งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงแรม คิวซิกเน เจอร์ สมุย (Q Signature – Samui) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงแรม คิวซิกเน เจอร์ สมุย (Q Signature – Samui) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงแรม คิวซิกเน เจอร์ สมุย (Q Signature – Samui) 1

2 ประวัติโรงแรม โรงแรม คิวซิกเนเจอร์ สมุย (Q Signature – Samui) จดทะเบียนในนาม บริษัท สมุย เพนนินซูลา จำกัด (Samui Peninsula Co., Ltd.) เปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2545 ซึ่งเป็นโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนหาดเชิงมน มีเนื้อที่ 26 ไร่ จำนวน 123 ห้อง 2

3 สถานที่ตั้งของโรงแรม โรงแรม คิวซิกเนเจอร์ สมุย (Q Signature – Samui) เลขที่ 24/73 หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320 เบอร์โทรศัพท์ 077-428100 เบอร์ แฟกซ์ 077-428122, 077-428133 3

4 งานที่ได้รับมอบหมาย งานด้านสำนักงาน ถ่ายเอกสารต่างๆ สแกน งานเพื่อส่งเข้า mail-box ให้กับแผนกต่างๆ ของโรงแรม แปลงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของโรงแรม และความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน แก้ไขการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ของแขกที่ เข้ามาพัก 4

5 งานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ ) ซ่อมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อ คอมพิวเตอร์ของพนักงานเกิดปัญหา ติดตั้งเครื่องพริ้นเตอร์และสแกนเนอร์ให้กับ แผนกต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายทั้งหมดของ โรงแรม และแก้ไขปัญหาเมื่อระบบเครือข่าย มีปัญหา เช่น สายเลนขาด 5

6 งานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ ) เช็คสัญญาณ wireless ในแต่ละจุดของ โรงแรม ลง Windows ติดตั้งและถอนโปรแกรมบาง โปรแกรม แนะนำการใช้งาน Out-look ให้กับพนักงาน ในส่วนที่พนักงานบางคนไม่เข้าใจ ค่อยระวังโปรแกรม Feday เมื่อโปรแกรมเกิด ปัญหา 6

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ฝึกงาน ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้าน คอมพิวเตอร์ ในการจัดการกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝึกให้เรามีระเบียบวินัยต่อตนเอง ต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย และความรับผิดชอบ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสังคมในสถานที่ ทำงาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจริง ต่อไป 7

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ฝึกงาน ( ต่อ ) ได้รู้จักระบบการทำงานที่มีขั้นตอน และมี การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ บริหารงาน และทราบถึงขั้นตอนและ กระบวนการทำงาน ซึ่งสายงานแต่ละสาย งานจะมีกระบวนการที่แตกต่างกัน ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง และได้ ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 8

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ฝึกงาน ( ต่อ ) มีความรับผิดชอบในการทำงานมากยิ่งขึ้น ได้ทราบลักษณะการทำงานภายในของ องค์กรทั้งหมด สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานร่วมกับ ผู้อื่นภายในองค์กรได้มากยิ่งขึ้น 9

10 ปัญหาที่ได้รับจากการ ฝึกงาน หน่วยงานที่เข้าไปฝึกงานค่อนข้างมีงานให้ ทำน้อย และเป็นงานพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา อย่างเต็มที่ ปัญหาด้านภาษาเมื่อไปแก้ไขการเข้าใช้ อินเตอร์เน็ตให้กับแขกที่มาพัก เนื่องจาก แขกที่มาพักมาจากหลายประเทศสำเนียง เลยต่างกัน และค่อนข้างฟังยาก 10

11 ปัญหาที่ได้รับจากการ ฝึกงาน ( ต่อ ) ผู้ควบคุมงานไม่ค่อยสอนงาน และไม่ค่อย มอบหมายงานให้เท่าที่ควร งานที่ทำส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหา เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงต้องทำงานแข็งกับ เวลา 11

12 ข้อเสนอแนะ ต้องทำการสำรวจความต้องการของสถาน ประกอบการที่ต้องการนักศึกษาฝึกงานอย่าง ละเอียด ว่าสถานประกอบการนั้นๆมีงานให้ ทำหรือไม่ และงานตรงกับสิ่งที่เรียนมา หรือไม่ นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลของสถาน ประกอบการก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง ต้องศึกษาให้ละเอียดว่าสถานประกอบการ เน้นความรู้ทางด้านใดเป็นพิเศษ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถ 12

13 บรรยากาศในที่ทำงาน 13

14 บรรยากาศในที่ทำงาน 14

15 โดย นางสาวสกาญตา ดวงแก้ว รหัส 5035511056 15


ดาวน์โหลด ppt โรงแรม คิวซิกเน เจอร์ สมุย (Q Signature – Samui) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google