งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง คม ขุมแร่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง คม ขุมแร่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง คม ขุมแร่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

2 ความหมาย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง – สถานที่ที่ใช้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง – บริการน้ำมันเชื้อเพลิง – ขาย – ไม่ขาย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท 1 – ติดเขตทางหลวงหรือทางสาธารณะกว้าง 12 เมตร ขึ้น ไป – ถนนส่วนบุคคลกว้าง 10 เมตรขึ้นไป และต้องเชื่อมต่อ ทางหลวงที่กว้าง 12 เมตรขึ้นไป สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง – ติดเขตทางหลวงหรือทางสาธารณะกว้าง 8 เมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 8 เมตร – ถนนส่วนบุคคลกว้าง 8 เมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า 10 เมตร และเชื่อมต่อทางหลวงที่กว้าง 8 เมตรขึ้นไป

3 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง 1. สุขลักษณะทั่วไป - พื้นเป็นคอนกรีต หรือลาดยางทั่วบริเวณที่มีการ บริการ สภาพดี สะอาด - มีสวนหย่อมสวยงาม - ที่ปะยางแยกเป็นสัดส่วน - ทางเข้า – ออก ที่จอดรถสะดวกเป็นระเบียบ - ภายในอาคารสะอาดเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ - การจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นระเบียบ แยกเป็น สัดส่วน 2. การจัดการมูลฝอย - มีที่รองรับขยะมูลฝอยแยก 3 ประเภท ถูก สุขลักษณะ - ขยะทั่วไป - ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ - ขยะอันตราย - มีที่พักขยะเหมาะสม ไม่มีขยะหล่นตามพื้น - มีผู้รับผิดชอบ

4 มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง 3. การจัดการสิ่งปฏิกูล - ส้วมมีจำนวนเพียงพอ แยกเป็นสัดส่วนสำหรับเพศ ชาย - หญิง โดยมีข้อความ หรือสัญลักษณ์ชัดเจน - ภายในห้องส้วมสะอาด พื้นไม่มีน้ำขัง หัวส้วม สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สะอาดไม่ชำรุดและใช้งานได้ - มีที่ปัสสาวะชายเพียงพอ สะอาดและใช้งานได้ - มีจำนวนอ่างล้างมือเพียงพอสะอาดและใช้งานได้ มีสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาดมือ - ภายในห้องส้วม มีแสงสว่าง มีการระบายอากาศตาม เกณฑ์ และไม่มีกลิ่นเหม็น - มีห้องส้วมสำหรับอำนวยความสะดวกแก่คนชราและผู้ พิการแบบนั่งราบและมีราวจับ อย่างน้อย 1 ที่ - ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะและไม่ชำรุดมีท่อ ระบายก๊าซจากฐานส้วมหรือจุดใกล้เคียง - มีที่รองรับขยะ มีฝาปิด ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม - เปิดให้ประชาชนใช้ส้วมได้ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ - มีผู้รับผิดชอบทำความสะอาดเป็นประจำ

5 4. การจัดการน้ำเสีย - มีรางหรือท่อระบายน้ำรอบบริเวณและ สามารถระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง ไม่อุดตัน - มีบ่อดักขยะและบ่อดักไขมันใช้งานได้ดี ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะในกรณีที่ไม่มี ท่อสาธารณะต้องมีบ่อซึม 5. ควบคุมพาหะนำโรค - มีสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ( หนู แมลงวัน แมลงสาบ ) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ด้านสุขาภิบาล มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง

6 6. การจัดการน้ำดื่ม น้ำใช้ - มีน้ำใช้สะอาดพอเพียง - คุณภาพน้ำดื่มได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มของ กระทรวงสาธารณสุข - การบริการน้ำดื่มถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 7. การจัดการด้านความปลอดภัย - มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่าง เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบ - มีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมโยธาธิการ มีประสิทธิภาพใช้งานได้ดี - มีเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ " ห้ามสูบบุหรี่ " " ดับ เครื่องยนต์ " ในบริเวณที่เติมน้ำมันให้เด่นชัด - เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ได้รับความรู้เรื่องการ จัดการความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง - ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เคยผ่านการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง

7 8. สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน - มีเครื่องมือปฐมพยาบาลที่จำเป็น - มีการสวมใส่เครื่องแบบสะอาดในการปฏิบัติงาน ทุกคน - เจ้าของ, ผู้ประกอบการได้รับความรู้เรื่องการ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง - ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ได้รับการตรวจสุขภาพอย่าง น้อย ปีละ 1 ครั้ง 9. จัดการสุขาภิบาลอาหาร - ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาล อาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย (Clean Food Good Taste) มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง คม ขุมแร่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google