งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 เวลา น.

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ผลการดำเนินงานโครงการปุ๋ยหมัก ประเภทปุ๋ย ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงเล็ก) 177 283 122 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (ถุงใหญ่) 108 121 100 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบเม็ด) 101 21 2 ยอดจำหน่ายปุ๋ย (แบบผง) 3,096 1,000 ยอดจำหน่ายสะสมทั้งเดือน(บาท) 17,115 15,440 12,500

3 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.2 ผลการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายได้ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม สรุปรวมทั้งหมด ปริมาณขยะ (กิโลกรัม) 24,130.70 28,190.55 13,411.50 743,159.06 ยอดจำหน่าย (บาท) ยอดรายรับ (บาท) 21,946.06 26,975.10 11,555.81 683,082.98

4 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรุปจำนวนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล นักศึกษา 1,350 บุคลากร 519 ร้านค้าในมหาวิทยาลัย 21 คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน 62 บริษัทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 197 บุคคลภายนอก 20 รวม 2,169

5 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.3 การดูงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

6 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
โครงการคลองสวยน้ำใส มีการปลูกพืชที่มีคุณสมบัติปรับสภาพน้ำเสียและดูดสารโลหะหนักในแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัย

7 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
โครงการปุ๋ยหมักในสวน เป็นการนำใบไม้และกิ่งไม้มากองไว้ในบริเวณสวนเมื่อย่อยสลายก็จะเป็นปุ๋ยสามารถนำมาใช้งาน โดยไม่ต้องขนย้ายออกจากพื้นที่

8 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
โครงการก๊าซชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพจากขยะสด โดยการนำเศษอาหารที่เกิดขึ้นมาเป็นวัตถุดิบการผลิต และนำก๊าซที่เกิดขึ้น มาใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

9 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ธนาคารขยะรีไซเคิล-Green เพื่อเป็นการลดจำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ และเป็นบริหารจัดการขยะรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ นิสิตและประชาชนทั่วไป

10 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สถานีผลิตไบโอดีเซล โดยการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจากร้านจำหน่ายอาหาร หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นวัตถุดิบ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลางในมหาวิทยาลัย

11 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 การออกแบบที่เก็บถังคัดแยกขยะ

12

13

14 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.5 ผลการจัดอันดับของ UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2012

15 World Ranking 2012

16 World Ranking 2012 (Asia)

17 World Ranking 2012 (Thailand)

18 Criteria

19 Waste เพิ่มศักยภาพโดย มีการรณรงค์การ recycle อย่างเต็มรูปแบบ
มีการคัดแยกและบำบัดขยะมีพิษ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่บางส่วน มีการนำขยะอินทรีย์ไปย่อยสลายเพื่อใช้ประโยชน์

20 Waste เพิ่มศักยภาพโดย
มีการบำบัดขยะอนินทรีย์ และนำกลับไปใช้ใหม่ได้เต็มรูปแบบ มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ชุมชนหรือบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ มีนโยบายการลดการใช้กระดาษ (PA) และพลาสติก

21 Waste เพิ่มศักยภาพโดย มีนโยบายและกิจกรรมการอนุรักษ์น้ำ (PA) ขอให้ส่วนงานที่ยังใช้น้ำบาดาลให้เปลี่ยนมาใช้น้ำประปา

22 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.6 เชิญรับประทานอาหารเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่ร่วมดำเนินการส่งประกวด UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2012

23 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
เอกสารประกอบรายงานการประชุมครั้งที่ 6 จากเว็บไซต์กองกายภาพฯ

24 วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 นำเสนอแนวคิดโครงการบริหารจัดการจากการศึกษาดูงานของส่วนงาน

25 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุม Mahidol Eco University (การบริหารจัดการขยะ) ครั้งที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google