งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยการฝังกลบขยะมูลฝอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยการฝังกลบขยะมูลฝอย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยการฝังกลบขยะมูลฝอย
การผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยการฝังกลบขยะมูลฝอย

2 การผลิตไฟฟ้าจากขยะโดยการฝังกลบขยะมูลฝอย
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนภานในหลุมฝังกลบ โดยปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลอดอายุการดำเนินงานฝังกลบเหมาะสมที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าควรมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 ล้านตันขึ้นไป

3 ขั้นตอนการนำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า
1. นำขยะมาแยกประเภทก่อนที่จะนำไปฝังกลบใน แลนด์ฟิลล์ ซึ่งจะต้องเป็นขยะที่ย่อยสลายได้เท่านั้น 2. หลังจากนำขยะมารวมในบ่อแล้ว เมื่อฝนตกน้ำจะไปทำปฏิกิริยาทำให้เกิดก๊าซหลายชนิด ซึ่งจะมีมีก๊าซเทนปนอยู่ประมาณ 30-55% ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน

4 ขั้นตอนการนำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า
3. แยกก๊าซโดยภายในบ่อฝังขยะจะมีการติดตั้งท่อนำก๊าซไปยังเครื่องแยกก๊าซ เพื่อแยกก๊าซมีเทนออกมาเข้าเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 4. หลังจากนำขยะมาฝังกลบแล้ว ต้องใช้เวลาหมักทำให้เกิดก๊าซอย่างต่ำหนึ่งปีครึ่งจึงจะมีก๊าซเพียงพอในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้

5 ตัวอย่างสถานที่ได้นำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มประเทศที่มีการผลิตพลังงานโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยกันมากได้แก่ ประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในแถบเอเชีย (เกาหลีใต้ ฟิลิปินส์ เป็นต้น) สำหรับในประเทศไทยได้มีการเริ่มนำร่องขึ้นในปี พ.ศ โดยศูนย์ปฏิบัติการ วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 650 kW

6 ภาพแสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ที่จังหวัด นครปฐม

7 ภาพแสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ ที่จังหวัด สมุทรปราการ

8 ข้อดีของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
ลดปัญหาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดความรำคาญเนื่องจากกลิ่น แมลง และสัตว์นำเชื้อโรคต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาขยะ ขยะมูลฝอยเป็นวัตถุดิพื้นฐานที่หาได้ง่าย ลดปัญหาการกำจัดขยะ นอกจากจะนำก๊าซมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อน้ำ เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ เมื่อนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงก๊าซทำให้เป็นของเหลวผลิตเป็นเอทานอล และใช้เป็นแหล่งไอโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง ลดค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน

9 ข้อด้อยของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
มีข้อจำกัดในเรื่องประเภทของขยะที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวะภาพ คือ ต้องเป็นขยะที่ย่อยสลายได้เท่านั้น มีข้อจำกัดของอายุขยะที่นำมาฝังกลบปรมาณ 50 ปี พื้นที่ที่ถูกนำไปใช้เป็นหลุมฝังกลบขยะจะไม่สามารถนำมาทำการเกษตรได้ จะได้ก๊าซมีเทนที่มีกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบข้าง

10 อุปสรรคและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สำหรับประเทศไทย การติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการวางแผนการผลิต และบุคลากรยังขาดประสบการณ์ทำให้คุณภาพของก๊าซอาจยังไม่ดีพอ จึงไม่สามารถใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิสได้ หากทำการฝังกลบไม่ถูกหลัก จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการฝังกลบขยะนั้น จะทำให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก อนาคตขยะจะกลายเป็นสิ่งที่มีราคาสูงทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้น ถ้าการผลิตไฟฟ้าจากขยะมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ในอนาคตจะมีกลุ่มเอกชนเข้ามาแสวงหากำไรทำให้ค่าไฟฟ้าราคาสูงขึ้น

11 แนวคิดในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่คาว่าจะเกิดขึ้น
บุคลากรควรผ่านการอบรมและการฝึกฝนการทำงานจริงในการผลิตก๊าซชีวภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการตั้งมาตรฐานและกฎในการปฏิบัติ รัฐบาลต้องมามีบทบาทดูแลและโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง

12 การเตรียมการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้
เริ่มจากการศึกษาวิธีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างละเอียด ศึกษาจากแหล่งที่ได้ผลิตจริงและแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลัง จากนั้นทำการทดลองผลิตโดยมีผู้ที่มีความรู้และเคยปฏิบัติมาก่อนมาช่วยและให้คำปรึกษา ศึกษาสิ่งที่ได้จากการทดลองทำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสีย แนวโน้มการนำไปใช้จริง โดยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt การผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยการฝังกลบขยะมูลฝอย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google