งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำให้เป็นเกลียว (Roving)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำให้เป็นเกลียว (Roving)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำให้เป็นเกลียว (Roving)
อุตสาหกรรมปั่นทอ 5a ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) นำฝ้ายดิบหลายๆ ชนิดมาผสมรวมกัน โดยทำการ เปิดฝ้ายและกำจัดเศษสิ่งที่ปนเปื้อนออก จากนั้น จะทำการป้อนฝ้ายเข้าเครื่องผสม ฝ้ายจะรวมตัวกัน เป็นแผ่น (Lap) และนำไปสู่กระบวนการสางใย ผสมฝ้าย (Mixing) ปั้นจั่น เครื่องผสมฝ้าย เครื่องอัดฝ้าย (หนีบ กระแทก วัสดุตกทับ เสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์) v สางใย (Carding) เครื่องสางใย (หนีบ กระแทก เสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่าง ไม่เพียงพอ การยศาสตร์) เป็นการจัดเรียงเส้นใยให้ขนานกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเตรียมขึ้นรูปเป็นเส้นฝ้าย v เส้นฝ้ายจากกระบวนการสางใยจะถูกรีดรวมเพื่อ ความเป็นระเบียบในการเรียงตัวของเส้นใย เครื่องรีดรวม (เครื่องจักรหนีบ ฉุดดึง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่าง ไม่เพียงพอ การยศาสตร์) รีดรวม (Drawing) v การนำเส้นใยจากกระบวนการรีดรวมมาทำ เป็นเกลียว เพื่อให้มีขนาดเล็กลง เพื่อนำ ไปสู่กระบวนการปั่น เครื่องตีเกลียว (ตี เสียง ฝุ่น แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์) ทำให้เป็นเกลียว (Roving) ต่อ...

2 v v v อุตสาหกรรมปั่นทอ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์
5b ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร/อุปกรณ์ (อันตรายจากการทำงานที่พบ) v เครื่องปั่นเส้นด้าย (ตี เสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์) นำเส้นฝ้ายจากกระบวนการทำให้เป็นเกลียว มาปั่นเป็นเส้นด้าย ปั่นด้าย (Spinning) v นำเส้นด้ายที่ปั่นแล้วมากรอ และต่อเส้นด้ายให้เป็น เส้นเดียวกัน และอยู่ในม้วนเดียวกันจากนั้นส่งต่อ ให้ลูกค้าเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการทอผ้า เครื่องกรอด้าย (หมุนตี เสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์) กรอด้าย (Winding) v เครื่องทอผ้า ปั้นจั่น เครื่องอบผ้า (หนีบ กระแทก ม้วนดึง ฝุ่นฝ้าย เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์) นำเส้นด้ายมาสืบเพื่อเป็นด้ายยืน และมีกระสวย ด้ายพุ่งเป็นด้ายวิ่ง เมื่อทำการทอผ้า ทอผ้า (Weaving)

3 ขั้นตอนการผลิต อุตสาหกรรมปั่นทอ ผสมฝ้าย ปั่นด้าย สางใย กรอด้าย รีดรวม
ทอผ้า ทำให้เป็นเกลียว

4 ผสมฝ้าย เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
ปั้นจั่น เครื่องผสมฝ้าย เครื่องอัดฝ้าย อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก วัสดุตกทับ - เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการยศาสตร์

5 สางใย เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ เครื่องสางใย - หนีบ กระแทก
- เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 รีดรวม เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ เครื่องรีดรวม
- เครื่องจักรหนีบ ฉุดดึง - แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการยศาสตร์

7 ทำให้เป็นเกลียว เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ เครื่องตีเกลียว
- เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ - ปัญหาด้านการยศาสตร์ - ฝุ่นฝ้าย

8 ปั่นด้าย เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ เครื่องปั่นเส้นด้าย
- เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการยศาสตร์

9 กรอด้าย เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ เครื่องกรอด้าย - หมุนตี
- เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการยศาสตร์

10 ทอผ้า เครื่องจักร/อุปกรณ์ อันตรายที่พบ
เครื่องทอผ้า ปั้นจั่น เครื่องอบผ้า อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก ม้วนดึง - เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการยศาสตร์

11 แนวทางป้องกัน

12 เครื่องจักร/อุปกรณ์ จัดทำครอบเครื่องจักรส่วนที่เป็นจุดหนีบ
กระแทก เครื่องรีด ฉุดดึง หรือส่วนที่เป็น อันตรายอื่นๆ จัดให้มีการตรวจสอบปั้นจั่นเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอัคคีภัย เป็นประจำ

13 สารเคมี จัดทำระบบดูดระบายอากาศและไอระเหย สารเคมีสำหรับงานย้อมผ้า
จัดให้พนักงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ระบบหายใจและสัมผัสกับสารเคมี

14 กายภาพ จัดทำที่ครอบปิดส่วนของเครื่องจักรที่เกิดเสียงดัง เช่น
เครื่องกรอด้าย เป็นต้น จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จัดทำระบบดูดฝุ่นฝ้ายจากจุดกรอด้าย สางใย ตีเกลียว ปั่นเส้นด้าย เครื่องทอ และที่พื้นบริเวณปฏิบัติงาน จัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงและฝุ่นฝ้าย ตลอดเวลาปฏิบัติงาน

15 การยศาสตร์ จัดหารถเข็นปรับระดับความสูงได้สำหรับวาง
หลอดด้ายเพื่อป้องกันการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ในการเคลื่อนย้าย

16 อัคคีภัย จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงาน จัดทำแผน
ฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดทำเส้นทางหนีไฟอย่างเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ทำให้เป็นเกลียว (Roving)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google