งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งคุกคามสุขภาพใน โรงพยาบาล และปัญหาที่พบแต่ละแผนก จิราภรณ์ วงษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งคุกคามสุขภาพใน โรงพยาบาล และปัญหาที่พบแต่ละแผนก จิราภรณ์ วงษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งคุกคามสุขภาพใน โรงพยาบาล และปัญหาที่พบแต่ละแผนก จิราภรณ์ วงษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดสระบุรี

2 สิ่งคุกคามสุขภาพ (Health Hazards) ประกอบด้วย สิ่งคุกคามทางกายภาพ หมายถึง การ ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มี ความร้อน ความ เย็น เสียงดัง ความสั่นสะเทือน แสงสว่าง ความกดบรรยากาศสูง ฯลฯ สิ่งคุกคามทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งแวดล้อม การทำงานที่มีเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ไวรัส ฯลฯ สิ่งคุกคามทางเคมี หมายถึง สิ่งแวดล้อม การทำงานที่มีการใช้สารเคมีในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการและมีโอกาส เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

3 สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ หมายถึง สิ่ง คุกคามที่เกิดขึ้นจากท่าทางการทำงานที่ ผิดปกติหรือฝืนธรรมชาติ การทำงาน ซ้ำซาก หรือท่าทางการทำงานที่ไม่ เหมาะสม สิ่งคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมการทำงานที่มีหลาย ปัจจัยรวมกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่เป็นตัว วัตถุตัวงาน ( ทั้งปริมาณและคุณภาพ ) สภาพการบริหารภายในองค์กร ความรู้ ความ สามารถของบุคลากร รวมไปถึง สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต โดยทั่วไปหากมีความเครียดมาก จะมีผลทำ ให้เกิดความรุนแรงตามมา

4 ห้องหน่วยจ่ายกลาง / ซักฟอก สิ่งคุกคามสุขภาพ ความร้อน / เสียงดัง ฝุ่นฝ้ายจากใยผ้า อุบัติเหตุจากของมีคม บาด ทิ่ม แทง การสัมผัสสารคัดหลั่ง และการติดเชื้อจากผ้า ที่ส่งซัก ท่าทางการทำงานก้ม ๆ เงย ๆ การยกของ หนัก การสัมผัสกลิ่นน้ำยา ซักผ้า

5 ห้องครัว / โภชนาการ สิ่งคุกคาม สุขภาพ อุบัติเหตุจากการ ลื่นล้ม ไฟฟ้าดูด ไฟช็อต ของมีคม บาด ทิ่ม แทง ความร้อน ด้าน การยศาสตร์ ( ท่าทางการ ทำงานที่ไม่ เหมาะสม )

6 ห้องอบแก๊ส / หม้อไอน้ำ สิ่งคุกคาม สุขภาพ ความร้อน สารเคมีที่ใช้ บางชนิด มีพิษ ทำให้หมดสติ

7 ห้องทันตกรรม สิ่งคุกคามต่อ สุขภาพ วัสดุที่ใช้ในการ อุดฟัน สารเคมีที่ใช้ฆ่า เชื้อเครื่องมือ แพทย์ เสียงดัง แสงสว่าง

8 ห้องรังสีวินิจฉัย / รักษา สิ่งคุกคามสุขภาพ รังสีที่ใช้ เอ็กซเรย์ น้ำยาล้างฟิล์ม

9 ห้องผ่าตัด สิ่งคุกคามสุขภาพ คุณภาพอากาศที่ไม่ เหมาะสม เกิดจากการ ระบายอากาศที่ไม่ เพียงพอ ก๊าซที่ใช้ในการทำให้ สลบ เช่น Nitrous Oxide แสงสว่าง การติดเชื้อเนื่องจาก สัมผัสกับสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วย ท่าทางการทำงานที่ ต้องยืนนาน

