งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การมหาชน ( ต้องออก พ. ร. ฎ.) - สถานบริการสุขภาพ ( มีโรงพยาบาลบ้านแพ้วออก พ. ร. ฎ. แล้ว ) - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การมหาชน ( ต้องออก พ. ร. ฎ.) - สถานบริการสุขภาพ ( มีโรงพยาบาลบ้านแพ้วออก พ. ร. ฎ. แล้ว ) - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การมหาชน ( ต้องออก พ. ร. ฎ.) - สถานบริการสุขภาพ ( มีโรงพยาบาลบ้านแพ้วออก พ. ร. ฎ. แล้ว ) - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สำนักบริหาร - กองการประกอบ โรคศิลปะ - กองแบบแผน - กองวิศวกรรม การแพทย์ - กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน - กองสุขศึกษา - สำนักพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - กองชีววัตถุ - กองแผนงานและวิชาการ - กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1-12 - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - สถาบันวิจัยสมุนไพร - สำนักคุณภาพและความปลอดภัย อาหาร - สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ - สำนักยาและวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา - สำนักงานเลขานุการกรม - กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ - กอง ควบคุมยา - กองควบคุมวัตถุเสพติด - กอง ควบคุมอาหาร - กองงานด้านอาหารและยา - กอง แผนงานและวิชาการ - กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค - กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น - สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุ อันตราย แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มา : กฎกระทรวงสาธารณสุข, 2545 หมายเหตุ : หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กระทรวง สาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ รองปลัดกระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง ราชการบริหาร ส่วนกลาง - สำนักบริหารกลาง - ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร - สถาบันพระบรมราช ชนก - สำนักตรวจและ ประเมินผล - สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด - สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ รัฐวิสาหกิจ - องค์การเภสัชกรรม กรมควบคุมโรค - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กอง คลัง - กองแผนงาน - สถาบัน บำราศนราดูร - สถาบันราชประชาสมาสัย - สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 - สำนักระบาดวิทยา - สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง - สำนักโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ กรมอนามัย - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการเจ้าหน้าที่ - กอง คลัง - กองทันตสาธารณสุข - กอง แผนงาน - กองโภชนาการ - กองสุขาภิบาลชุมชนและ ประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ - กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - กองอนามัยการเจริญพันธุ์ - กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ - ศูนย์อนามัยที่ 1-12 - สำนักส่งเสริมสุขภาพ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กอง การเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กอง แผนงาน - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี - โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง ) - โรงพยาบาลราชวิถี - โรง พยาบาลเลิดสิน - โรงพยาบาลสงฆ์ - ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ - สถาบันทันตกรรม - สถาบัน พยาธิวิทยา - สถาบันประสาทวิทยา - สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ - สถาบันธัญญารักษ์ - สถาบันโรคทรวงอก - สถาบัน โรคผิวหนัง - สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี - สำนักการพยาบาล - สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผน ไทย และการแพทย์ทางเลือก - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการแพทย์ทางเลือก - สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต - สำนักงานเลขานุการกรม - กอง การเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กอง แผนงาน - กองสุขภาพจิตสังคม - โรงพยาบาลศรีธัญญา - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา - สถาบันราชานุกูล - สำนัก พัฒนาสุขภาพจิต ปลัดกระทรวง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาวิชาชีพ หน่วยงานในกำกับ : - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สถาบันพระบรมราชชนก ( ต้องจัดทำ พ. ร. บ.) - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ( ต้อง จัดทำ พ. ร. บ.) สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา การแพทย์ รองปลัดกระทรวง กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการ สาธารณสุข รองปลัดกระทรวง 13


ดาวน์โหลด ppt องค์การมหาชน ( ต้องออก พ. ร. ฎ.) - สถานบริการสุขภาพ ( มีโรงพยาบาลบ้านแพ้วออก พ. ร. ฎ. แล้ว ) - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google