งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักการและเหตุผล มลภาวะทางอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักการและเหตุผล มลภาวะทางอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักการและเหตุผล มลภาวะทางอากาศ (Air pollution) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของเมืองขนาดใหญ่ โดยมีแหล่งกำเนิดที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ การจราจรและ อุตสาหกรรม จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจากภาค เกษตรกรรม เปลี่ยนเป็นเป็นภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ภาคธุรกิจและจำนวน ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความต้องการในการเดินทางและการ ขนส่งมากยิ่งขึ้น เกิดปัญหาจราจรติดขัดเข้าขั้นวิกฤต และทวีความรุนแรง มากขึ้นเรื่อยๆ การสันดาปของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ มีการระบายสาร มลพิษทางท่อไอเสียในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริเวณที่ใกล้ถนนที่มี การจราจรติดขัด จะมีปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรง สารมลพิษที่ระบาย เข้าสู่บรรยากาศที่เกิดจาก การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน สารตะกั่วและก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม เกิด จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทั้งประเภทเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่นถ่านหิน เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว ได้แก่ น้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล เชื้อเพลิงที่เป็น ก๊าซ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซ LPG เป็นต้น ไอเสียจากกระบวนการ ผลิตอาจประกอบด้วย สารอินทรีย์ระเหยจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สารประกอบไดออกซินและฟูรานที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ไอระเหย ที่ประกอบด้วยโลหะหนักเป็นต้น มลพิษอากาศส่งผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศในบรรยากาศ ส่งผลต่อระบบนิเวศ เช่นการตกสะสมของกรด และสาร มลพิษต่างๆลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนในชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์ ศรีราชา ตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นที่ตั้ง ของนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ อาหาร เป็นต้น และ เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกที่มีการขนถ่ายสินค้า เป็นแหล่งเกษตรกรรม และ การท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาการจราจร ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาจึงจัด โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “ สถานการณ์มลพิษทางอากาศในภาค ตะวันออก ” เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับมลพิษ อากาศที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก การเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดอากาศและ สถานีเก็บน้ำฝน รวมถึงห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารมลพิษอากาศ บางชนิด เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของมลพิษ อากาศ เพื่อนำไปสู่การป้องกันมลพิษอากาศในอนาคต จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2 กำหนดการ 8.15 – 8.45 น. ลงทะเบียน 8.45 – 10.15 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ สถานการณ์มลพิษอากาศในภาค ตะวันออก ” โดยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี ) 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 11.30 น. บรรยายในหัวข้อ “ สารอินทรีย์ระเหย จากภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง ” โดย ดร. พัชราวดี สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการส่วน คุณภาพอากาศในบรรยากาศ สำนักจัดการ คุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 11.30 – 12.30 น. บรรยายในหัวข้อ “ สถานการณ์การ ตกสะสมของกรดในประเทศไทย ” โดย นาย พิเชษฐ์ อธิภาคย์ นักวิชาการจัดการ สิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง กรมควบคุมมลพิษ 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 – 14.00 น. บรรยายในหัวข้อ “ สถานการณ์การ ตกสะสมของกรดในภาคตะวันออก ” โดย ผศ. ดร. สุนทรี ขุนทอง คณะ วิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 14.00 – 14.00 น. บรรยายในหัวข้อ “ ผลกระทบของฝุ่น ในบรรยากาศจากการขนถ่ายสินค้าบริเวณ เกาะสีชัง ” โดย ผศ. ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.15 – 16.00 น. เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพ อากาศ สถานีเก็บตัวอย่างน้ำฝน และ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารมลพิษอากาศกำหนดการ 8.15 – 8.45 น. ลงทะเบียน 8.45 – 10.15 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ สถานการณ์มลพิษอากาศในภาค ตะวันออก ” โดยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ( ชลบุรี ) 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 11.30 น. บรรยายในหัวข้อ “ สารอินทรีย์ระเหย จากภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง ” โดย ดร. พัชราวดี สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการส่วน คุณภาพอากาศในบรรยากาศ สำนักจัดการ คุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 11.30 – 12.30 น. บรรยายในหัวข้อ “ สถานการณ์การ ตกสะสมของกรดในประเทศไทย ” โดย นาย พิเชษฐ์ อธิภาคย์ นักวิชาการจัดการ สิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ สำนักจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง กรมควบคุมมลพิษ 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 – 14.00 น. บรรยายในหัวข้อ “ สถานการณ์การ ตกสะสมของกรดในภาคตะวันออก ” โดย ผศ. ดร. สุนทรี ขุนทอง คณะ วิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 14.00 – 14.00 น. บรรยายในหัวข้อ “ ผลกระทบของฝุ่น ในบรรยากาศจากการขนถ่ายสินค้าบริเวณ เกาะสีชัง ” โดย ผศ. ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.15 – 16.00 น. เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพ อากาศ สถานีเก็บตัวอย่างน้ำฝน และ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารมลพิษอากาศ


ดาวน์โหลด ppt วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักการและเหตุผล มลภาวะทางอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google