10 แผนกซ่อมบำรุง สิ่งคุกคามสุขภาพ ก๊าซที่เกิดจากการเชื่อม โลหะและจากท่อไอเสีย เช่น Carbon monoxide สารที่เป็นส่วนประกอบ ของกระเบื้องมุงหลังคา ฉนวนกันความร้อน และ พื้นยาง เช่น Asbestos อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เสียงดัง ท่าทางในการทำงานที่ ไม่ถูกต้อง

11 แผนกผู้ป่วยนอก สิ่งคุกคาม สุขภาพ การระบายอากาศ ที่ไม่ดี ทำให้เป็น แหล่งแพร่เชื้อ โรคได้ ความร้อน ความเครียดจาก การปฏิบัติงาน

12 ห้องเคมีบำบัด สิ่งคุกคาม สุขภาพ การปนเปื้อนสาร คัดหลั่งของ ผู้ป่วย สารเคมีที่ใช้ใน การบำบัดหรือฆ่า เชื้อโรค

13 แผนกชันสูตร สิ่งคุกคามสุขภาพ สารเคมีที่ใช้ในการ ชะล้างอุปกรณ์ ทางการแพทย์ สาร ออกซิไดซิ่งเอ เจ้นท์ สารรีเอเจ้นท์ และสารเคมีอื่นๆที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ แสงสว่าง

14 แผนกผู้ป่วยใน ( ซึ่งติดเชื้อโรคที่ สำคัญ ) สิ่งคุกคามสุขภาพ การสัมผัสสารคัด หลั่งของผู้ป่วย โรคที่ติดต่อผ่าน ระบบทางเดิน หายใจ ระบบระบาย อากาศที่ไม่ดี

15 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัย

16 การกำจัดขยะที่ถูกวิธี

17 ข้อเสนอแนะที่พบในการ walk through survey ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารความ เสี่ยงด้านการดำเนินการโครงการ และนโยบายลงสู่บุคลากรในระดับ ปฏิบัติให้มากขึ้น การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรค การตรวจวัดความเสี่ยงทาง สิ่งแวดล้อมและทางสุขภาพให้ ครอบคลุมทุกแผนกมากขึ้น

18 ข้อเสนอแนะที่พบในการ walk through survey ( ต่อ ) การสร้างความร่วมมือในระดับ หน่วยงานย่อยในการประเมินและ วางแผนแก้ไขความเสี่ยง เช่น ให้ บุคลากรในแต่ละแผนกประเมิน ความเสี่ยงเบื้องต้นด้วยตนเองตาม แบบ RAH 01 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีวอนา มัยและความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่ของบุคลากรในโรงพยาบาล เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ควร จัดเป็นระบบ

19 ข้อเสนอแนะที่พบในการ walk through survey ( ต่อ ) การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลให้เหมาะสมตามความเสี่ยง การจัดเก็บข้อมูลความปลอดภัยของ สารเคมี (MSDS) ที่ใช้ทุกแผนก การปรับปรุงเพื่อรองรับการรับรองการ ประเมินระดับ ๕ ในด้านเนื้อหาควรให้ ครอบคลุมทุกองค์ประกอบตาม ข้อเสนอแนะ ทุกแผนกควรมีการจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงานติดไว้ ในทุกแผนก

20 ข้อเสนอแนะที่พบในการ walk through survey ( ต่อ ) ตู้เย็นที่เก็บ Specimen ยังพบว่ามีการแช่ อาหารรวมไว้ในที่เดียวกัน รวมถึงการ รับประทานอาหารในห้อง Lab การประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ร่วมกับกรมอนามัย พบว่า โรงพยาบาลจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ๑๐๐ % ตามเกณฑ์ แต่ยังพบผู้รอรับ บริการและญาติสูบบุหรี่และพบก้นบุหรี่ รอบโรงพยาบาล

21 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สิ่งคุกคามสุขภาพใน โรงพยาบาล และปัญหาที่พบแต่ละแผนก จิราภรณ์ วงษา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google