งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - สำนักบริหาร - สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ - กองการประกอบโรคศิลปะ - กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน - กองสุขศึกษา - กองวิศวกรรมการแพทย์ - กองแบบแผน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กองแผนงานและวิชาการ - กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - กองชีววัตถุ - กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ - สำนักยาและวัตถุเสพติด - สำนักคุณภาพและความปลอดภัย อาหาร - สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ - สถาบันวิจัยสมุนไพร - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1-12 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา - สำนักงานเลขานุการกรม - กอง แผนงานและวิชาการ - กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ - สำนัก ควบคุมเครื่องสำอาง - กองควบคุมยา และวัตถุ อันตราย - กองควบคุมวัตถุเสพติด - กอง ควบคุมอาหาร - กองงานด่านอาหารและยา - กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค - กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ( ร่าง ) โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มา : ร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี หมายเหตุ หน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง สาธารณสุขแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กระทรวง สาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข - สำนักบริหารงานกลาง - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ - สำนักตรวจและประเมินผล - สถาบันพระบรมราชชนก - กองเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค - สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด - สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ รัฐวิสาหกิจ - องค์การเภสัชกรรม กรมควบคุมโรค - สำนักงานเลขานุการกรม - กองคลัง - กองการเจ้าหน้าที่ - กองแผนงาน - สำนักโรคติดต่อทั่วไป - สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธุ์ - สำนักโรคติดต่อนำโดย แมลง - สำนักโรคไม่ติดต่อ - สำนักโรคจากการประกอบ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม - สำนักระบาดวิทยา - สถาบันราชประชาสมาสัย - สถาบันบำราศนราดูร - สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 1-12 กรมอนามัย - สำนักงานเลขานุการกรม - กองคลัง - กองการเจ้าหน้าที่ - กองแผนงาน - กองทันตสาธารณสุข - กองโภชนาการ - กองอนามัยการเจริญพันธุ์ - กองสุขาภิบาลชุมชนและ ประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ - กองสุขาภิบาลอาหารและ น้ำ - กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ - สำนักส่งเสริมสุขภาพ - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม - ศูนย์อนามัยที่ 1-12 กรมการแพทย์ - สำนักงานเลขานุการกรม - กอง คลัง - กองการเจ้าหน้าที่ - กอง แผนงาน - สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ - สำนักการพยาบาล - โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ ขิง ) - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - สถาบันประสาทวิทยา - สถาบันโรคผิวหนัง - สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ - สถาบันทันตกรรม - สถาบันพยาธิวิทยา - สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ - สถาบันโรคทรวงอก - ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ - โรงพยาบาลราชวิถี - โรง พยาบาลเลิดสิน - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี - โรงพยาบาลสงฆ์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก - สำนักงานเลขานุการกรม - กองการแพทย์ทางเลือก - สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต - สำนักงานเลขานุการกรม - กอง คลัง - กองการเจ้าหน้าที่ - กอง แผนงาน - กองสุขภาพจิตสังคม - สำนัก พัฒนาสุขภาพจิต - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา - สถาบันราชานุกูล - โรงพยาบาลศรีธัญญา - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 ปลัดกระทรวง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาวิชาชีพ หน่วยงานในกำกับ : - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( อยู่ ระหว่างออก พ. ร. บ.) - สถาบันพระบรมราชชนก ( อยู่ระหว่างจัดทำ พรบ.) - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ( อยู่ระหว่าง ออก พรบ.) - สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( มี พรบ. แล้ว ) สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มภารกิจด้านพัฒนา การแพทย์ รองปลัดกระทรวง ณ วันที่ 25 กันายน 2545 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการ สาธารณสุข รองปลัดกระทรวง


ดาวน์โหลด ppt องค์การมหาชน : - สถานบริการสุขภาพ - สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง ( อยู่ระหว่างออก พรฎ.) - สำนักงานจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( อยู่ ระหว่างออก พรฎ.) - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google