งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลกระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม จากสารมลพิษตกค้าง ยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อกโฮล์ม กรมโรงงาน อุตสาหกรรม 24 พฤษภาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลกระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม จากสารมลพิษตกค้าง ยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อกโฮล์ม กรมโรงงาน อุตสาหกรรม 24 พฤษภาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลกระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม จากสารมลพิษตกค้าง ยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อกโฮล์ม กรมโรงงาน อุตสาหกรรม 24 พฤษภาคม 2549

2 2 กรมโรงงาน อุตสาหกรรม รับผิดชอบอย่างไร สารมลพิษตกค้างยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อก โฮล์ม ภายใต้อนุสัญญาสต๊อก โฮล์ม หน้าที่ตามกฎหมาย หน้าที่ตามกฎหมาย

3 3 สารมลพิษตกค้างยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อก โฮล์ม POPs 12 ชนิด คือ อัลดริน (Aldrin) คลอเดน (Chlordane) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เอนดริน (Endrin) เฮปตะคลอร์ (Heptachlor) ไมเร็กซ์ (Mirex) ท็อกซาฟีน (Toxaphene) เอชซีบี (Hexachlorobenzene HCB) พีซีบี (Polychlorinated Biphenyls PCBs) ไดออกซิน (Polychlorinated dibenzo-p-dioxins PCDDs) ฟิวแรน (Polychlorinated dibenzo furans PCDFs)

4 4 สารมลพิษตกค้างยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อก โฮล์ม Polychlorinated biphenyls (PCBs) CAS 1336-36-6 ของเหลว คล้ายน้ำมันCAS 1336-36-6 ของเหลว คล้ายน้ำมัน ผลิตเพื่อการค้าตั้งแต่ปี 1930 ผลิตเพื่อการค้าตั้งแต่ปี 1930 ผู้ผลิต อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสซีย ผู้ผลิต อเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสซีย ใช้เป็น ใช้เป็น heat transfer fluids, hydraulic fluids, heat transfer fluids, hydraulic fluids, dielectric fluids, flame retardants dielectric fluids, flame retardants

5 5 ไดออกซิน ( Dioxins ) เป็นชื่อรวมที่ใช้เรียกสารประกอบ polychlorinated dibenzo - para - dioxins ( PCDD ) และ polychlorinated dibenzofurans ( PCDF ) จาก สูตรโครงสร้างทางเคมีของ PCDD และ PCDF จะเห็นว่าอะตอมของ คลอรีนสามารถมีได้ตั้งแต่ 1 - 8 อะตอม และสามารถจับโมเลกุลที่ ตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 - 4 และ 6 - 9 ทำให้เกิดไอโซเมอร์ ( isomer ) หรือในที่นี้เรียกคอนจีเนอร์ ( congener ) ได้มากมาย โดย PCDD เกิด isomer ได้ 75 ชนิด และ PCDF เกิด isomer ได้ 135 ชนิด เป็นชื่อรวมที่ใช้เรียกสารประกอบ polychlorinated dibenzo - para - dioxins ( PCDD ) และ polychlorinated dibenzofurans ( PCDF ) จาก สูตรโครงสร้างทางเคมีของ PCDD และ PCDF จะเห็นว่าอะตอมของ คลอรีนสามารถมีได้ตั้งแต่ 1 - 8 อะตอม และสามารถจับโมเลกุลที่ ตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 - 4 และ 6 - 9 ทำให้เกิดไอโซเมอร์ ( isomer ) หรือในที่นี้เรียกคอนจีเนอร์ ( congener ) ได้มากมาย โดย PCDD เกิด isomer ได้ 75 ชนิด และ PCDF เกิด isomer ได้ 135 ชนิด

6 6

7 7 Dioxins _ สารมลพิษทางอากาศ ที่เกิดจาก การ เผาไหม้สารอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็น องค์ประกอบ เผาไหม้สารอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็น องค์ประกอบ -2, 3, 7, 8 - Tetrachlorodibenzo - para - dioxin ( 2, 3, 7, 8 - TCDD หรือ TCDD ) เป็นชนิดที่มี ความเป็นพิษร้ายแรงที่สุด - ไดออกซิน เป็นสารที่ละลายได้ดีใน ไขมัน มีความคงตัวทางเคมีสูง สลายตัว ได้ยาก มีความคงตัวทางเคมีสูง สลายตัว ได้ยาก ค่าครึ่งชีวิต ( half life ) เฉลี่ย ประมาณ 7 ปี สามารถสะสม ปนเปื้อนอยู่ในห่วงโซ่อาหาร ค่าครึ่งชีวิต ( half life ) เฉลี่ย ประมาณ 7 ปี สามารถสะสม ปนเปื้อนอยู่ในห่วงโซ่อาหาร ( food chain ) ( food chain )

