งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์
ที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ปีงบประมาณ 2550 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2 ขอบเขตโครงการ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ภายใต้การควบคุมดูแลของ อย. พัฒนามาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ภาครัฐ - ภาคนักวิชาการ - ภาคธุรกิจ- ภาคประชาชน เพื่อพัฒนาเนื้อหา และกลไก การสื่อสารข้อมูลแสดงความเสี่ยงอันตรายของสารเคมี ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของประชาชนไทย สอดคล้องกับระบบสากล GHS และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

3 ประเภทของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
ป้องกันและกำจัดสัตว์ฟันแทะ กำจัดแมลงชนิดของเหลว ทาไล่แมลงชนิดของเหลว ป้องกันและกำจัดแมลง ชนิดพ่นอัดก๊าซ ทำความสะอาด ประเภทตัวทำละลาย ทำความสะอาด ประเภทกรด ทำความสะอาด ประเภทด่าง ฆ่าเชื้อโรค ประเภท chlorine-releasing substances ฆ่าเชื้อโรค ประเภท quaternary ammonium compounds ฆ่าเชื้อโรค ประเภทกรด

4 แผนการดำเนินการ

5 ผลที่ต้องการได้รับ การจัดทำมาตรฐานฉลากของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
ให้สอดคล้องกับระบบสากล GHS เหมาะสมกับลักษณะของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคไทย การร่วมกันพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาและ แสดงองค์ประกอบฉลากเคมีภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ตามระบบสากล GHS

6 ประเด็นสำหรับการระดมสมอง เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการจัดทำฉลาก
เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการจัดทำฉลาก น. 1. สภาพปัญหา 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนานโยบายของภาครัฐ มาตรฐานฉลากเคมีภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพของผู้บริโภคในการอ่าน ข้อมูลสารเคมีในฉลาก


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google