งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.

2 1.1 ผลการดำเนินงาน โครงการปุ๋ยหมัก วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ ประเภทปุ๋ยตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงเล็ก ) 177283122 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( ถุงใหญ่ ) 108121100 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบเม็ด ) 101212 ยอดจำหน่ายปุ๋ย ( แบบผง ) 3,0961,000 ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน ( บาท ) 17,11515,44012,500

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายได้ตุลาคม พฤศจิกาย นธันวาคม สรุปรวม ทั้งหมด ปริมาณขยะ ( กิโลกรัม ) 24,130.7 0 28,190.5 5 13,411.5 0 743,159.06 ยอดจำหน่าย ( บาท ) 743,159. 06 ยอดรายรับ ( บาท ) 21,946.0 6 26,975.1 0 11,555.8 1 683,082.9 8

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ นักศึกษา 1,350 บุคลากร 519 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 21 คณะ / สถาบัน / หน่วยงาน 62 บริษัทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 197 บุคคลภายนอก 20 รวม 2,169 สรุปจำนวนสมาชิกธนาคาร ขยะรีไซเคิล

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1. 3 การดูงานโครงการวิทยาเขตสี เขียว (KU Green Campus) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ โครงการคลองสวยน้ำใส มีการปลูกพืชที่มี คุณสมบัติปรับสภาพน้ำเสียและดูดสารโลหะหนัก ในแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัย

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ โครงการปุ๋ยหมักในสวน เป็นการนำใบไม้ และกิ่งไม้มากองไว้ในบริเวณสวนเมื่อย่อยสลาย ก็จะเป็นปุ๋ยสามารถนำมาใช้งาน โดยไม่ต้องขน ย้ายออกจากพื้นที่

8 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ โครงการก๊าซชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ จากขยะสด โดยการนำเศษอาหารที่เกิดขึ้นมา เป็นวัตถุดิบการผลิต และนำก๊าซที่เกิดขึ้น มาใช้ กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

9 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ธนาคารขยะรีไซเคิล -Green เพื่อเป็นการ ลดจำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ และเป็นบริหารจัดการขยะรีไซเคิลที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและ การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ นิสิต และประชาชนทั่วไป

10 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ สถานีผลิตไบโอดีเซล โดยการนำน้ำมันพืช ที่ใช้แล้วจากร้านจำหน่ายอาหาร หน่วยงานใน มหาวิทยาลัยเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ ส่วนกลางในมหาวิทยาลัย

11 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.4 การออกแบบที่เก็บถัง คัดแยกขยะ

12

13

14 วาระที่ 1 เรื่องแจ้ง เพื่อทราบ 1.5 ผลการจัดอันดับของ UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2012

15 World Ranking 2012

16 World Ranking 2012 (Asia)

17 World Ranking 2012 (Thailand)

18 Criteria

19 เพิ่มศักยภาพโดย – มีการรณรงค์การ recycle อย่างเต็ม รูปแบบ – มีการคัดแยกและบำบัดขยะมีพิษ เพื่อ นำกลับมาใช้ใหม่บางส่วน – มีการนำขยะอินทรีย์ไปย่อยสลายเพื่อ ใช้ประโยชน์

20 เพิ่มศักยภาพโดย – มีการบำบัดขยะอนินทรีย์ และนำกลับไปใช้ ใหม่ได้เต็มรูปแบบ – มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ชุมชนหรือ บำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ – มีนโยบายการลดการใช้กระดาษ (PA) และ พลาสติก

21 เพิ่มศักยภาพโดย – มีนโยบายและ กิจกรรมการอนุรักษ์ น้ำ (PA) – ขอให้ส่วนงานที่ยัง ใช้น้ำบาดาลให้ เปลี่ยนมาใช้ น้ำประปา

22 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.6 เชิญรับประทานอาหารเพื่อ เป็นการขอบคุณท่านที่ร่วมดำเนินการ ส่งประกวด UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2012

23 วาระที่ 2 รับรอง รายงานการประชุม เอกสารประกอบรายงานการ ประชุมครั้งที่ 6 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

24 3.1 นำเสนอแนวคิดโครงการ บริหารจัดการจากการศึกษาดู งานของส่วนงาน วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณา

25 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Mahidol Eco University ( การบริหารจัดการขยะ ) ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google