งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องรู้จักการใช้ประโยชน์ SDS จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องรู้จักการใช้ประโยชน์ SDS จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องรู้จักการใช้ประโยชน์ SDS จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 2 วัตถุประสงค์ 1. บอกความหมายของ SDS ได้ 2. บอกประโยชน์ของ SDS ได้ 3. ระบุความหมายของข้อมูลใน SDS ได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 3 การทดสอบความรู้ก่อน เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 4 SDS คืออะไร   ใครรู้ว่า SDS คืออะไร แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 5 1. ค่ามาตรฐานสารเคมีใน อากาศ 2. ค่ามาตรฐานสารเคมีใน ร่างกาย 3. ข้อมูลความปลอดภัยของ สารเคมี แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี SDS คืออะไร

6 6 ประโยชน์ของ SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 7 ประโยชน์ของ SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 8 ความหมายของ SDS SDS เป็นข้อมูลความ ปลอดภัยของสารเคมี ที่จะ ทำให้เรารู้จักสารเคมีนั้น มากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยได้ ถูกต้อง แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 9 แบบ SDS ที่กำหนดโดย GHS 1. ชื่อสารเคมีหรือสารผสม และชื่อผู้ผลิต 2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย 3. ส่วนประกอบ / ข้อมูล ของส่วนผสม 4. การปฐมพยาบาล 5. มาตรการในการดับเพลิง 6. มาตรการการจัดการเมื่อ เกิดการหกรดหรือรั่วไหล 7. การใช้และการเก็บรักษา 8. การควบคุมการสัมผัส / การป้องกันอันตรายส่วน บุคคล 9. คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี 10. ความคงตัวหรือความ เสถียรและเกิดปฏิกิริยา 11. ข้อสนเทศด้านพิษวิทยา 12. ข้อสนเทศด้าน นิเวศวิทยา 13. ข้อพิจารณาในการ กำจัดหรือทำลาย 14. ข้อสนเทศเกี่ยวกับการ ขนส่ง 15. ข้อสนเทศด้านกฎหมาย 16. ข้อสนเทศอื่นๆ รวมทั้ง ข้อสนเทศเกี่ยวกับการ จัดทำและการแก้ไข ปรับปรุง SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 10 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี ประโยชน์ของ SDS

11 11 SDS ของอะคิโลไนไตร   การเข้าสู่ร่างกาย หายใจ กิน หรือสัมผัส ผิวหนัง   การปฐมพยาบาล กรณีหายใจ : รีบออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจขัด อาจให้เอมิล ไดไตรต์ทางจมูก 3 นาที กรณีกิน : ถ้ายังมีสติ ให้ดื่มน้ำและทำให้ อาเจียนทันที กรณีสัมผัสผิวหนัง : ล้างทันทีด้วยน้ำ ปริมาณมากๆ กรณีสัมผัสผิวตา : ล้างทันทีด้วยน้ำอย่าง น้อย 15 นาที แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

12 12 ประโยชน์ของ SDS 1. รู้อันตรายของสารเคมี นั้น ๆ 2. ทราบถึงวิธีป้องกันที่ ถูกต้อง 3. รู้วิธีการปฐมพยาบาล แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

13 13 ความเข้าใจข้อมูลใน SDS แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

14 14 ตัวอย่างข้อมูลในแบบ สอ.1 1. ค่ามาตรฐานความ ปลอดภัย 2. ข้อมูลทางกายภาพ และเคมี 3. ข้อมูลด้านอัคคีภัย และการระเบิด 4. ข้อมูลอันตรายต่อ สุขภาพ 5. มาตรการด้านความ ปลอดภัย 6. ข้อปฏิบัติที่สำคัญ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

15 15 SDS ของสารเคมีที่มีใช้ใน โรงงานนี้  )  ( นำ SDS ของสารเคมีที่มีอยู่ในโรงงาน นี้มาแสดง ) แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

16 16 การจัดเก็บ / การขอ SDS ในโรงงาน   พวกเราจะหา SDS ได้ที่ไหน   พวกเราจะขอ SDS ได้ที่ไหน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

17 17 ใครช่วยอธิบายด้วยว่าจะใช้ SDS ของสารเคมีที่มีใช้ในงาน ของตนเองได้อย่างไร จึงจะทำให้ตนเองปลอดภัย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

18 18 การทดสอบความรู้หลัง เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องรู้จักการใช้ประโยชน์ SDS จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google