งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนำเสนอ ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นายเจนรบ แผ่นทอง นางสาววรรณฤดี สุวรรณชาติ
ระบบจัดการครุภัณฑ์ พัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายเจนรบ แผ่นทอง นางสาววรรณฤดี สุวรรณชาติ ฝึกงาน ณ แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3 ระบบจัดการครุภัณฑ์ ที่มาของโครงการ
ในปัจจุบันการตรวจสอบครุภัณฑ์ ยังมีความซับซ้อนและไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะว่าในการย้ายครุภัณฑ์ในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในแผนกต่าง ๆ นั้น ไม่ได้แจ้งไปยังงานพัสดุเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งใหม่ลงในระบบ ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเมื่อมีการสูญหายของครุภัณฑ์ จะมีผลกระทบต่อระบบงานที่ยังคงแจ้งว่ามีครุภัณฑ์อยู่ในระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนได้

4 วิเคราะห์ความต้องการ
ระบบจัดการครุภัณฑ์ วิเคราะห์ความต้องการ - ต้องการทราบว่าครุภัณฑ์นั้นได้ตั้งอยู่ที่อาคารอะไร ชั้นอะไร ห้องอะไร - แต่ละอาคาร แต่ละชั้น แต่ละห้อง มีครุภัณฑ์อะไรบ้าง - ครุภัณฑ์นั้นมีการย้ายไปจากที่ตั้งเดิมหรือไม่ - เมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ ข้อมูลจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความเป็นจริง - มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภัณฑ์ - ระบบต้องสามารถตรวจสอบการสูญหายของครุภัณฑ์ได้

5 ระบบจัดการครุภัณฑ์ ขอบเขตของระบบ - ระบบงานย่อยจัดการเรื่องสมาชิก
- รายงานการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ - การค้นหา และเพิ่มครุภัณฑ์ - การค้นหา และเพิ่มสถานที่ในการจัดเก็บครุภัณฑ์ - รายงานสภาพของครุภัณฑ์ - รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี - ระบบงานย่อยตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

6 ระบบจัดการครุภัณฑ์ แผนการดำเนินการ

7 ระบบจัดการครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ - เขียนระบบด้วยภาษา PHP - ใช้โปรแกรม Appserv ในการจัดการระบบ - ใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในจัดการฐานข้อมูล - ใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูล

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบจัดการครุภัณฑ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ทราบว่าครุภัณฑ์นั้นได้ตั้งอยู่ที่อาคารอะไร ชั้นอะไร ห้องอะไร - ทราบว่าแต่ละอาคาร แต่ละชั้น แต่ละห้อง มีครุภัณฑ์อะไรบ้าง - ทราบว่าครุภัณฑ์นั้นมีการย้ายไปจากที่ตั้งเดิมหรือไม่ - ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนเมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ - มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภัณฑ์ - สามารถตรวจสอบการสูญหายของครุภัณฑ์ได้

9 อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของระบบ
ระบบจัดการครุภัณฑ์ อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของระบบ - ปัญหา ระบบเก่านั้นยังไม่มีการตรวจข้อมูลมาก่อนว่าครุภัณฑ์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ การแก้ไข จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของครุภัณฑ์ให้ตรงกับความเป็นจริงก่อน - ปัญหา ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีน้อย อาจจะทำให้ระบบงานไม่ครอบคลุม การแก้ไข ต้องมีการนำระบบไปพัฒนาต่อไป - ปัญหา ผู้ตรวจสอบต้องเป็นคนรู้ว่ามีครุภัณฑ์อยู่ตรงไหนบ้าง การแก้ไข ควรคัดเลือกผู้ตรวจสอบที่มีหน้าที่อยู่ในแผนกนั้น ๆ

10 อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้พัฒนาระบบ
ระบบจัดการครุภัณฑ์ อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้พัฒนาระบบ - ปัญหา ประสบการณ์ของผู้พัฒนาระบบมีน้อย การแก้ไข จะต้องศึกษาเอกสารเพิ่มเติม - ปัญหา มีการประยุกต์หลายภาษาในการพัฒนาระบบ การแก้ไข ต้องสอบถามผู้นิเทศฝึกงาน - ปัญหา ระยะเวลาในการฝึกงานมีเวลาจำกัด การแก้ไข พัฒนาระบบภายใต้ขอบเขตที่วางแผนไว้เท่านั้น

11 ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
? ข้อแนะนำ ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google