งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ นำเสน อ ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ นำเสน อ ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ นำเสน อ ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ พัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายเจนรบ แผ่นทอง นางสาววรรณฤดี สุวรรณชาติ ฝึกงาน ณ แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ ที่มาของโครงการ ในปัจจุบันการตรวจสอบครุภัณฑ์ ยังมีความ ซับซ้อนและไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะว่าในการย้าย ครุภัณฑ์ในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในแผนกต่าง ๆ นั้น ไม่ได้แจ้งไปยังงานพัสดุเพื่อบันทึกการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งใหม่ลงในระบบ ทำให้ข้อมูลที่มี อยู่ในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเมื่อมีการสูญหาย ของครุภัณฑ์ จะมีผลกระทบต่อระบบงานที่ยังคงแจ้งว่ามี ครุภัณฑ์อยู่ในระบบ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถทำการ ตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนได้

4 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ วิเคราะห์ความต้องการ - ต้องการทราบว่าครุภัณฑ์นั้นได้ตั้งอยู่ที่อาคาร อะไร ชั้นอะไร ห้องอะไร - แต่ละอาคาร แต่ละชั้น แต่ละห้อง มีครุภัณฑ์อะไรบ้าง - ครุภัณฑ์ นั้นมีการย้ายไปจากที่ตั้งเดิมหรือไม่ - เมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ ข้อมูลจะต้องไม่ ซ้ำซ้อนกับความเป็นจริง - มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภัณฑ์ - ระบบต้องสามารถตรวจสอบการสูญหายของ ครุภัณฑ์ได้

5 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ ขอบเขตของระบบ - ระบบงานย่อยจัดการเรื่องสมาชิก - รายงานการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ - การค้นหา และเพิ่มครุภัณฑ์ - การค้นหา และเพิ่มสถานที่ในการจัดเก็บ ครุภัณฑ์ - รายงานสภาพของครุภัณฑ์ - รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี - ระบบงานย่อยตรวจครุภัณฑ์ประจำปี

6 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ แผนการดำเนินการ

7 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ - เขียนระบบด้วยภาษา PHP - ใช้โปรแกรม Appserv ในการจัดการ ระบบ - ใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในจัดการ ฐานข้อมูล - ใช้โปรแกรม MySQL เป็น ฐานข้อมูล

8 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ทราบว่าครุภัณฑ์นั้นได้ตั้งอยู่ที่อาคารอะไร ชั้น อะไร ห้องอะไร - ทราบว่าแต่ละอาคาร แต่ละชั้น แต่ละห้อง มี ครุภัณฑ์อะไรบ้าง - ทราบว่าครุภัณฑ์นั้นมีการย้ายไปจากที่ตั้งเดิม หรือไม่ - ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนเมื่อมีการจำหน่ายครุภัณฑ์ - มีการตรวจสอบความครบสมบูรณ์ของครุภัณฑ์ - สามารถตรวจสอบการสูญหายของครุภัณฑ์ได้

9 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ของระบบ - ปัญหา ระบบเก่านั้นยังไม่มีการตรวจข้อมูลมาก่อนว่า ครุภัณฑ์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ การแก้ไข จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของ ครุภัณฑ์ให้ตรงกับความเป็นจริงก่อน - ปัญหา ระยะเวลาในการพัฒนาระบบมีน้อย อาจจะ ทำให้ระบบงานไม่ครอบคลุม การแก้ไข ต้องมีการนำระบบไปพัฒนาต่อไป - ปัญหา ผู้ตรวจสอบต้องเป็นคนรู้ว่ามีครุภัณฑ์อยู่ ตรงไหนบ้าง การแก้ไข ควรคัดเลือกผู้ตรวจสอบที่มีหน้าที่อยู่ใน แผนกนั้น ๆ

10 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ อุปสรรค ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ของผู้พัฒนาระบบ - ปัญหา ประสบการณ์ของผู้พัฒนาระบบมีน้อย การแก้ไข จะต้องศึกษาเอกสารเพิ่มเติม - ปัญหา มีการประยุกต์หลายภาษาในการพัฒนา ระบบ การแก้ไข ต้องสอบถามผู้นิเทศฝึกงาน - ปัญหา ระยะเวลาในการฝึกงานมีเวลาจำกัด การแก้ไข พัฒนาระบบภายใต้ขอบเขตที่วางแผน ไว้เท่านั้น

11 ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ? ข้อแน ะนำ


ดาวน์โหลด ppt การ นำเสน อ ระบบจัดการ ครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google