งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. นลินี ศรีพวง สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค การเฝ้าระวัง การสอบสวน และผลกระทบ เนื่องจากสารเคมี อันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. นลินี ศรีพวง สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค การเฝ้าระวัง การสอบสวน และผลกระทบ เนื่องจากสารเคมี อันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. นลินี ศรีพวง สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค การเฝ้าระวัง การสอบสวน และผลกระทบ เนื่องจากสารเคมี อันตราย

2 ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ (Nuisance) เป็นพิษต่อร่างกาย (Toxicity) ก่อให้เกิดอุบัติภัย (Incident)

3 การเฝ้าระวังในพื้นที่ การประเมินความเสี่ยง การประเมินผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเพื่อ ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน

4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) Hazard Identification Dose -response Identification Exposure Identification Risk Characterization

5 อันตรายจากสารเคมี การติดไฟและการระเบิด (Flammable & Explosive) การกัดกร่อน (Corrosive) การทำปฏิกิริยา (Reactivity) ความเป็นพิษ (Toxicity) สารกัมมันตรังสี (Radioactivity)

6 การดำเนินการในที่เกิดเหตุเพื่อการ ควบคุมแลสอบสวน กำหนดระยะความปลอดภัย - Hot Zone - Warm Zone - Cold Zone กำหนดระยะลดการปนเปื้อนของ สารเคมี การกำจัดสารเคมี การกำหนดระดับความปลอดภัย การช่วยเหลือ / สนับสนุน การหาข้อมูลข่าวสาร การตรวจทางสิ่งแวดล้อมและ ชีวภาพ การสื่อสารและการประสานงาน

7 การสอบสวนที่เกิดเหตุ ลักษณะของการเกิดเหตุ กลิ่น การเกิดการเจ็บป่วย

8 การเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังทางการแพทย์ (Medical Surveillance) การเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Surveillance)

9 การเฝ้าระวังทางการแพทย์ การกำหนดมาตรการความปลอดภัย ต่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพพิเศษ การตรวจระดับความเข้มข้นของ สารเคมีในร่างกาย

10 การเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรการความปลอดภัย ในสิ่งแวดล้อมชุมชน การตรวจระดับความเข้มข้นของ สารเคมี ในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารเคมีใน สิ่งแวดล้อมชุมชน

11 การเกิดอุบัติเหตุและ อุบัติภัย จากความผิดพลาดของ มนุษย์ (Human Error) จากสภาพแวดล้อม / สิ่งแวดล้อม (Environmental Condition) อุปกรณ์ / เครื่องมือ (Equipment)

12 สารเคมีอันตรายที่ทำให้เกิด อุบัติภัยได้ง่าย สารทำละลายตัวทำละลาย อินทรีย์ / สารตัวทำละลายอินทรีย์ ก๊าซ กรด - ด่าง สารกัมมันตรังสี

13 หลักการทางพิษวิทยากับภาวะความเป็นพิษ กับการประเมินสุขภาพและการสอบสวน โรคจากสารเคมี ชนิดของสารเคมีที่ใช้และที่เข้าสู่ร่างกาย ทางที่เข้าสู่ร่างกาย (Routes of Entry) ระดับความเข้มข้นของสารที่ได้รับ (Concentration) ระยะเวลาที่ได้รับสาร (Exposure Time) สภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล (Physical Condition) พฤติกรรมส่วนบุคคล (Human Behaviour) สถานที่อยู่ ประวัติการทำงาน อาชีพปัจจุบัน และการป้องกัน ตนเอง กระบวนการผลิต การบรรจุ การสะสมและการขนส่ง ระดับความเข้มข้นของสารเคมีในร่างกาย

14 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ ตัวอย่างทางชีวภาพ ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. นลินี ศรีพวง สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค การเฝ้าระวัง การสอบสวน และผลกระทบ เนื่องจากสารเคมี อันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google