งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานการบริหารงานบุคคล - งานการเงินและการบัญชี - งานบริหารงบประมาณ และการเฝ้าระวังทาง การเงิน - งานพัสดุ ก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานการบริหารงานบุคคล - งานการเงินและการบัญชี - งานบริหารงบประมาณ และการเฝ้าระวังทาง การเงิน - งานพัสดุ ก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานการบริหารงานบุคคล - งานการเงินและการบัญชี - งานบริหารงบประมาณ และการเฝ้าระวังทาง การเงิน - งานพัสดุ ก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุง - งานธุรการและการบริหาร ยานพาหนะ -งานสำนักงานเลขานุการ และอำนวยการ -งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประกัน สุขภาพ - งานลงทะเบียน - ศูนย์เรียกเก็บเงิน - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ - งานประสานการจัดทำ แผนงบบริการสุขภาพ - งานวิเคราะห์และเฝ้าระวัง ทางการเงินระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า - งานประกันสังคม - งานประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข - งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ - งานข้อมูลข่าวสาร - งานนิเทศและประเมินผล - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ / พื้นที่เฉพาะ - งานพรบ. ข้อมูลข่าวสาร - งานสนับสนุนและประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - งานระบาดวิทยา -งานวิจัย - โครงการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข - งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์และสถาน ประกอบการด้านบริการสุขภาพ - งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข - งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์ -งานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ - งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการ ประกอบโรคศิลป์ กลุ่มงานทันต สาธารณสุข - งานพัฒนากลยุทธ์ ด้านทันตสาธารณสุข - งานพัฒนาระบบทันต สุขภาพ -งานส่งเสริม และ ป้องกันทันตสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ -งานวิชาการทันต สาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร บุคคล และพัฒนาคุณภาพบริการ - งานพัฒนาคุณภาพบริการ - งานพัฒนาบุคลากร - งานสุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ - งานสนับสนุนการสร้าง สุขภาพภาคประชาชน -งานสร้างเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม -งานพัฒนาระบบบริการปฐม ภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มงานพัฒนารูปแบบ บริการ - งานบริการกามโรคและโรค เอดส์ - งานบริการทันตกรรม -งานบริการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก -งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน -งานบำบัดรักษายาเสพติด -งานรักษาพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานนิติการ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน (ใหม่) -งานให้คำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย -งานนิติกรรมและสัญญา -งานดำเนินการทางวินัย -งานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -งานดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดี ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข -งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์ -งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย -งานบังคับคดีตามคำพิพากษาคำสั่ง -งานดำเนินมาตรการทางปกครอง -งานดำเนินเปรียบเทียบคดี -งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท -งานความรับผิดทางละเมิด -งานด้านกฎหมายทั่วไปหรืออื่น ๆ กลุ่มงานควบคุมโรค - งานควบคุมโรคติดต่อ ทั่วไป - งานควบคุมโรคติดต่อใน พื้นที่เฉพาะ - งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ - งานอาชีวอนามัยและ ควบคุม โรคจากสิ่งแวดล้อม -งานควบคุมการบริโภค บุหรี่และสุรา -งานสอบสวนโรค (SRRT) กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ - งานส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ -งานยาเสพติด - งานผู้พิการ -งานอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานสุขภาพจิต

2 ** กลุ่มงาน ฝึกอบรมพัฒนา บุคลากร ทาง การแพทย์ - งานเภสัชกรรมชุมชน -งานพัฒนาระบบยา - งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานวิสัญญี กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ กลุ่มงาน เวชกรรม ฟื้นฟู กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานศัลยกรรม ออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม กลุ่มงานสูติ-นรีเวช กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานกายภาพบำบัด (ใหม่) กลุ่มภารกิจด้าน บริการปฐมภูมิ กลุ่มภารกิจด้านบริการ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุและ บำรุงรักษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบริการทั่วไป กลุ่มภารกิจด้าน อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการ พยาบาล * กลุ่มภารกิจด้าน ผลิตบุคลากร ทางการแพทย์ * ศูนย์แพทย์ ศาสตร์ ชั้นคลินิก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และ สารสนเทศทาง การแพทย์ กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพและมาตรฐาน กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและ การวิจัย กลุ่มงานสวัสดิการ สังคม กลุ่มงานประกัน สุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการ สุขภาพ งานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป - งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ เวชกรรมสังคม - งานส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค - งานสนับสนุนเครือข่าย - งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ -งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีว เวชกรรม * เฉพาะ รพศ./รพท. ที่มีการสอนนักศึกษา แพทย์ชั้นคลินิกของตนเอง ** เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบกับ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการสอนนักศึกษาแพทย์ *** เฉพาะโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานนาม -งานบำบัดรักษายาเสพติด -งานอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานห้องสมุด -งานระบาดวิทยาคลินิก ***งานเทิดพระเกียรติ กลุ่มงานการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย อายุรกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย ศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ- นรีเวช กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย กุมารเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์ โธปิดิกส์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการ ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจ รักษาพิเศษ - งานหน่วยจ่ายกลาง 2

