งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : การกำหนดตัวชี้วัด ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : การกำหนดตัวชี้วัด ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : การกำหนดตัวชี้วัด ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : การกำหนดตัวชี้วัด ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : การกำหนดตัวชี้วัด ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : การกำหนดตัวชี้วัด ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม

2 เหตุผลความ จำเป็น ตัวชี้วัดที่มีอยู่ไม่สามารถบ่งชี้ สถานการณ์อนามัย สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของ ประเทศได้ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล ตัวชี้วัด เนื่องจากมีหลาย หน่วยงานรับผิดชอบ ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยี ในการจัดเก็บข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ สามารถบ่งชี้สถานการณ์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประเทศได้

4 การประมวลข้อมูลตัวชี้วัด WHO เช่น ความปลอดภัยด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร การ สุขาภิบาล คุณภาพอากาศฯลฯ NEHAP เช่น คุณภาพอากาศ น้ำ การ สุขาภิบาล ขยะมูลฝอย สารเคมีเป็น พิษและสารอันตราย ฯลฯ พ. ร. บ. สาธารณสุข เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล ฝอย การควบคุมเหตุรำคาญ การ ควบคุมกิจการ ฯลฯ กรม อนามัย MDGs กระทรวง ทรัพย์ฯ ตัวชี้วัดสุขภาพ แห่งชาติ

5 รายละเอียดตัวชี้วัด เป็นแนวทางในการ วางแผนพัฒนา ควบคุม กำกับและ ติดตามงานอนามัย สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม บ่งชี้สถานการณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 1. อปท. ต้นแบบที่มีการ ดำเนินงาน EHA 2. อปท. ที่มีการจัดการมูลฝอย / สิ่งปฏิกูล ถูกสุขลักษณะ สถานประกอบการ สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ประชาชน 1. ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัย ที่ถูกต้อง 2. ชุมชนต้นแบบสุขาภิบาล ยั่งยืนฯ กรมอนามัย 1. มาตรฐานวิชาการในการ ควบคุมกิจการแต่ละประเภท ( ต่อ ) 1. ความเสี่ยงจากการ ปนเปื้อนในอาหาร 2. คุณภาพน้ำบริโภค 3. การจัดการสิ่งปฏิกูล มูล ฝอย โดย Manifest system 4. คุณภาพอากาศ Indoor air ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ศูนย์ เด็กเล็ก 5. สาธารณภัย เช่น หมอก ควัน 6. การเตรียมการสำหรับการ รองรับ AC เช่น การเฝ้าระวัง อนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณ พื้นที่ชายแดน ด่านตรวจคน เข้าเมือง 1. อาหาร - การปนเปื้อน - สถานประกอบการได้ มาตรฐาน 2. น้ำ - คุณภาพน้ำบริโภค ประเภทต่างๆ เช่น น้ำประปา น้ำจากตู้หยอดเหรียญ - อัตราป่วยด้วยโรคอาหาร และน้ำเป็นสื่อ 3. คุณภาพอากาศ – AQI 4. ขยะมูลฝอย - การจัดการมูลฝอยของ อปท. ( ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ) 5. สิ่งปฏิกูล - การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท.

6 รายละเอียดตัวชี้วัด เป็นแนวทางในการ วางแผนพัฒนา ควบคุม กำกับและ ติดตามงานอนามัย สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม บ่งชี้สถานการณ์ ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม 2. การพัฒนาต้นแบบ - HIA ในกิจการและ setting ต่างๆ ( ตลาดนัด แหล่ง ท่องเที่ยว ) - การออกข้อกำหนดท้องถิ่น - การจัดการปฏิกูล, มูลฝอย และน้ำเสีย - การสุขาภิบาลยั่งยืน 3. เกณฑ์ / มาตรฐานการ สุขาภิบาลครัวเรือน 4. มีระบบเตือนภัยด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ ศูนย์สารสนเทศด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม

7 การดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 การกำหนด ประเด็น ตัวชี้วัด การรวบรวม ข้อมูลตัวชี้วัด วิเคราะห์และ ออกแบบ ระบบ สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 อาหาร น้ำ อากาศ ขยะ สิ่งปฏิกูล เก็บรวบรวม ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้อง จาก หน่วยงาน ต่างๆ ประมวลผล และทดลอง ออกแบบ ระบบ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : การกำหนดตัวชี้วัด ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบ สารสนเทศ : การกำหนดตัวชี้วัด ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google