งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 120 คะแนน 3.1 การจัดการโครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ : โรงพยาบาลมี วิธีการจัดการโครงสร้างทาง กายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อย่างไร 3.1 การจัดการโครงสร้างทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ : โรงพยาบาลมี วิธีการจัดการโครงสร้างทาง กายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อย่างไร 40 คะแนน ให้อธิบายวิธีการในการจัดการด้าน โครงสร้าง อาคาร สถานที่ รวมถึงการจัดการ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในแผนก ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานว่าด้วยการจัดการ สิ่งแวดล้อม อธิบายแนวทางการถ่ายทอด เพื่อนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

2 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมี แนวทางการดำเนินงาน(A) การ ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ(D) รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง กระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานที่ดี ขึ้น (LI)ในเรื่องการจัดการโครงสร้างด้านกายภาพและ การจัดการ สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้ อย่างไร

3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามหลัก สุขาภิบาลและ กฎกระทรวงว่าด้วยการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2545 โรงพยาบาลโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ENV) และคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อใน โรงพยาบาล (IC) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ กำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่บัญญัติไว้ (A) ได้มีการชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบของการ จัดอบรม การเยี่ยมประเมินหน่วยงาน (D) แล้ว นำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดย............................

4 การบำบัดน้ำเสียและตรวจคุณภาพน้ำตาม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ของโรงพยาบาล (ENV) ผลการตรวจสอบผ่าน มาตรฐานการตรวจวัด ปัญหาที่พบคือเครื่องเติมมคลอรีนเกิด การชำรุดทำให้ปริมาณคลอรีนที่เติมไม่ สม่ำเสมอ ส่งผลให้ค่าต่างๆ เกิดความผิดปกติ จะมีการหาสาเหตุและดำเนินการ แก้ไข ………………………..

5 การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โรงพยาบาลมีผู้รับผิดชอบเป็น คณะกรรมการร้านอาหาร มีระบบการดูแล เรื่องมาตรฐานร้านอาหารคณะกรรมการ เป็นผู้ดูแล เช่น เรื่องความสะอาดของ อาหาร ความสะอาดของผู้ ประกอบอาหาร และผู้ขาย มาตรฐานการการตั้ง วางอาหาร และภาชนะบรรจุ และประกอบอาหารผ่าน มาตรฐาน Clean Food Good Taste ส่วนเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหารและโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ได้ประเมินตนเองอยู่ ในระดับที่สามารถพัฒนาได้

6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประเมิน ความเสี่ยงจากการทำงาน สาหรับสถานการณ์โรคและสิ่งคุกคาม สุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล (RAH06) ปี ๒๕๕๖ พบว่า ……………… เรื่องอุบัติเหตุจากการ ทำงาน พบว่า พนักงานเปลและพนักงาน เข็นรถอาหารของกลุ่มงานโภชนศาสตร์มี ปัญหาเรื่องทางลาดชัน ต้องใช้แรงเข็นรถ มากกว่าปกติเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

7 การจัดการให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ ที่ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก การดำเนินการควบคุมและกำจัดยุงลายของ โรงพยาบาลโดยใช้กลวิธีการป้องกันโรค ไข้เลือดออกล่วงหน้าเพื่อมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง และผสมผสานการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์และ การกำจัดยุงตัวเต็มวัยไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในหอ ผู้ป่วย หน่วยงานในโรงพยาบาล พื้นที่ภายนอก อาคาร และบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ดำเนินการควบคุม แหล่งเพาะพันธุ์และการกา จัดยุงตัวเต็มวัย ตามข้อแนะนำของสานักงาน ป้องกันควบคุมโรค

8 อธิบายวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมเพื่อ สร้าง บรรยากาศในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การเป็น โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ และแนวทาง การถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติให้เกิด ความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม : โรงพยาบาลมี วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม อย่างไร 3.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม : โรงพยาบาลมี วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม อย่างไร โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีแนวทางการดำเนินงาน(A) การถ่ายทอดไปสู่การ ปฏิบัติ (D) รวมทั้ง ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (LI)เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในเรื่องการจัดการ สิ่งแวดล้อมทางสังคมเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้บรรลุผลได้อย่างไร บรรยากาศ การต้อนรับและบริการที่เป็นมิตร การจัดกิจกรรมที่สนับสนุน การมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรหรือระหว่างผู้ให้บริการกับ ผู้รับบริการและ บรรยากาศที่ดีในการทำงานที่ดีขึ้น 40 คะแนน

