งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภาพรวม แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย การประชุมสัมมนา “ความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

2 กรอบความร่วมมือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๒. การแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน ๓. การพัฒนามาตรการด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ๔. งานวิจัยและองค์ความรู้ ๕. พัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. การสื่อสารสาธารณะ ๗. โครงการนำร่อง GREEN and CLEAN Hospital ๘. การติดตามผลการดำเนินงาน

3 ๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ (๑) ประชุมปฏิบัติการ “สาธารณสุขรวมใจท้องถิ่นด้านภัยมูลฝอยติดเชื้อ” เพื่อเสนอทางเลือกในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด

4 ๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ (๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและการ ลักลอบทิ้งกากของเสีย”

5 ๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ระบบติดกับที่ (Onsite Treatment) รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการรายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐

6 ๒. การแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานทั้งการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลและการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพ ข้อมูลคุณภาพอากาศ ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำผิวดินที่เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยจากสารเคมี

7 ๓. การพัฒนามาตรการด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (๑) (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะในการจัดการมูลฝอยทั่วไป (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการในการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขที่มี การจ้างเอกชนดำเนินการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อใช้เอกสารกำกับการขนส่งมูล ฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste Manifest System)

8 ๔. งานวิจัยและองค์ความรู้สำคัญที่จะนำมาใช้สนับสนุนในการออกมาตรฐานหรือมาตรการที่สำคัญ (๑)
การศึกษาวิจัยการประเมินความเสี่ยงการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการทิ้งซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ไม่เหมาะสม กรณีศึกษา พื้นที่ปลูกผักกาดหัว (หัวไชเท้า) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

9 ๔. งานวิจัยและองค์ความรู้สำคัญที่จะนำมาใช้สนับสนุนในการออกมาตรฐานหรือมาตรการที่สำคัญ (๑)
การศึกษาวิจัยจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด โดยเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ

10 ๔. งานวิจัยและองค์ความรู้สำคัญที่จะนำมาใช้สนับสนุนในการออกมาตรฐานหรือมาตรการที่สำคัญ (๑)
การศึกษาคุณภาพอากาศในอาคาร อาคารสำนักงาน (ทส.) โรงพยาบาล และโรงแรม


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google