งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำ ฉลากเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ปีงบประมาณ 2550 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำ ฉลากเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ปีงบประมาณ 2550 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำ ฉลากเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ปีงบประมาณ 2550 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา

2 2 ขอบเขตโครงการ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ภายใต้การควบคุมดูแลของ อย. ภายใต้การควบคุมดูแลของ อย. พัฒนามาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ พัฒนามาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ภาครัฐ - ภาคนักวิชาการ - ภาคธุรกิจ - ภาคประชาชน ภาครัฐ - ภาคนักวิชาการ - ภาคธุรกิจ - ภาคประชาชน เพื่อพัฒนาเนื้อหา และกลไก การสื่อสารข้อมูลแสดงความเสี่ยงอันตรายของสารเคมี ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของประชาชนไทย สอดคล้องกับระบบสากล GHS และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

3 3 ประเภทของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ป้องกันและกำจัดสัตว์ฟันแทะ ป้องกันและกำจัดสัตว์ฟันแทะ กำจัดแมลงชนิดของเหลว กำจัดแมลงชนิดของเหลว ทาไล่แมลงชนิดของเหลว ทาไล่แมลงชนิดของเหลว ป้องกันและกำจัดแมลง ชนิดพ่นอัดก๊าซ ป้องกันและกำจัดแมลง ชนิดพ่นอัดก๊าซ ทำความสะอาด ประเภทตัวทำละลาย ทำความสะอาด ประเภทตัวทำละลาย ทำความสะอาด ประเภทกรด ทำความสะอาด ประเภทกรด ทำความสะอาด ประเภทด่าง ทำความสะอาด ประเภทด่าง ฆ่าเชื้อโรค ประเภท chlorine-releasing substances ฆ่าเชื้อโรค ประเภท chlorine-releasing substances ฆ่าเชื้อโรค ประเภท quaternary ammonium compounds ฆ่าเชื้อโรค ประเภท quaternary ammonium compounds ฆ่าเชื้อโรค ประเภทกรด ฆ่าเชื้อโรค ประเภทกรด

4 4 แผนการดำเนินการ

5 5 ผลที่ต้องการได้รับ ให้สอดคล้องกับระบบสากล GHS ให้สอดคล้องกับระบบสากล GHS เหมาะสมกับลักษณะของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เหมาะสมกับลักษณะของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคไทย เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยการจัดทำมาตรฐานฉลากของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท การร่วมกันพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาและแสดงองค์ประกอบฉลากเคมีภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ตามระบบสากล GHS

6 6 ประเด็นสำหรับการระดม สมอง เรื่อง การพัฒนามาตรฐาน การจัดทำฉลาก 13.30 - 14.30 น. 13.30 - 14.30 น. 1. สภาพปัญหา 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนานโยบายของภาครัฐ มาตรฐานฉลากเคมีภัณฑ์ สำหรับผู้บริโภค มาตรฐานฉลากเคมีภัณฑ์ สำหรับผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริโภคในการอ่าน การพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริโภคในการอ่าน ข้อมูลสารเคมีในฉลาก ข้อมูลสารเคมีในฉลาก


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทำ ฉลากเคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ปีงบประมาณ 2550 โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google