งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการ ขับเคลื่อนภาพรวม แผนยุทธศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย การประชุมสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการ ขับเคลื่อนภาพรวม แผนยุทธศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย การประชุมสัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการ ขับเคลื่อนภาพรวม แผนยุทธศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย การประชุมสัมมนา “ ความก้าวหน้าการดำเนินงานความร่วมมือ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้แผน ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ” วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

2 กรอบความร่วมมือด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๒. การแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน ๓. การพัฒนามาตรการด้านกฎหมายและ กฎระเบียบ ๔. งานวิจัยและองค์ความรู้ ๕. พัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๖. การสื่อสารสาธารณะ ๗. โครงการนำร่อง GREEN and CLEAN Hospital ๘. การติดตามผลการดำเนินงาน

3  ประชุมปฏิบัติการ “ สาธารณสุขรวมใจ ท้องถิ่นด้านภัยมูลฝอยติดเชื้อ ” เพื่อเสนอทางเลือกในการจัดการมูลฝอยติด เชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษา ด้านวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ( ๑ )

4  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การตอบโต้เหตุ ฉุกเฉินจากสารเคมีและการ ลักลอบทิ้งกากของเสีย ” ๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง สองหน่วยงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้าน วิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ( ๒ )

5  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ระบบ ติดกับที่ ( Onsite Treatment ) รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการ รายงานตามกฎกระทรวงมาตรา ๘๐ ๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษา ด้านวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ( ๓ )

6  ข้อมูลคุณภาพอากาศ  ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำผิวดินที่เป็นแหล่งน้ำดิบ ในการผลิตน้ำประปา  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยจาก สารเคมี ๒. การแลกเปลี่ยนข้อมูลการ ดำเนินงานทั้งการอนุญาตการเข้าถึง ข้อมูลที่จำเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลและ การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็น เอกภาพ

7 ๓. การพัฒนามาตรการด้านกฎหมายและ กฎระเบียบ เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และให้มีการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ( ๑ )  ( ร่าง ) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะในการ จัดการมูลฝอยทั่วไป  ( ร่าง ) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของการ กำจัดสิ่งปฏิกูล  ( ร่าง ) กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม การในการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตรา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ( ร่าง ) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขที่มี การจ้างเอกชนดำเนินการขนส่งมูลฝอยติด เชื้อใช้เอกสารกำกับการขนส่งมูล ฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste Manifest System)

8 ๔. งานวิจัยและองค์ความรู้สำคัญที่จะ นำมาใช้สนับสนุนในการออกมาตรฐาน หรือมาตรการที่สำคัญ ( ๑ )  การศึกษาวิจัยการประเมินความเสี่ยงการ ใช้สารเคมีทางการเกษตรและการทิ้งซาก บรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ไม่เหมาะสม กรณีศึกษา พื้นที่ปลูกผักกาดหัว ( หัวไช เท้า ) อ. บ้านคา จ. ราชบุรี

9 ๔. งานวิจัยและองค์ความรู้สำคัญที่จะ นำมาใช้สนับสนุนในการออกมาตรฐาน หรือมาตรการที่สำคัญ ( ๑ )  การศึกษาวิจัยจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด โดยเทคโนโลยีทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ

10 ๔. งานวิจัยและองค์ความรู้สำคัญที่จะ นำมาใช้สนับสนุนในการออกมาตรฐาน หรือมาตรการที่สำคัญ ( ๑ )  การศึกษาคุณภาพอากาศในอาคาร อาคาร สำนักงาน ( ทส.) โรงพยาบาล และโรงแรม


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการ ขับเคลื่อนภาพรวม แผนยุทธศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย การประชุมสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google