ และงานตรงกับสิ่งที่เรียนมาหรือไม่ นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าสถานประกอบการเน้นความรู้ทางด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ

13 บรรยากาศในที่ทำงาน

14 บรรยากาศในที่ทำงาน

15 โดย นางสาวสกาญตา ดวงแก้ว รหัส


ดาวน์โหลด ppt โรงแรม คิวซิกเนเจอร์ สมุย (Q Signature – Samui)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google