งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำบทนำ ชื่อโครงงาน : การอนุรักษ์พลังงานของระบบ ควบคุมแรงดันน้ำ Inside Outside ของบริษัท Cargill Meats (Thailand) Limited สาขาโชคชัย จัดทำโดย : นายเฉลิมรัชต์สุวัฒนวนิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำบทนำ ชื่อโครงงาน : การอนุรักษ์พลังงานของระบบ ควบคุมแรงดันน้ำ Inside Outside ของบริษัท Cargill Meats (Thailand) Limited สาขาโชคชัย จัดทำโดย : นายเฉลิมรัชต์สุวัฒนวนิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำบทนำ ชื่อโครงงาน : การอนุรักษ์พลังงานของระบบ ควบคุมแรงดันน้ำ Inside Outside ของบริษัท Cargill Meats (Thailand) Limited สาขาโชคชัย จัดทำโดย : นายเฉลิมรัชต์สุวัฒนวนิช และ นายนฤทธิ์ ขามกระโทก มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน นครราชสีมา LncenLncenLncenLncen สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท Cargill Meats (Thailand) Limited สาขาโชคชัย ผลการทดสอบ หลังจากติดตั้งระบบควบคุมความดันน้ำให้คงที่ด้วย Inverter และ Pressure Transmitter ของบริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ ( ไทย แลนด์ ) จำกัด สาขาโชคชัย จังหวัดนคราชสีมา พบว่า การปรับตั้งความดัน น้ำที่ 2.7 บาร์ ทำให้ปริมาณน้ำลดลง 9.18% ดังรูปที่ 2 และประหยัด พลังงานไฟฟ้าลงได้ 42.85% ดังรูปที่ 3 ผลการลงทุนดังกล่าวจะมีระยะคืน ทุนที่ 4.86 เดือน และประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 45% ของค่าการใช้ พลังงานทั้งหมดและยังลดการใช้ปริมาณน้ำในระบบล้างซากไก่ (Inside- Outside Pump) ได้วันละประมาณ 20,000 ลิตร ซึ่งสามารถลดต้นทุนการ ผลิตได้กว่า 8,000 บาทต่อเดือน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานและยืดอายุการใช้งานของระบบปั้มน้ำสำหรับล้างซากไก่ด้วย Inverter และที่สำคัญยังเป็นโครงงานที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์ พลังงานของ บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ ไทยแลนด์ จำกัด ระบบปั๊มน้ำล้างซากไก่ อินไซด์ เอาท์ไซด์ ระบบเดิมมีการควบคุมแบบ ON-OFF ควบคุมระดับแรงดันน้ำด้วยการปรับ Pressure reducing vale ขับด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 kW จำนวน 2 ตัว มีการสลับกันทำงานทุกๆ 2 สัปดาห์ ตำแหน่งนี้นับว่าเป็นจุด CCP (Critical control point) จุดที่ 1 โดยข้อกำหนด ของแผนก QA นั้นจะต้องรักษาระดับแรงดันให้ได้อย่างน้อย 2 บาร์และมีอัตรา การไหลไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตรต่อซากไก่ 1 ตัวที่ผ่านเข้ามาในระบบ บางครั้งพบว่า จะเกิดปัญหาแรงดันน้ำต่ำกว่าที่กำหนดไว้ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่มีการใช้น้ำใน จุดอื่นๆ พร้อมๆ กัน ทำให้แรงดันน้ำในท่อหลักของทางเข้าปั๊มน้ำลดลงหรือเกิด จากปัญหาอื่นๆ เช่น การอุดตันทางด้านดูดของระบบส่ง หรือ Pressure reducing vale ขัดข้อง เป็นต้น ระบบปั้มนี้มีการสิ้นเปลืองพลังงานสูงเนื่องจาก ในขณะที่ปั้มทำงานเต็มพิกัดจะมีน้ำส่วนหนึ่งไหลผ่าน Pressure reducing vale คืนกลับไปยังทางดูดของปั้มจึงทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าสำหรับขับ มอเตอร์ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงทำการออกแบบระบบควบคุมแรงดันน้ำโดย ออกแบบให้มีการควบคุมแรงดันน้ำซึ่งมีอุปกรณ์หลักที่ต้องเพิ่มขึ้นจากระบบเดิม คือ Inverter และ Pressure Transmitter ทั้งนี้ยังสามารถใช้ระบบเดิมที่ใช้ Pressure reducing vale ปรับรักษาระดับแรงดันน้ำเป็นระบบสำรองหาก Inverter มีปัญหาโดยฝ่ายผลิตไม่หยุดการผลิต สำหรับระบบที่ใช้ Inverter จะ ทำการตั้งค่า Set point ของแรงดันน้ำที่ต้องการโดยปรับตั้งค่าได้ที่ตัว Inverter ส่วน Pressure Transmitter ทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันน้ำเป็นสัญญาณ ทางไฟฟ้า 4-20 mA แล้วส่งให้กับ Inverter เพื่อเปรียบเทียบกับค่า Set point ที่ได้ตั้งไว้แล้วจึงส่งพลังงานไฟฟ้าให้ปั้มเพื่อปรับเปลี่ยนความเร็วรอบให้สัมพันธ์ กับแรงดันน้ำในระบบและในระบบนี้สามารถรักษาแรงดันน้ำในระบบได้คงที่ ส่งผลให้สามารถลดพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปั้มและยังช่วยลดค่าความ ต้องการไฟฟ้าสูงสุดของระบบอีกด้วย 1. เพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้าสอดคล้องกับ พ. ร. บ การอนุรักษ์ พลังงาน 2. เพื่อรักษาแรงดันน้ำในระบบให้คงที่ตาม ค่า Set point 3. เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทาง กลและทางไฟฟ้า 1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบปั๊มน้ำล้างซากไก่ อินไซด์ เอาท์ไซด์ ควบคุมแบบ ON-OFF โดยใช้ Pressure reducing vale 2. ออกแบบและติดตั้งระบบ ควบคุมแรงดันน้ำคงที่ด้วย Inverter และ Pressure Transmitter ดังรูปที่ 1 3. ทดสอบการทำงานและปรับตั้ง Set point ของแรงดันน้ำ ที่เหมาะสมของระบบปั๊มน้ำ 4. วิเคราะห์การใช้พลังงาน ไฟฟ้าและปริมาณน้ำของระบบปั๊มน้ำก่อนและหลังการ ปรับปรุง รูปที่ 1 ระบบควบคุมแรงดันน้ำ คงที่ด้วย Inverter และ Pressure Transmitter รูปที่ 2 ปริมาณน้ำที่ ใช้ล้างไก่ รูปที่ 3 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ของระบบปั๊ม ผลการทดสอบการปรับตั้ง ระดับแรงดันน้ำที่เหมาะสม คือ 2.7 บาร์ โดยมีผลการ ดำเนินงานคือ - ก่อนการติดตั้ง พลังงาน ไฟฟ้าสูงสุด 3.50 KW - หลังการติดตั้ง พลังงานไฟฟ้า สูงสุด 2.25 KW - อัตราประหยัดทำงานไฟฟ้า ได้ 1.50 kW คิดเป็น 42.85%


ดาวน์โหลด ppt บทนำบทนำ ชื่อโครงงาน : การอนุรักษ์พลังงานของระบบ ควบคุมแรงดันน้ำ Inside Outside ของบริษัท Cargill Meats (Thailand) Limited สาขาโชคชัย จัดทำโดย : นายเฉลิมรัชต์สุวัฒนวนิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google