งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสุขาภิบาลอาหาร อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ. แนวคิดการศึกษา 1. การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการและ ควบคุมเพื่อให้อาหาร สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสุขาภิบาลอาหาร อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ. แนวคิดการศึกษา 1. การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการและ ควบคุมเพื่อให้อาหาร สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสุขาภิบาลอาหาร อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ

2 แนวคิดการศึกษา 1. การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการและ ควบคุมเพื่อให้อาหาร สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ และ สารเคมีเป็นพิษต่าง ๆ 2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารสกปรก ได้แก่ อาหาร บุคคล ภาชนะอุปกรณ์ สถานที่ปรุงประกอบ และจำหน่าย อาหาร สัตว์และแมลงนำโรค

3 แนวคิดการศึกษา 3. โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ ได้แก่ เชื้อ แบคทีเรีย เชื้อไวรัส ปาราสิต พิษของแบคทีเรีย พิษของเชื้อ รา พิษของพืช และ สัตว์ตามธรรมชาติ พิษของสารเคมี 4. การจัดการและควบคุมอาหารให้สดทำ ได้โดยการจัดการและ ควบคุม ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้อาหาร สกปรก

4 แนวคิดการศึกษา 5. การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร สา มารกระทำได้ 3 ทาง 5.1 การเฝ้าระวังทางเคมี 5.2 การเฝ้าระวังทางกายภาพ 5.3 การเฝ้าระวังทางชีวภาพ 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาล อาหาร

5 ขั้นตอนการทำให้ อาหารสกปรก

6 ความหมาย การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการควบคุมอาหารให้สะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโรค พยาธิและสารพิษ ต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการ เจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย และการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค

7 ปัจจัยที่ทำให้อาหาร สกปรก 1. บุคคล ( ผู้สัมผัสอาหาร ) 2. ภาชนะอุปกรณ์ 3. อาหาร 4. สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่าย อาหาร 5. สัตว์และแมลงนำโรค

8 ปัจจัยที่ทำให้อาหาร สกปรก

9 การจัดการและควบคุม ปัจจัยที่ทำให้อาหาร สกปรก 1. การให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคเกี่ยว กับการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้อง 2. การใช้มาตรการทางกฎหมาย

10 บทบาทหน้าที่ของ ผู้เกี่ยวข้อง 1. เจ้าหน้าที่ เป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ ในการจัดการอบรม ควบคุม ตรวจแนะนำผู้ผลิต 2. ผู้ผลิต - ผู้จำหน่ายอาหาร ต้องเลือก ประกอบ ปรุงอาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย 3. ผู้บริโภค ควรใฝ่หาความรู้ สามารถ คุ้มครองตนเองได้

11 โรคที่เกิดจาก อาหารเป็นสื่อ 1. เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Infection) 2. เกิดจากเชื้อไวรัส (Viral Infection) 3. เกิดจากปาราสิต (Parasite Infection) 4. เกิดจากพิษของแบคทีเรีย (Bacterial Intoxication)

12 โรคที่เกิดจาก อาหารเป็นสื่อ 5. เกิดจากพิษของเชื้อรา (Mycotoxin) 6. เกิดจากพิษของพืชและสัตว์ตาม ธรรมชาติ (Poisonous Plants and Animals) 7. เกิดจากพิษของสารเคมี (Chemical Poisons)

13 การจัดการและ ควบคุมอาหารให้ สะอาด

14 การจัดการและ ควบคุมบุคคล

15 การจัดการและ ควบคุมอุปกรณ์

16

17 การจัดการและ ควบคุมอาหาร

18 การจัดการและ ควบคุมสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่าย

19

20 การจัดการและ ควบคุมแมลงและ สัตว์นำโรค

21 การเฝ้าระวังทาง สุขาภิบาลอาหาร กระบวนการติดตาม สังเกตและ พินิจพิจารณาลักษณะการเกิดและ การกระจายของโรคจากน้ำและ อาหารเป็นสื่อต่างๆ การปนเปื้อน ของอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และ สภาพทางสุขาภิบาลอาหารของ สถานประกอบการด้านอาหาร อย่างมี ระบบ

22 การเฝ้าระวังทาง สุขาภิบาลอาหาร การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาล อาหารประกอบด้วยขั้นตอนการ รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ แปลผล และการกระจายข้อมูลเพื่อนำไปสู่การ ดำเนินการควบคุมป้องกันที่มี ประสิทธิภาพ

23 ประเภทของการเฝ้าระวังทาง สุขาภิบาลอาหาร 1. Active Surveilance 2. Passive Surveilance 3. Sentinel Surveilance

24 วิธีการเฝ้าระวังทาง สุขาภิบาลอาหาร 1. การเฝ้าระวังทางกายภาพ 2. การเฝ้าระวังทางเคมี 3. การเฝ้าระวังทางชีวภาพ

25 ดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์ ทางสุขาภิบาลอาหาร 1. วิธี Standard Plate Count (SPC) 2. วิธี Tolal Coliform MPN 3. วิธี Fecal Coliform MPN - หลักการทำงานของชุดทดสอบ SI-2

26 ดัชนีชี้วัดการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์ ทางสุขาภิบาลอาหาร หลักการทำงานของชุดทดสอบ SI-2

27 อุปกรณ์การตรวจ ชุดทดสอบ SI-2

28 ขั้นตอนการตรวจ

29

30

31

32 การอ่านผล

33 การตรวจภาคสนาม

34 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ สุขาภิบาลอาหาร 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ 2522 3. พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค พ. ศ. 2522

35 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ สุขาภิบาลอาหาร 4. พระราชบัญญัติรักษาความ สะอาด และความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 2535 5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ. ศ. 2535 6. พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535

36 สุขาภิบาลอาหารของประเทศ จีน

37


ดาวน์โหลด ppt การสุขาภิบาลอาหาร อาจารย์วีระศักดิ์ สืบเสาะ. แนวคิดการศึกษา 1. การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการและ ควบคุมเพื่อให้อาหาร สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google