งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ การ ทำงาน เครื่อง มือและ วิธีการ บุคลา กร การบริหารจัดการ นโยบายและงบประมาณ การบริหารจัดการ นโยบายและงบประมาณ เครือข่ายใน การตรวจ วิเคราะห์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ การ ทำงาน เครื่อง มือและ วิธีการ บุคลา กร การบริหารจัดการ นโยบายและงบประมาณ การบริหารจัดการ นโยบายและงบประมาณ เครือข่ายใน การตรวจ วิเคราะห์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระบบ การ ทำงาน เครื่อง มือและ วิธีการ บุคลา กร การบริหารจัดการ นโยบายและงบประมาณ การบริหารจัดการ นโยบายและงบประมาณ เครือข่ายใน การตรวจ วิเคราะห์ฯ

4 1. การพัฒนาศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย - พัฒนาให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC : 17025 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อรองรับ งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม - เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบริโภค ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ น้ำเสีย และ เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศให้ทันต่อสถานการณ์ - ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย เช่น การตรวจทางชีวภาพ ( เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ) และ ทางเคมี ( เช่น ฟลูออไรด์ เป็นต้น ) ระบบการทำงาน เครื่องมือ และมาตรฐานวิธีการ

5 2. จัดให้มีเครื่องมือภาคสนามครอบคลุมงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับส่วนกลางและศูนย์ อนามัยที่ 1-12 - สำรวจรายการเครื่องมือฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ของทั้งส่วนกลาง และศูนย์อนามัยที่ 1-12 - จัดทำแผนและงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานและตามความต้องการเพิ่มเติม ของศูนย์อนามัยที่ 1-12 ( สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม : ปีงบประมาณ 2556) - จัดทำแผนการซ่อมและบำรุงรักษา และการ สอบเทียบเครื่องมือ ระบบการทำงาน เครื่องมือ และมาตรฐานวิธีการ

6 3. รถตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ( Mobile Unit) สำหรับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมและ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 - กำหนดคุณลักษณะของรถตรวจวัดด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ( Mobile Unit) - ออกแบบรถตรวจวัดฯ และศึกษารายการ เครื่องมือ - อุปกรณ์ที่ควรกำหนดให้มี - จัดทำแผนและงบประมาณในการจัดซื้อรถ ตรวจวัดฯ ( สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม : ปีงบประมาณ 2556) ระบบการทำงาน เครื่องมือ และมาตรฐานวิธีการ

7 4. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับศูนย์อนามัยที่ 1-12 - ออกแบบห้อง กำหนดรายการครุภัณฑ์ วัสดุ - อุปกรณ์ พร้อมทั้ง Spec และรายละเอียดอื่นๆ ( ศูนย์ ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม : ปีงบประมาณ 2556) - จัดทำแผนและงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และจัดจ้างปรับแต่งห้อง ( สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย : ปีงบประมาณ 2556) - ดำเนินการจัดจ้างปรับแต่งห้อง จัดซื้อครุภัณฑ์ และ วัสดุ - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรใน การดำเนินงาน ( ศูนย์อนามัย ร่วมกับ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัย ) ระบบการทำงาน เครื่องมือ และมาตรฐานวิธีการ

8 1. ทางห้องปฏิบัติการ  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค เช่น pH สี ความขุ่น ความ กระด้าง TDS และโลหะหนัก ; ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี เหล็ก เป็นต้น  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง / น้ำเสีย เช่น BOD COD ของแข็ง แขวนลอย ไนโตรเจน ไขมันและน้ำมัน และซัลไฟด์ เป็น ต้น  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เช่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นต้น 2. ภาคสนาม ( เครื่องมือภาคสนาม และ ชุดทดสอบ อย่างง่าย )  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เช่น ความขุ่น DO pH คลอรีน อิสระคงเหลือ และโลหะหนักต่างๆ เป็นต้น  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่น VOC โอโซน ฟอร์มัลดีไฮด์ SO 2 NO x  การตรวจวิเคราะห์เสียง ความสั่นสะเทือน แสงสว่าง เป็น ต้น

9 5. การพัฒนาบุคลากร - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ ให้กับศูนย์อนามัยที่ 1-12 เพื่อ ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม 1) เพิ่มโครงสร้างกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับเนื้องาน และปริมาณงาน 2) การสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงาน - จัดอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม และ การแปลผลข้อมูล ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ( สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม : ปีงบประมาณ 2556) บุคลากร

10 5. การพัฒนาบุคลากร ( ต่อ ) - จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ การแปลผล การใช้ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัยที่ 1- 12) - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการตรวจวิเคราะห์ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ 6. พัฒนาระบบงานด้านการตรวจวิเคราะห์ฯ - มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง - มีการประชาสัมพันธ์ศักยภาพในการตรวจ วิเคราะห์ฯอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ฯสู่ระบบสากล

11


ดาวน์โหลด ppt ระบบ การ ทำงาน เครื่อง มือและ วิธีการ บุคลา กร การบริหารจัดการ นโยบายและงบประมาณ การบริหารจัดการ นโยบายและงบประมาณ เครือข่ายใน การตรวจ วิเคราะห์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google