8 8 หน้าที่ตามกฎหมาย พ. ร. บ. โรงงาน พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. โรงงาน พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 พ. ร. บ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 - ควบคุมกำกับดูแลต้น กำเนิด - ป้องกัน ควบคุม และ บรรเทา

9 9 หน้าที่ตาม กฎหมาย พ. ร. บ. โรงงาน พ. ศ. 2535 - ผู้ประกอบกิจการโรงงาน - ผลิต เก็บ ใช้ ขนถ่าย กำจัด - จุดกำเนิดของการปนเปื้อน สารเคมี ( มลสาร ) ในน้ำ ดิน อากาศ - ควบคุมและป้องกันปัญหา ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย (Workplace) - การประเมินความเสี่ยง - มาตรฐานน้ำทิ้ง คุณภาพ อากาศ ของเสีย

10 10 การประเมินความเสี่ยง โรงงาน 12 ประเภทที่มีความเสี่ยง ต่อการเกิด อุบัติภัยร้ายแรง ( ระเบิด เพลิงไหม้ สารพิษรั่ว ) - สกัดน้ำมันพืช - เคมีภัณฑ์ - ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชหรือสัตว์ - ยางเรซินสังเคราะห์ - สี เชลแลค แล็กเกอร์ การประเมินความเสี่ยง โรงงาน 12 ประเภทที่มีความเสี่ยง ต่อการเกิด อุบัติภัยร้ายแรง ( ระเบิด เพลิงไหม้ สารพิษรั่ว ) - สกัดน้ำมันพืช - เคมีภัณฑ์ - ปุ๋ย สารป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชหรือสัตว์ - ยางเรซินสังเคราะห์ - สี เชลแลค แล็กเกอร์

11 11 - ไม้ขีดไฟ - โรงกลั่นน้ำมัน - ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม - ก๊าซ - บรรจุก๊าซ - ห้องเย็น - วัตถุระเบิด

12 12 การประเมินความเสี่ยง - ชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) เพื่อวิเคราะห์หาอันตรายที่แอบ แฝงอยู่ อันตราย หมายถึง อุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรง ความเสียหาย การบาดเจ็บ ฯลฯ - ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อพิจารณาถึงโอกาสของการ เกิดและ ความรุนแรงของอันตราย จัด ระดับความเสี่ยง - แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Program) การประเมินความเสี่ยง - ชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) เพื่อวิเคราะห์หาอันตรายที่แอบ แฝงอยู่ อันตราย หมายถึง อุบัติเหตุ อุบัติภัยร้ายแรง ความเสียหาย การบาดเจ็บ ฯลฯ - ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อพิจารณาถึงโอกาสของการ เกิดและ ความรุนแรงของอันตราย จัด ระดับความเสี่ยง - แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Program)

13 13 - มาตรฐานน้ำทิ้ง (Effluent Standard) ยังไม่มีการกำหนด - คุณภาพอากาศ (Emission Standard) ประกาศกระทรวง ฯ ปี 2548 กำหนดค่าปริมาณของสารเจือ ปนในอากศที่ระบายออกนอกโรงงาน ( เตาเผาขยะอุตสาหกรรม ) Dioxin/Furan TEQ = 0.5 Nanogram/Cubic meter TEQ = Toxic Equivalent Quantity

14 14 - ของเสียอันตราย (Hazardous Wastes) ตามประกาศกระทรวง ฯ ปี 2548 เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ไม่ใช้แล้ว มีผลบังคับ 25 เม. ย. 2548 - ลักษณะของเสียอันตราย ไวไฟ กัดกร่อน เกิดปฏกิริยาได้ง่าย เป็นพิษ, สิ่งเจือปนที่กำหนด TTLC = Total Threshold Limited Concentration STLC = Soluble Threshold Limited Concentration

15 15 - การจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้ก่อ - ผู้รวบรวมและขนส่ง - ผู้ บำบัด รับภาระความรับผิด (Liability) แผนป้องกันอุบัติภัยและแผน ฉุกเฉิน วิธีการกำจัด - ของเสียที่มีองค์ประกอบ POPs จัดเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่ เป็นอันตราย

