งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารมลพิษ โชคชัย บุตรครุธ. 16. สภาพของสารมลพิษ ในประเทศไทย  16.1 ความหมายของ “ สาร มลพิษ ” หมายถึง สารที่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ สภาพแวดล้อมต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารมลพิษ โชคชัย บุตรครุธ. 16. สภาพของสารมลพิษ ในประเทศไทย  16.1 ความหมายของ “ สาร มลพิษ ” หมายถึง สารที่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ สภาพแวดล้อมต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารมลพิษ โชคชัย บุตรครุธ

2 16. สภาพของสารมลพิษ ในประเทศไทย  16.1 ความหมายของ “ สาร มลพิษ ” หมายถึง สารที่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ (1) สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฉีดพ่น ป้องกันโรคพืช และดีดีที กำจัดยุง เป็นต้น (2) สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ตะกั่ว ปรอท แมงกานีส เป็นต้น

3 16. สภาพของสารมลพิษ ในประเทศไทย  16.2 ผลกระทบของสารมลพิษ ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (1) มีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ และผลผลิตทางกรเกษตร ต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ (2) ถ่ายทอดไปสู่คนโดยระบบ “ ห่วง โซ่อาหาร ”

4 17. สารตะกั่ว สารมลพิษที่ สำคัญในประเทศไทย  17.1 สารตะกั่วเป็นสารมลพิษที่ อันตรายที่สุดในประเทศไทย เพราะมีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง จนทำให้เกิดการปนเปื้อนของสาร ตะกั่วในสิ่งแวดล้อมและข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ ทั่วไป เช่น ใช้สีที่มี สารตะกั่วมาประกอบอาหาร การทำ เครื่องสำอาง ภาชนะพลาสติกที่ ไม่ได้มาตรฐาน และการบริโภคน้ำที่ มีสารตะกั่วเจือปนเข้าไปโดยตรง เป็นต้น

5  17.2 ผลกระทบจากการได้รับ สารตะกั่ว มีดังนี้ (1) หญิงมีครรภ์ที่ทำงานในโรงงาน อุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับตะกั่ว ส่งผลกระทบต่อเด็กทารก (2) เด็กที่อยู่ใกล้โรงงานผลิตสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว อาจส่งผลให้ สติปัญญามีพัฒนาการช้าลง (3) กลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสาร ตะกั่ว เป็นกลุ่มคนที่ปัจจัยเสี่ยงต่อ การรับสารพิษเป็นอย่างมาก 17. สารตะกั่ว สารมลพิษที่ สำคัญในประเทศไทย

6 18. กลุ่มคนที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว  18.1 การรับสารตะกั่วเข้สู่ ร่างกาย กลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวข้อง กับสารตะกั่วโดยตรง จะรับสารตะกั่ว เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการดังนี้ (1) การหายใจ โดยสูดฝุ่น ควัน และ ไอระเหยของสารตะกั่วเข้าไป ร่างกาย (2) ทางปาก เช่น รับประทานอาหาร ในโรงงานที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ ในอากาศ (3) ทางผิวหนัง โดยเฉพาะผู้ทำงาน กับน้ำมันเบนชิน เช่น เด็กปั้มน้ำมัน

7  18.2 อาชีพที่เสี่ยงต่อการ สัมผัสกับสารตะกั่ว มีดังนี้ (1) คนงานในเหมืองแร่ตะกั่ว ช่าง บัดกรี และคนงานในโรงงานผลิต แบตเตอรี่ (2) คนงานในโรงเรียนอุตสาหกรรม ทำแก้ว ช่างเรียงพิมพ์ และทำ กระป๋อง (3) คนงานล้างและซ่อมถังเก็บ น้ำมัน คนงานทำสี และคนงานชุบ โลหะ ฯลฯ 18. กลุ่มคนที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับสารตะกั่ว

8 19. ความหมายของขยะ และสิ่งปฏิกูล  19.1 “ ขยะและสิ่งปฏิกูล ” หมายถึง วัตถุใดๆ ที่ไม่มีผู้ต้องการ ใช้แล้ว เช่น เศษกระดาษ เศษ อาหาร มูลสัตว์ และซากสัตว์ รวมทั้งสิ่งของวัตถุอื่นๆ ที่มีผู้นำมา ทิ้ง  19.2 “ สิ่งปฏิกูล ” หมายถึง ของ เสียที่ขับออกจากร่างกายของมนุษย์ ตามธรรมชาติ และรวมถึงขยะมูล ฝอยจากบ้านเรือน โรงงาน อุตสาหกรรม โรงแรม และร้านค้า ต่างๆ ฯลฯ

9 20. สาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหาขยะมูลฝอย  20.1 การเพิ่มของจำนวนประชากร  20.2 คุณภาพของประชากร  20.3 พฤติกรรมบริโภคนิยมของ ผู้คนในสังคมเมือง  20.4 การเก็บและการกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ  20.5 การแยกชนิดและประเภท ของขยะ  20.6 มีขยะที่เกิดจากวัตถุที่ย่อย สลายยากเพิ่มมากขึ้น

10 21. ผลกระทบของปัญหา ขยะและสิ่งปฏิกูล  21.1 ทำให้บ้านเมืองสกปรก  21.2 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่ เป็นภาหะนำโรค  21.3 ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น

11 22. การคัดแยกประเภทขยะ กรุงเทพมหานครได้จัดประเภทขยะ ตามชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  22.1 ขยะพิษ ควรแยกออกมาจาก ขยะอื่นๆก่อน เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสารเคมี กระป๋องยาฆ่า แมลง  22.2 ขยะเศษอาหาร นำไปทำ เป็นปุ๋ยหมักได้  22.3 ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว เหล็ก โลหะต่างๆ

12 23. วิธีการกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล  กรุงเทพมหานครและเทศบาล ต่างๆทั่วประเทศ ใช้วิธีกำจัด ขยะ 3 วิธี ได้แก่ การเผา การ ฝัง กลบ และนำไปทำปุ๋ยหมัก


ดาวน์โหลด ppt สารมลพิษ โชคชัย บุตรครุธ. 16. สภาพของสารมลพิษ ในประเทศไทย  16.1 ความหมายของ “ สาร มลพิษ ” หมายถึง สารที่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ สภาพแวดล้อมต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google