งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตไฟฟ้าจากขยะโดยการฝังกลบขยะมูล ฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝัง กลบขยะมูลฝอย เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตไฟฟ้าจากขยะโดยการฝังกลบขยะมูล ฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝัง กลบขยะมูลฝอย เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การผลิตไฟฟ้าจากขยะโดยการฝังกลบขยะมูล ฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝัง กลบขยะมูลฝอย เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ ออกซิเจนภานในหลุมฝังกลบ โดยปริมาณ ขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลอดอายุการดำเนินงาน ฝังกลบเหมาะสมที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ควรมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันขึ้นไป

3 ขั้นตอนการนำขยะมาผลิต กระแสไฟฟ้า 1. นำขยะมาแยกประเภทก่อนที่จะนำไปฝัง กลบใน แลนด์ฟิลล์ ซึ่งจะต้องเป็นขยะที่ ย่อยสลายได้เท่านั้น 2. หลังจากนำขยะมารวมในบ่อแล้ว เมื่อฝน ตกน้ำจะไปทำปฏิกิริยาทำให้เกิดก๊าซหลาย ชนิด ซึ่งจะมีมีก๊าซเทนปนอยู่ประมาณ 30- 55% ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน

4 ขั้นตอนการนำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า 3. แยกก๊าซโดยภายในบ่อฝังขยะจะมีการ ติดตั้งท่อนำก๊าซไปยังเครื่องแยกก๊าซ เพื่อ แยกก๊าซมีเทนออกมาเข้าเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้า 4. หลังจากนำขยะมาฝังกลบแล้ว ต้องใช้ เวลาหมักทำให้เกิดก๊าซอย่างต่ำหนึ่งปีครึ่ง จึงจะมีก๊าซเพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้

5 ตัวอย่างสถานที่ได้นำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า กลุ่มประเทศที่มีการผลิตพลังงานโดยใช้ก๊าซ ชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยกันมากได้แก่ ประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในแถบเอเชีย ( เกาหลีใต้ ฟิลิปินส์ เป็นต้น ) สำหรับในประเทศไทยได้มีการเริ่มนำร่องขึ้น ในปี พ. ศ. 2538 โดยศูนย์ปฏิบัติการ วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายผลิต กระแสไฟฟ้าขนาด 650 kW

6 ภาพแสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ที่จังหวัด นครปฐม

7 ภาพแสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ที่จังหวัด สมุทรปราการ

8 ข้อดีของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ลดปัญหาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดความรำคาญเนื่องจากกลิ่น แมลง และสัตว์นำเชื้อ โรคต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาขยะ ขยะมูลฝอยเป็นวัตถุดิพื้นฐานที่หาได้ง่าย ลดปัญหาการกำจัดขยะ นอกจากจะนำก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถ นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อน้ำ เชื้อเพลิงสำหรับ รถยนต์ เมื่อนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงก๊าซทำให้ เป็นของเหลวผลิตเป็นเอทานอล และใช้เป็นแหล่งไอ โดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็น พลังงานทดแทน

9 ข้อด้อยของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ มีข้อจำกัดในเรื่องประเภทของขยะที่ใช้ในการผลิต ก๊าซชีวะภาพ คือ ต้องเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ เท่านั้น มีข้อจำกัดของอายุขยะที่นำมาฝังกลบปรมาณ 50 ปี พื้นที่ที่ถูกนำไปใช้เป็นหลุมฝังกลบขยะจะไม่ สามารถนำมาทำการเกษตรได้ จะได้ก๊าซมีเทนที่มีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อ พื้นที่รอบข้าง

10 อุปสรรคและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับประเทศไทย การติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการวาง แผนการผลิต และบุคลากรยังขาดประสบการณ์ทำให้ คุณภาพของก๊าซอาจยังไม่ดีพอ จึงไม่สามารถใช้แทน เชื้อเพลิงฟอสซิสได้ หากทำการฝังกลบไม่ถูกหลัก จะทำให้ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการฝังกลบขยะนั้น จะทำให้เกิดปัญหา ก๊าซเรือนกระจก อนาคตขยะจะกลายเป็นสิ่งที่มีราคาสูงทำให้ต้นทุนในการ ผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้ามีราคา สูงขึ้น ถ้าการผลิตไฟฟ้าจากขยะมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ใน อนาคตจะมีกลุ่มเอกชนเข้ามาแสวงหากำไรทำให้ค่าไฟฟ้า ราคาสูงขึ้น

11 แนวคิดในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่คาว่าจะ เกิดขึ้น บุคลากรควรผ่านการอบรมและการฝึกฝนการ ทำงานจริงในการผลิตก๊าซชีวภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการตั้งมาตรฐานและ กฎในการปฏิบัติ รัฐบาลต้องมามีบทบาทดูแลและโครงการผลิต กระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง

12 การเตรียมการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ เริ่มจากการศึกษาวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจาก ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างละเอียด ศึกษาจากแหล่งที่ได้ผลิตจริงและแหล่งข้อมูล ต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลัง จากนั้นทำการทดลองผลิตโดยมีผู้ที่มีความรู้ และเคยปฏิบัติมาก่อนมาช่วยและให้คำปรึกษา ศึกษาสิ่งที่ได้จากการทดลองทำการวิจัยเพื่อ เปรียบเทียบ ข้อดี - ข้อเสีย แนวโน้มการนำไปใช้ จริง โดยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยเป็นสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt การผลิตไฟฟ้าจากขยะโดยการฝังกลบขยะมูล ฝอย เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝัง กลบขยะมูลฝอย เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google