16 16 ของเสียที่มีองค์ประกอบ TTLC STLC อัลดริน (Aldrin) 1.4 มก / กก., 0.14 มก / ล. คลอเดน (Chlordane) 2.5 มก / กก., 0.25 มก / ล. ดีดีที (DDT) 1.0 มก / กก., 0.10 มก / ล. ดิลดริน (Dieldrin) 8.0 มก / กก., 0.80 มก / ล. เอนดริน (Endrin) 0.2 มก / กก., 0.02 มก / ล. เฮปตะคลอร์ (Heptachlor) 2.5 มก / กก., 0.25 มก / ล. ไมเร็กซ์ (Mirex) 21 มก / กก., 2.1 มก / ล. ท็อกซาฟีน (Toxaphene) 5 มก / กก., 0.5 มก / ล. เอชซีบี (Hexachlorobenzene HCB) พีซีบี (Polychlorinated Biphenyls PCBs) 50 มก / กก., 5.0 มก / ล. 50 มก / กก., 5.0 มก / ล. ไดออกซิน (Polychlorinated dibenzo-p- dioxins PCDDs) 0.01 มก / กก., 0.001 มก / ล. 0.01 มก / กก., 0.001 มก / ล.

17 17 หน้าที่ตาม กฎหมาย พ. ร. บ. วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 - การผลิต นำเข้า ส่งออก และ ครอบครอง - ควบคุม สารเคมี ( สารเดี่ยว ) สารผสมหรือ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว ของเสีย ( ตามอนุสัญญาต่าง ๆ ) - ป้องกันอันตรายจากการ ผลิต เก็บ ขนส่ง เพื่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย

18 18 แบ่งชนิดวัตถุอันตรายระดับควบคุม วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 ดำเนินการได้เลย - แจ้งนำเข้า / ส่งออก ( วอ./ อก.6) ชนิดที่ 2 แจ้งดำเนินการ ( ม. 22) - ขึ้นทะเบียน, แจ้ง ดำเนินการ, แจ้งนำเข้า / ส่งออก ( วอ./ อก.6)

19 19 ระดับควบคุมวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 อนุญาต ( ม.23- 26) - ขึ้นทะเบียน, ขอรับ ในอนุญาต, แจ้งนำเข้า / ส่งออก ชนิดที่ 4 ห้าม ( ม.43) ( ปรับ 1 ล้านบาทหรือ จำคุก 10 ปี หรือโดยประมาทปรับ 8 แสนบาท )

20 20 ควบคุมวัตถุอันตราย - ขึ้นทะเบียน - ขอรับในอนุญาต ( ผลิต, นำเข้า, ส่งออกหรือ ครอบครอง - แจ้งนำเข้า / ส่งออก ( วอ./ อก.6) - PEN (Pre-export Notification) - แจ้งช้อมูล ( วอ./ อก.7)

21 21 สารมลพิษตกค้างยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อก โฮล์ม Polychlorinated biphenyl PCB ไม่มีการผลิต ไม่มีการผลิต ไม่มีการนำเข้ามาในรูปของ ไม่มีการนำเข้ามาในรูปของ สารเคมี ( สารเดี่ยว / ของ ผสม ) สารเคมี ( สารเดี่ยว / ของ ผสม ) นำเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ ของ transformers, capacitors นำเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ ของ transformers, capacitors โดย กฟผ กฟภ กฟน โดย กฟผ กฟภ กฟน

22 22 สารมลพิษตกค้างยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อก โฮล์ม Polychlorinated biphenyls (PCBs) วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 วัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ปี 1992- 2002 ส่งออกของ เสีย 761 ตัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และเบล เยี่ยม

23 23 Polychlorinated biphenyl PCB ปัจจุบัน แผนการจัดการที่ยัง ครอบครองอยู่ (NIP/POPs )

24 24 Dioxin & Furan วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

25 25 การประเมินความเสี่ยง - Hazard Identification - Consequence Analysis - Control of treatment response (management) - Procedures (Operation/Maintenance/Te sting/Inspection/ Change control) - Training - Emergency planning - Accident Investigation - Audits

26 26 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร 02 202 3967 www.diw.go.th www.diwsafety.org สายด่วน 1564

27 27


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลกระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม จากสารมลพิษตกค้าง ยาวนาน ภายใต้อนุสัญญาสต๊อกโฮล์ม กรมโรงงาน อุตสาหกรรม 24 พฤษภาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google