งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดมาตรฐานอื่นๆ เรื่องโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดมาตรฐานอื่นๆ เรื่องโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดมาตรฐานอื่นๆ เรื่องโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
กลุ่มที่ 5 การกำหนดมาตรฐานอื่นๆ เรื่องโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

2 ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. 30/60เตียง ปัญหา ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
บุคลากรขาดความรู้ งบประมาณในกรสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ แนวทาง ให้ความรู้บุคลากร ของบประมาณ ขอสนับสนุนจากส่วนกลางในด้านต่างๆ ****200 เตียงเป็นระบบที่ได้มาตรฐานแล้ว*****

3 รพ. 200 เตียง รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นระบบ Activate sludge ตรวจสอบ 3 เดือน ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบระบบตามวงรอบ

4 การกำจัดขยะ 30 / 60 /200เตียง ขยะทั่วไป / ติดเชื้อ /อันตรายเคมีบำบัด / Recycle ปัญหา - ระบบการแยกติดเชื้อได้มาตรฐานแต่มีระบบการจัดการมีปัญหา - การจัดการเผาขยะเองโดยใช้เตาเผาขยะติดเชื้อไม่ได้มาตรฐาน - เก็บขยะติดเชื้อรวมไว้หลายวัน รอเผา (ไม่ได้แช่เย็น) - ไม่ได้การติดตามคุณภาพอากาศก่อนสู่ - บริษัทเอกชนปฏิเสธการมารับขยะติดเชื้อเนื่องจากปริมาณน้อย

5 แนวทาง ประสาน รพ.ใหญ่ในการนำขยะติดเชื้อไปพักไว้ด้วยเพื่อให้หน่วยของเอกชนมารับ ณ จุดเดียว (ระบบฝากส่งขยะติดเชื้อ)

6 อัคคีภัย / ระบบฉุกเฉิน : สำรองไฟ / เครื่องมือ
อัคคีภัย / ระบบฉุกเฉิน : สำรองไฟ / เครื่องมือ มีระบบที่ชัดเจน / คนรับผิดชอบชัดเจน / วงรอบการตรวจสอบ / การซ้อมแผน สม่ำเสมอ ทุก 1 ปี

7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีการประเมินภาวะเสี่ยง ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปรับปรุง มีการเตรียม PPE ให้พร้อมใช้ ปมรอบตรวจสุขภาพประจำปี นำข้อมูลการเจ็บป่วยในการทำงานมาใช้ประโยชน์ มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรายงานเหตุการณ์

8 ปัญหา แนวทางการแก้ไข สป.ไม่เพียงพอ เช่น N95
สป.เพียงพอ แต่บุคลากรไม่ใช้ การตรวจเฉพาะ เช่นตรวจหู ไม่มี แนวทางการแก้ไข จัดหา สป.ให้เพียงพอ ให้ความรู้ / ตระหนัก แก่บุคลากร ประสานจากหน่วยงานอื่นๆในการเข้ามาช่วยประเมิน ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรในการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย

9 หรือหน่วยงานเหนือควรมีระบบการ ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการโครงสร้าง
โครงสร้างอาคารสถานที่ หน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานเหนือควรมีระบบการ ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการโครงสร้าง เพื่อให้มีการเตรียมการ / การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดมาตรฐานอื่นๆ เรื่องโครงสร้างกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google