งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. 30/60 เตียง – ปัญหา ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน บุคลากรขาดความรู้ งบประมาณในกรสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ - แนวทาง - ให้ความรู้บุคลากร - ของบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. 30/60 เตียง – ปัญหา ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน บุคลากรขาดความรู้ งบประมาณในกรสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ - แนวทาง - ให้ความรู้บุคลากร - ของบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. 30/60 เตียง – ปัญหา ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน บุคลากรขาดความรู้ งบประมาณในกรสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ - แนวทาง - ให้ความรู้บุคลากร - ของบประมาณ - ขอสนับสนุนจากส่วนกลางในด้านต่างๆ ****200 เตียงเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน แล้ว *****

3 รพ. 200 เตียง – รพ. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นระบบ Activate sludge – ตรวจสอบ 3 เดือน ได้ มาตรฐาน – มีการตรวจสอบระบบตาม วงรอบ

4 ขยะทั่วไป / ติดเชื้อ / อันตรายเคมีบำบัด / Recycle ปัญหา - ระบบการแยกติดเชื้อได้มาตรฐานแต่มี ระบบการจัดการมีปัญหา - การจัดการเผาขยะเองโดยใช้เตาเผาขยะ ติดเชื้อไม่ได้มาตรฐาน - เก็บขยะติดเชื้อรวมไว้หลายวัน รอเผา ( ไม่ได้แช่เย็น ) - ไม่ได้การติดตามคุณภาพอากาศก่อนสู่ - บริษัทเอกชนปฏิเสธการมารับขยะติดเชื้อ เนื่องจากปริมาณน้อย

5 แนวทาง ประสาน รพ. ใหญ่ในการนำขยะ ติดเชื้อไปพักไว้ด้วยเพื่อให้ หน่วยของเอกชนมารับ ณ จุด เดียว ( ระบบฝากส่งขยะติด เชื้อ )

6 อัคคีภัย / ระบบฉุกเฉิน : สำรองไฟ / เครื่องมือ มีระบบที่ชัดเจน / คน รับผิดชอบชัดเจน / วงรอบ การตรวจสอบ / การซ้อม แผน สม่ำเสมอ ทุก 1 ปี

7 มีการประเมินภาวะเสี่ยง ด้าน กายภาพ สิ่งแวดล้อมและแก้ไข ปรับปรุง มีการเตรียม PPE ให้พร้อมใช้ ปมรอบตรวจสุขภาพประจำปี นำข้อมูลการเจ็บป่วยในการทำงาน มาใช้ประโยชน์ มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบรายงานเหตุการณ์

8 ปัญหา สป. ไม่เพียงพอ เช่น N95 สป. เพียงพอ แต่บุคลากรไม่ใช้ การตรวจเฉพาะ เช่นตรวจหู ไม่มี แนวทางการแก้ไข จัดหา สป. ให้เพียงพอ ให้ความรู้ / ตระหนัก แก่บุคลากร ประสานจากหน่วยงานอื่นๆในการเข้ามา ช่วยประเมิน ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรในการ ใช้เครื่องป้องกันร่างกาย

9 หน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานเหนือควรมีระบบการ ให้คำปรึกษาในด้านการจัดการโครงสร้าง เพื่อให้มีการเตรียมการ / การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. 30/60 เตียง – ปัญหา ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน บุคลากรขาดความรู้ งบประมาณในกรสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ - แนวทาง - ให้ความรู้บุคลากร - ของบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google