3 กลุ่มงานบริการ ทางการแพทย์ กลุ่มงานการ พยาบาล กลุ่มงาน เทคนิคบริการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติ ครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ ทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน (ใหม่) - งานเวชปฏิบัติ ทั่วไป / เฉพาะทาง - งานทันต สาธารณสุข - งานกายภาพบำบัด และเวชกรรมฟื้นฟู -งานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก - งานหน่วยจ่ายกลาง - งานป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล - งานห้องผ่าตัด - งานห้องคลอด - งานวิสัญญีพยาบาล - งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน - งานผู้ป่วยนอก - งานผู้ป่วยใน -งานบริการให้ คำปรึกษาด้านสุขภาพ -งานผู้ป่วยหนัก -งานดูแลผู้ป่วยระยะ สุดท้าย - งานชันสูตร สาธารณสุข - งานรังสี การแพทย์ - งานโภชน ศาสตร์ - งานเวชปฏิบัติครอบครัว และชุมชน - งานบริการสุขภาพ ชุมชน - งานสุขภาพจิต - งานบำบัดยาเสพติด - งานสุขศึกษา - งานอาชีวอนามัย (เฉพาะบางพื้นที่ที่มี โรงงานอุตสาหกรรม) -งานโรคเอดส์ - งานบริการพยาบาล ผู้ป่วยที่บ้าน - งานบริหารทั่วไป - งานการเจ้าหน้าที่ - งานการเงินและบัญชี - งานพัสดุและครุภัณฑ์ - งานก่อสร้างและซ่อม บำรุง - งานประชาสัมพันธ์ - งานยานพาหนะ - งานซักฟอก - งานสวัสดิการรักษา ความปลอดภัยและ ความเสี่ยง - งานตรวจสอบและ ควบคุมภายใน - งานห้องสมุด -* งานเทิดพระเกียรติ - งานแผนงาน - งานพัฒนา คุณภาพ - งานประกัน สุขภาพ - งานนิเทศงาน และประเมินผล - งานแผน สาธารณสุขใน พื้นที่ - งานวิจัยและ สนับสนุนวิชาการ - งานเวชระเบียน และสถิติ -งานเทคโนโลยี และสารสนเทศ -งานระบาดวิทยา -งานพัฒนา บุคลากร กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครอง ผู้บริโภค กลุ่มงานสนับสนุน เครือข่ายบริการปฐมภูมิ - งานส่งเสริมสุขภาพ - งานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม -งานควบคุมและป้องกันโรค -งานสนับสนุนสุขภาพภาค ประชาชน * เฉพาะโรงพยาบาลที่ได้รับ พระราชทานนาม -งานบริการจ่ายยา -งานบริหารเวชภัณฑ์ -งานผลิตยา -งานเภสัชกรรมชุมชน -งานเภสัชสนเทศ -งานบริบาลเภสัชกรรม -งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 3

4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานบริหารกลุ่มงานวิชาการ (ใหม่) -งานบริหารทั่วไป -งานการเจ้าหน้าที่ -งานการเงินและการบัญชี -งานพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -งานตรวจสอบและควบคุม ภายใน -งานนิติการ -งานประกันสุขภาพ -งานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข -งานประสานและสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -งานประชาสัมพันธ์ -งานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข -งานพัฒนาทรัพยากร บุคคล และพัฒนาคุณภาพหน่วย บริการ -งานสนับสนุนการสร้าง สุขภาพภาคประชาชน -งานพัฒนาบริการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก -งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม -งานศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม -งานนิเทศ ติดตามประเมินผล กลุ่มงานสนับสนุน บริการ - งานส่งเสริมสุขภาพ -งานควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ -งานควบคุมป้องกันโรคไม่ ติดต่อ -งานอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานอาชีวอนามัยและควบคุม โรคจากสิ่งแวดล้อม -งานทันตสาธารณสุข -งานสุขภาพจิต -งานบริการปฐมภูมิ -งานอุบัติเหตุ/ภัยพิบัติ และ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน -งานนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 4

5 (ใหม่) กลุ่มภารกิจด้านบริหาร - งานบริหารทั่วไป - งานการเจ้าหน้าที่ - งานการเงินและการบัญชี - งานพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - งานประกันสุขภาพ - งานประสานการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุขและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - งานประชาสัมพันธ์  งานเทิดพระเกียรติ (ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม เทิดพระเกียรติ) กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ -งานพัฒนายุทธศาสตร์และ ประเมินผล - งานพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐาน - งานข้อมูลครอบครัวและ ชุมชน - งานระบาดวิทยา - งานเทคโนโลยีและ สารสนเทศ - งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพ ภาคประชาชน - งานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านบริการ -งานส่งเสริมสุขภาพ -งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ -งานควบคุมป้องกันโรคไม่ ติดต่อ -งานรักษาพยาบาล -งานฟื้นฟูสุขภาพ -งานอนามัยสิ่งแวดล้อม -งานพัฒนาบริการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก -งานอาชีวอนามัยและควบคุม โรค -งานทันตสาธารณสุข -งานสุขภาพจิต -งานนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล สถานีอนามัย  สถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม 5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานการบริหารงานบุคคล - งานการเงินและการบัญชี - งานบริหารงบประมาณ และการเฝ้าระวังทาง การเงิน - งานพัสดุ ก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google