งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผสมฝ้าย (Mixing) v อุตสาหกรรมปั่นทอ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) สางใย (Cardin g) รีดรวม (Drawing ) v v.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผสมฝ้าย (Mixing) v อุตสาหกรรมปั่นทอ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) สางใย (Cardin g) รีดรวม (Drawing ) v v."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผสมฝ้าย (Mixing) v อุตสาหกรรมปั่นทอ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) สางใย (Cardin g) รีดรวม (Drawing ) v v ทำให้เป็น เกลียว (Roving) ปั้นจั่น เครื่องผสมฝ้าย เครื่องอัดฝ้าย ( หนีบ กระแทก วัสดุตกทับ เสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์ ) เครื่องสางใย ( หนีบ กระแทก เสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่าง ไม่เพียงพอ การยศาสตร์ ) เครื่องรีดรวม ( เครื่องจักรหนีบ ฉุดดึง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่าง ไม่เพียงพอ การยศาสตร์ ) เครื่องตีเกลียว ( ตี เสียง ฝุ่น แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์ ) นำฝ้ายดิบหลายๆ ชนิดมาผสมรวมกัน โดยทำการ เปิดฝ้ายและกำจัดเศษสิ่งที่ปนเปื้อนออก จากนั้น จะทำการป้อนฝ้ายเข้าเครื่องผสม ฝ้ายจะรวมตัวกัน เป็นแผ่น (Lap) และนำไปสู่กระบวนการสางใย เส้นฝ้ายจากกระบวนการสางใยจะถูกรีดรวมเพื่อ ความเป็นระเบียบในการเรียงตัวของเส้นใย เป็นการจัดเรียงเส้นใยให้ขนานกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเตรียมขึ้นรูปเป็นเส้นฝ้าย การนำเส้นใยจากกระบวนการรีดรวมมาทำ เป็น เกลียว เพื่อให้มีขนาดเล็กลง เพื่อนำ ไปสู่กระบวนการปั่น 5a5a ต่อ...

3 กรอด้าย (Winding) v ทอผ้า (Weaving) เครื่องกรอด้าย ( หมุนตี เสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์ ) เครื่องทอผ้า ปั้นจั่น เครื่องอบผ้า ( หนีบ กระแทก ม้วนดึง ฝุ่นฝ้าย เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์ ) ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) นำเส้นด้ายที่ปั่นแล้วมากรอ และต่อเส้นด้ายให้เป็น เส้นเดียวกัน และอยู่ในม้วนเดียวกันจากนั้นส่งต่อ ให้ลูกค้าเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการทอผ้า v นำเส้นฝ้ายจากกระบวนการทำให้เป็นเกลียว มาปั่นเป็นเส้นด้าย ปั่นด้าย (Spinning) เครื่องปั่นเส้นด้าย ( ตี เสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่างไม่เพียงพอ การยศาสตร์ ) นำเส้นด้ายมาสืบเพื่อเป็นด้ายยืน และมีกระสวย ด้ายพุ่งเป็นด้ายวิ่ง เมื่อทำการทอผ้า v อุตสาหกรรมปั่นทอ 5b5b

4 ผสมฝ้าย ขั้นตอน การผลิต สางใย รีดรวม ทำให้เป็น เกลียว ปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้า

5 ผสม ฝ้าย เครื่องจักร / อุปกรณ์ ปั้นจั่น เครื่องผสมฝ้าย เครื่องอัด ฝ้าย อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก วัสดุตกทับ - เสียงดัง แสงสว่างไม่เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการยศาสตร์

6 สาง ใย เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องสางใย อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก - เสียงดัง แสงสว่างไม่ เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการย ศาสตร์

7 รีด รวม เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องรีดรวม อันตรายที่พบ - เครื่องจักรหนีบ ฉุดดึง - แสงสว่างไม่ เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการย ศาสตร์

8 ทำให้เป็น เกลียว เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องตีเกลียว อันตรายที่พบ - เสียงดัง แสงสว่าง ไม่เพียงพอ - ปัญหาด้านการย ศาสตร์ - ฝุ่นฝ้าย

9 ปั่น ด้าย เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องปั่นเส้นด้าย อันตรายที่พบ - เสียงดัง แสงสว่างไม่ เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการย ศาสตร์

10 กรอ ด้าย เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องกรอด้าย อันตรายที่พบ - หมุนตี - เสียงดัง แสงสว่างไม่ เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการย ศาสตร์

11 ทอ ผ้า เครื่องจักร / อุปกรณ์ เครื่องทอผ้า ปั้นจั่น เครื่องอบผ้า อันตรายที่พบ - หนีบ กระแทก ม้วนดึง - เสียงดัง แสงสว่างไม่ เพียงพอ - ฝุ่นฝ้าย - ปัญหาด้านการยศาสตร์

12 แนวทาง ป้องกัน

13 จัดทำครอบเครื่องจักรส่วนที่ เป็นจุดหนีบ กระแทก เครื่องรีด ฉุดดึง หรือ ส่วนที่เป็น อันตรายอื่นๆ จัดให้มีการตรวจสอบปั้นจั่น เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อ ป้องกันอัคคีภัย เป็นประจำ เครื่องจักร / อุปกรณ์

14 จัดทำระบบดูดระบายอากาศ และไอระเหย สารเคมีสำหรับงานย้อมผ้า จัดให้พนักงานได้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน ระบบหายใจและสัมผัสกับ สารเคมี สารเคมี

15 จัดทำที่ครอบปิดส่วนของเครื่องจักร ที่เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องกรอด้าย เป็นต้น จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน จัดทำระบบดูดฝุ่นฝ้ายจากจุดกรอ ด้าย สางใย ตีเกลียว ปั่นเส้นด้าย เครื่องทอ และที่พื้น บริเวณปฏิบัติงาน จัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันเสียงและฝุ่นฝ้าย ตลอดเวลาปฏิบัติงาน กายภาพ

16 จัดหารถเข็นปรับระดับความสูง ได้สำหรับวาง หลอดด้ายเพื่อป้องกันการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ ในการเคลื่อนย้าย การยศาสตร์

17 จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยแก่ พนักงาน จัดทำแผน ฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัย จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดทำเส้นทางหนีไฟอย่างเหมาะสม อัคคีภัย


ดาวน์โหลด ppt ผสมฝ้าย (Mixing) v อุตสาหกรรมปั่นทอ ลักษณะงาน ขั้นตอนการผลิต เครื่องจักร / อุปกรณ์ ( อันตรายจากการ ทำงานที่พบ ) สางใย (Cardin g) รีดรวม (Drawing ) v v.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google