9 ตัวอย่างสมมติ โรงพยาบาลมีการจัดอบรมพฤติกรรมบริการให้กับเจ้าหน้าที่ทุก ระดับทุกปี และมีการประสาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ด้านการบริการ มีการชื่นชมผู้มีพฤติกรรมบริการที่ดีเยี่ยม โดยติด บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณตึกผู้ป่วยนอก มีการจัดจุดพยาบาลสัมพันธ์ด่านหน้าของโรงพยาบาล โดย จัดพยาบาลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย เพื่อคัดแยกประเภทคนไข้ตามความรุนแรงและเร่งด่วนไปตาม ห้องตรวจที่เหมาะสมกับสุขภาพคนไข้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ใน การต้อนรับ ให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สื่อสารกับผู้มารับบริการ เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี…………………………………….

10 3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริม สุขภาพ : โรงพยาบาลมีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ อย่างไร 3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริม สุขภาพ : โรงพยาบาลมีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ อย่างไร อธิบายวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ แนวทาง การถ่ายทอด เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมทั่ว ทั้งองค์กร อธิบายวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ แนวทาง การถ่ายทอด เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมทั่ว ทั้งองค์กร 40 คะแนน

11 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีแนว ทางการดำเนินงาน การถ่ายทอด ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในเรื่อง การจัดการ สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ โดยพิจารณา ปัจจัยต่อไปนี้ อย่างไร (ADLI) การจัดสถานที่พักผ่อน สถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ พัฒนาทักษะของบุคลากร ผู้รับบริการ ครอบครัว และ ประชาชน การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตาม พรบ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

12 การจัดสถานที่พักผ่อน สถานที่ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ของบุคลากร ผู้รับบริการ ครอบครัว และประชาชน จากผลการประชุมทีมบริหารโรงพยาบาลและ การสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร รวมทั้งผู้ มารับบริการ จึงได้มีการปรับโครงสร้างด้าน กายภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย ทั้งด้าน การให้บริการ การส่งเสริม สุขภาพ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม โรงพยาบาลมีพื้นที่ ที่เป็นอาคารักษาพยาบาล อาคารสนับสนุน และ อาคารพักอาศัย

13 การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ ปลอดบุหรี่ ตาม พรบ. คุ้มครอง สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ. ศ.2535 พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ. ศ. 2551 การประเมินผลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน มีการดำเนินการติดป้ายแสดง เขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดทุกอาคาร นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ซึ่งมีตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เพิ่มขึ้น

14 องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 250 คะแนน 7.1 ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม : ผลการ ดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร 7.1 ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม : ผลการ ดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ โดยแสดงผลลัพธ์จำแนกใน แต่ละด้าน รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ โดยแสดงผลลัพธ์จำแนกใน แต่ละด้าน รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 60คะแนน

15 แสดงข้อมูลและสารสนเทศต่อไปนี้ (1) ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (2) ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม (3) ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการ ส่งเสริมสุขภาพ

16 หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 7.1(1) – (3) เป็นการแสดง ผลลัพธ์ของโรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3 และ ผลลัพธ์ที่ควรรายงานเพิ่มเติม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ - ผลการตรวจคุณภาพน้ำบริโภคทางห้องปฏิบัติการ - ผลการตรวจคุณภาพน้ำเสีย - ผลลัพธ์ของการจัดการสุขาภิบาลโรงอาหารโรงครัว - ผลลัพธ์ของการจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ สิ่งแวดล้อมทางสังคม - ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ ข้อร้องเรียนต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ - ผลการประเมินสื่อ สถานที่ และอุปกรณ์ที่เอื้อ/กระตุ้นต่อการ ส่งเสริมสุขภาพ

17 แนวทางการให้คะแนน องค์ประกอบที่ 7 50%, 55% 60% หรือ 65% คะแนน - มีการรายงานผลการดำเนินการที่ ตอบสนองต่อข้อกำหนดโดยรวมของหัวข้อและ ผลอยู่ในระดับที่ดี (Le) - แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่อง ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจของ โรงพยาบาล (T) - ผลการดำเนินการในปัจจุบันบางเรื่องอยู่ใน ระดับที่ดี เมื่อเทียบเคียงกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (C) - มีการรายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของบุคลากร ผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ ชุมชน และกระบวนการเป็น ส่วนใหญ่ (I)


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google