งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์
มิติด้านสุขภาพ มิติด้านนิเวศวิทยา มิติด้านความเป็นธรรมและเสมอภาค มิติด้านการรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่

2 วัตถุประสงค์ ลดต้นทุนการผลิต สุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน ลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี สาสรเคมี เตรียมความพร้อมในเวทีการค้าโลก

3 หลักการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
“ไม่เผาตอซัง เพิ่มพลังด้วยพืชตระกูลถั่ว หว่านให้ทั่ว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ผลผลิตดี ชีวีปลอดภัย”

4 แนวทางการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
1. การเลือกพื้นที่ปลูก 2. การเลือก / การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 3. การเตรียมดิน / วิธีการปลูก 4. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน -การจัดการดิน - การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ - การใช้อินทรีย์วัตถุทดแทนปุ๋ยเคมี

5 แนวทางการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ต่อ)
5. การควบคุมวัชพืช การป้องกันกำจัดโรค แมลงและศัตรูพืช 6. การจัดการน้ำ 7. การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

6 8. การเก็บรักษาผลผลิต 9. การแปรรูปและการบรรจุหีบห่อ 10
8. การเก็บรักษาผลผลิต การแปรรูปและการบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการกระจายสินค้า

7 เกษตรอินทรีย์มีประโยชน์อย่างไร 
เกษตรอินทรีย์มีประโยชน์อย่างไร 

8 ปลอดภัย (เกษตรกร ผู้บริโภค) ดินได้รับการบำรุงดีขึ้น
ลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย (เกษตรกร ผู้บริโภค) ดินได้รับการบำรุงดีขึ้น สภาพแวดล้อมกลับมา (กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ) ผลผลิตดี ขายได้ราคาดี

9 เปรียบเทียบระหว่างเกษตรอินทรีย์ กับเกษตรเคมี
1. ใช้หลักการและแนวคิด การเกษตรแบบแยกส่วน 2. เน้นการผลิตแบบเชิงเดี่ยว 3. เน้นการเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้ ปัจจัยการผลิตจากภายนอก 1. ใช้หลักการและแนวคิดการเกษตรแบบองค์รวม 2. เน้นการผลิตแบบผสมผสาน 3. เน้นใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่และ หมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

10 เปรียบเทียบระหว่างเกษตรอินทรีย์ กับเกษตรเคมี
4. ใช้พันธุ์จากการผสมและคัดเลือก โดยหลักการทางพันธุศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง 5. ใช้เครื่องทุ่นแรง จากพลังงานของ น้ำมันเชื้อเพลิง 6. มีเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนทาง เศรษฐกิจ 4. ใช้พันธุ์ที่คัดเลือกให้เหมาะสมกับ สภาพท้องถิ่น 5. ใช้แรงงานคน สัตว์ และเครื่อง ทุ่นแรงขนาดเล็ก 6. มีเป้าหมายการผลิตเพื่อความ ยั่งยืนในระยะยาว

11 กระบวนการดำเนินการปรับเปลี่ยน
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว หรือเกษตรเคมี (Chemical Agriculture) เกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกษตรปลอดสารพิษ (Pesticide Free Agriculture) - ข้าวให้ใช้ปุ๋ยเคมีได้ไม่เกิน 20 กก./ไร่ แต่ไม่ให้ใช้สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช , วัชพืช และฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต - ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 ปี พ.ศ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน

12 เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)
ปรับเปลี่ยน เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) พัฒนา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ พัฒนา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สากลและมาตรฐานต่างประเทศ จัดตั้งองค์กรเครือข่าย ระบบสหกรณ์  (Co-Operative)


ดาวน์โหลด ppt หลักการสำคัญของเกษตรอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google