งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UOB Kay Hian บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) จัดทำ โดย นายธัญนุกร ห้วยทิพย์ 5035511022.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UOB Kay Hian บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) จัดทำ โดย นายธัญนุกร ห้วยทิพย์ 5035511022."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UOB Kay Hian บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) จัดทำ โดย นายธัญนุกร ห้วยทิพย์ 5035511022

2 Contents เกี่ยวกับบริษัท วัตถุประสงค์ของ การฝึกงาน งานที่ได้รับ มอบหมาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกงาน ประโยชน์จากการ ฝึกงาน ปัญหาในจากการ ฝึกงาน ข้อเสนอแนะ ภาพสถานที่ฝึกงาน

3 About UOB Kay Hian บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) ได้จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 และเป็นสมาชิกตลาด หลักทรัพย์หมายเลข 26 ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

4 Address บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถ. วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330 เวลาทำการ : 8:30 – 17:30 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

5 Map

6 Vision Your Trust Broking Partner We strive for four basic VALUES Respect Integrity Communication Excellence

7 Mission Our mission is, through operational excellence. To achieve continual financial success by maintaining a leading position in securities related business, and to provide the highest level of satisfaction to all stakeholders.

8 Product & Service Securities brokerage บริการซื้อขายหลักทรัพย์ Securities underwriting บริการด้านการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหลักทรัพย์ Wealth management บริการซื้อขายหน่วยลงทุน Securities analysis งานวิเคราะห์หลักทรัพย์

9 วัตถุประสงค์ของการ ฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการ ทำงานก่อนที่จะจบการศึกษา ออกไป ทำงานจริง เพื่อให้นักศึกษารู้จักการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้ที่ได้จากการ ฝึกงานไปประยุกต์ใช้กับการทำงานใน อนาคต

10 งานที่ได้รับมอบหมาย งานด้าน Support User ช่วยเหลือพนักงานในบริษัทแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ งานด้านเอกสาร ทำรายชื่อพนักงานทั้งหมดในบริษัท

11 งานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ ) งานติดตั้งและลงโปรแกรมเครื่อง คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งาน และ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้พร้อม ใช้งาน งานอื่น ๆ การรับความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการทำงาน

12 อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ HP จำนวน 1 เครื่อง Microsoft office Excel ( งานด้านเอกสาร ) Teamviewer,Netmeeting,VLC ( งานด้าน Support User) โปรแกรมอื่น ๆ ภายในของบริษัท อุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

13 ประโยชน์ที่ได้จาก การฝึกงาน ได้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย การติดตั้ง เครือข่าย การตั้งค่าเครือข่าย ได้รับความรู้และเทคนิคการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 ได้เรื่องรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้กับ User ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Server และ การ Backup

14 ประโยชน์ที่ได้จาก การฝึกงาน ( ต่อ ) ทำให้รู้จักการทำงานให้รอบคอบ และ ถูกต้องชัดเจน ได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานให้ถูกต้อง และ รวดเร็ว ได้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นเฉพาะหน้า รู้จักการวางตัวกับผู้ที่มีตำแหน่ง หรือ ผู้ที่ อาวุโส มากกว่า ทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ งานที่ได้รับมอบหมาย

15 ปัญหาในการฝึกงาน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในช่วงแรกของการฝึกงาน ยังไม่รู้จักระบบ การทำงานภายในบริษัท โปรแกรมที่ใช้งานส่วนใหญ่ภายในบริษัท เป็นโปรแกรมที่ใช้เฉพาะภายในบริษัท เท่านั้น

16 ปัญหาในการฝึกงาน ( ต่อ ) งานทุกอย่างที่ทำต้องถูกต้อง แน่นอน ไม่มี ข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว เนื่องจากเป็น บริษัทที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อมาก ต้องเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด เนื่องจาก ภายในส่วนที่ไปทำ งานส่วนใหญ่จะเป็น ความลับของทางบริษัท

17 ข้อเสนอแนะ นักศึกษาที่จะไปทำงานจะต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปฝึกให้ชัดเจนก่อน นักศึกษาที่จะไปทำงานจะต้องมีความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรแกรมพื้นฐาน ภายใน เครื่องให้ถูกต้อง นักศึกษาที่จะไปทำงานจะต้องมีความ ละเอียด รอบคอบในการทำงานอยู่ใน ระดับสูง นักศึกษาที่จะไปทำงานจะต้องรู้จักแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18 ภาพสถานที่ฝึกงาน

19 ภาพสถานที่ฝึกงาน ( ต่อ )

20


ดาวน์โหลด ppt UOB Kay Hian บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) จัดทำ โดย นายธัญนุกร ห้วยทิพย์ 5035511022.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google