งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O การประชุม Mahidol Eco University ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O การประชุม Mahidol Eco University ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O การประชุม Mahidol Eco University ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น.

2 www.themegallery.com วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ 1.1 การประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ งาน พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ( นำเสนอ VDO)

3 www.themegallery.com วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ 1.2 การดำเนินงาน โครงการธนาคารขยะ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2555

4 www.themegallery.com วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ 1.2 การดำเนินงาน โครงการธนาคารขยะ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2555

5 www.themegallery.com วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ รายการเมษายนพฤษภาคมรวม 2 เดือน ปริมาณขยะรีไซเคิล ( กิโลกรัม ) 27,976.10 25,820.50 53,796.60 ยอดรับฝาก ( บาท ) 166,299.60 137,316.55 303,616.15 ยอดจำหน่าย ( บาท ) 192,015.10 159,121.40 351,136.50 จำนวนสมาชิก ( ณ ปัจจุบัน 884 คน ) 3 5 8

6 www.themegallery.com วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ 1.3 ภาพรวมการ ดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและ พลังงานของส่วนงาน

7 www.themegallery.com มีการคัดแยกขยะในเบื้องต้น 27 ส่วนงาน เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยประหยัด พลังงาน 9 ส่วนงาน มีมาตรการประหยัดน้ำ - ไฟ 27 ส่วนงาน มีมาตรการลดใช้กระดาษ 12 ส่วนงาน มีโครงการรณรงค์ด้าน สิ่งแวดล้อม 11 ส่วนงาน จากส่วนงานเข้าร่วมประชุม Mahidol Eco University ครั้งที่ 1/2555 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ ( มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์กองกายภาพ )

8 www.themegallery.com วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อ ทราบ 1.4 สรุปข้อมูล UI Green Metric มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ( เอกสารประกอบจากเว็บไซต์กอง กายภาพฯ จัดทำข้อมูลโดยโครงการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการจัดการด้าน ยุทธศาสตร์ฯ )

9 www.themegallery.com วาระที่ 2 รับรองรายงาน การประชุม เอกสารประกอบรายงานการ ประชุมครั้งที่ 1 จากเว็บไซต์ กองกายภาพฯ

10 www.themegallery.com วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 3.1 โครงการ MU 3Rs ( มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์กองกายภาพฯ )

11 www.themegallery.com วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 3.2 ดัชนีชี้วัดด้านการ อนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ( ระยะ เริ่มต้น )

12 www.themegallery.com วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อ พิจารณา 1. ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อ เดือน ( ลบ. ม.) 2. อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย ( ลิตร / คน / วัน ) 3. ปริมาณกระแสไฟฟ้าต่อ เดือน (kwh) 4. ค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ย ( บาท / คน / เดือน ) 5. ปริมาณขยะ ( แห้ง ) ต่อ เดือน ( ตัน ) 6. อัตราการผลิตขยะ ( กก./ คน / วัน ) ตัวชี้วัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน ระยะที่ 1

13 www.themegallery.com วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ผลการจัดกิจกรรมประกวดการ ออกแบบถังขยะของสโมสร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O การประชุม Mahidol Eco University ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google