งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสำคัญของ เกษตรอินทรีย์ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านนิเวศวิทยา มิติด้านความเป็นธรรม และเสมอภาค มิติด้านการรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสำคัญของ เกษตรอินทรีย์ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านนิเวศวิทยา มิติด้านความเป็นธรรม และเสมอภาค มิติด้านการรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการสำคัญของ เกษตรอินทรีย์ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านนิเวศวิทยา มิติด้านความเป็นธรรม และเสมอภาค มิติด้านการรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่ 1

3 วัตถุประสงค์ ลดต้นทุนการผลิต สุขภาพอนามัยที่ดีของ ผู้ผลิตและผู้บริโภค ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน ลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี สาสร เคมี เตรียมความพร้อมในเวที การค้าโลก 2

4 3 หลักการผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ “ ไม่เผาตอซัง เพิ่มพลังด้วยพืชตระกูล ถั่ว หว่านให้ทั่ว ด้วยปุ๋ย อินทรีย์ ผลผลิตดี ชีวี ปลอดภัย ”

5 แนวทางการผลิตข้าว หอมมะลิอินทรีย์ 1. การเลือกพื้นที่ปลูก 2. การเลือก / การเตรียมเมล็ด พันธุ์ข้าว 3. การเตรียมดิน / วิธีการปลูก 4. การจัดการความอุดม สมบูรณ์ของดิน - การจัดการดิน - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ - การใช้อินทรีย์วัตถุทดแทน ปุ๋ยเคมี 4

6 5. การควบคุมวัชพืช การ ป้องกันกำจัดโรค แมลงและศัตรูพืช 6. การจัดการน้ำ 7. การจัดการก่อนและหลัง การเก็บเกี่ยว 5 แนวทางการผลิตข้าว หอมมะลิอินทรีย์ ( ต่อ )

7 8. การเก็บรักษา ผลผลิต 9. การแปรรูปและการ บรรจุหีบห่อ 10. การขนส่งและการ กระจายสินค้า 6

8 เกษตรอินทรีย์มี ประโยชน์อย่างไร  7

9 ลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย ( เกษตรกร ผู้บริโภค ) ดินได้รับการบำรุงดีขึ้น สภาพแวดล้อมกลับมา ( กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ) ผลผลิตดี ขายได้ราคาดี 8

10 เปรียบเทียบระหว่างเกษตร อินทรีย์ กับเกษตรเคมี 9 เกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์ 1. ใช้หลักการและแนวคิด การเกษตรแบบแยกส่วน 2. เน้นการผลิตแบบเชิงเดี่ยว 3. เน้นการเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ ปัจจัยการผลิตจากภายนอก 1. ใช้หลักการและแนวคิด การเกษตรแบบองค์รวม 2. เน้นการผลิตแบบผสมผสาน 3. เน้นใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ และ หมุนเวียนมาใช้ให้เกิด ประโยชน์

11 เปรียบเทียบระหว่างเกษตร อินทรีย์ กับเกษตรเคมี 10 เกษตรเคมี เกษตรอินทรีย์ 4. ใช้พันธุ์จากการผสมและ คัดเลือก โดยหลักการทางพันธุศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง 5. ใช้เครื่องทุ่นแรง จากพลังงาน ของ น้ำมันเชื้อเพลิง 6. มีเป้าหมายเพื่อผลตอบแทน ทาง เศรษฐกิจ 4. ใช้พันธุ์ที่คัดเลือกให้เหมาะสม กับ สภาพท้องถิ่น 5. ใช้แรงงานคน สัตว์ และเครื่อง ทุ่นแรงขนาดเล็ก 6. มีเป้าหมายการผลิตเพื่อความ ยั่งยืนในระยะยาว

12 11 กระบวนการดำเนินการปรับเปลี่ยน เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว หรือเกษตรเคมี (Chemical Agriculture) เกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกษตรปลอดสารพิษ (Pesticide Free Agriculture) - ข้าวให้ใช้ปุ๋ยเคมีได้ไม่เกิน 20 กก./ ไร่ แต่ ไม่ให้ใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช, วัชพืช และ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต - ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆให้มีสารเคมี ตกค้างอยู่ไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 ปี พ. ศ. 2538 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ปรับเปลี่ยน

13 12 ระบบสหกรณ์ (Co-Operative) ปรับเปลี่ยน เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) พัฒนา จัดตั้งองค์กร เครือข่าย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สากลและ มาตรฐานต่างประเทศ พัฒนา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ


ดาวน์โหลด ppt หลักการสำคัญของ เกษตรอินทรีย์ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านนิเวศวิทยา มิติด้านความเป็นธรรม และเสมอภาค มิติด้านการรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google