งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 200 โดย นายประสงค์ ประยงค์เพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 200 โดย นายประสงค์ ประยงค์เพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประชุมชี้แจง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 200 โดย นายประสงค์ ประยงค์เพชร

3 ความเป็นมา  PMQA ปี 2552 ในหมวด 6 การจัดการ กระบวนการ (PM 4) กำหนด “ให้ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะ ฉุกเฉินเพื่อทำให้เชื่อมั่นว่าระบบงานและ สถานที่ทำงานมีการเตรียมความพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อการจัดการกระบวนการ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานและให้บริการผู้ใช้บริการได้ อย่างต่อเนื่อง” 2

4 สภาพชีวิตที่เต็มไปด้วย ภัยคุกคาม USA Sep11, 2000 Madrid Bombings March 11,2004 Indonesia Sep9,2004

5 ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย

6 ภัยคุกคามต่อความปลอดภัย

7 การจัดการกับอุบัติการณ์ ระดับของ การดำเนินการ เวลา 100% การเตรียมการ การป้องกัน อุบัติการณ์ การตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินการดำเนินการต่อเนื่องการฟื้นฟู

8 7  ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ  การจัดวางระบบเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน  แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  แนวทางเพื่อการกอบกู้ความสามารถของ สมอ.กลับคืนมา และสามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์

9 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สมอ. ประกอบด้วย 1.แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน : อัคคีภัย 2.แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง : กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ 8

10 แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน : อัคคีภัย วัตถุประสงค์  เป็นระเบียบปฏิบัติสำหรับทุกคนเมื่อเกิด ภาวะฉุกเฉินขึ้นใน สมอ. นโยบาย  ช่วยชีวิตและรักษาผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะ อันตราย  ควบคุมให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ภาวะฉุกเฉิน = เกิดเพลิงไหม้ใน สมอ. 9

11 ผู้มีบทบาท  TISI-ERT (TISI-Emergency Response Team) คณะตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ สมอ.  ED (Emergency Director) ผู้อำนวยการควบคุมภาวะ ฉุกเฉิน  OC (On Scene Commander) ผู้สั่งการภาวะฉุกเฉิน  MC (Mutual Aid Coordinator) ผู้ประสานงาน  Fire Chief หัวหน้าชุดปฏิบัติการ  Emergency Center ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะ ฉุกเฉิน  Muster Coordinator ผู้ประสานการรวมพล 10

12 การควบคุมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน แบ่งเป็น 2 ระดับ  ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1  เหตุการณ์ไม่ขยายตัวลุกลาม  ไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือ  สามารถควบคุมได้ โดย เจ้าหน้าที่ของ สมอ.  ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2  เหตุการณ์ที่รุนแรง  ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 11

13 TISI-ERT คณะตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ สมอ.  กำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชา  ประกอบด้วย 4 ชุด  ชุดปฏิบัติการ  ชุดอำนวยการ  ชุดปฐมพยาบาล  ชุดอพยพ (ภายใต้แต่ละชุดจะมีทีมงานย่อยในแต่ละเรื่อง) 12

14 แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน  การประกาศภาวะฉุกเฉิน  การควบคุมเหตุฉุกเฉิน  การควบคุมความเสียหาย  การช่วยชีวิต  การปฐมพยาบาล  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน  ห้องผู้สื่อข่าวและห้องแถลงข่าว  การปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภายนอก  การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/ภายใน 13

15 แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน : อัคคีภัย  การอพยพ  ภาระหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติ ในภาวะฉุกเฉิน 14

16 แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง : กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์  ภารกิจหลักที่สำคัญ 3 ด้าน คือ  การกำหนดมาตรฐาน  การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ และ  การส่งเสริมมาตรฐาน 15

17 วัตถุประสงค์  แนวทางเพื่อกู้ความสามารถของ สมอ. กลับคืนมา สามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง และส่งมอบบริการได้ตามที่ได้ตก ลงกันไว้  ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางการปฏิบัติเมื่อ เกิดภาวะฉุกเฉิน 16

18 การดำเนินการ  ระดมความเห็นเพื่อวิเคราะห์ถึงภัยคุกคาม ต่างๆ และภัยคุกคามที่มีโอกาสจะเกิด ผลกระทบ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน สมอ.  สรุปว่าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ เนื่องจาก  เป็นอาคารเก่า สายไฟฟ้าเก่า  มีกระดาษ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ มผช.  สี และ Solvent ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ 17

19 วิธีการในการจัดทำแผน  ชี้บ่งกิจกรรม หรือ การให้บริการที่สำคัญ ได้แก่  การกำหนดมาตรฐาน  การออกใบรับรอง/ใบอนุญาต  สารสนเทศ เช่น คู่มือผู้ซื้อ มาตรฐานอ้างอิง ในห้องสมุด (Business Impact Assessment : BIA Table 1) 18

20 วิธีการในการจัดทำแผน  ชี้บ่งผลกระทบที่เกิดจากการหยุดชะงัก และพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของ ผลกระทบเมื่อเวลาผ่านไป (Business Impact Assessment Table 2)  สรุปว่า การออกใบรับรอง/ใบอนุญาตมี ผลกระทบสูงสุด จึงเลือกมาเป็นบริการ เป้าหมายที่จัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 19

21 วิธีการในการจัดทำแผน  กำหนดช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับได้ สูงสุดของกระบวนการออกใบอนุญาต 5 วัน  จัดกลุ่มกิจกรรม หรือ กระบวนการ ตามลำดับความสำคัญในการฟื้นคืนกลับมา สู่ระดับปกติ และ ชี้บ่งกิจกรรม หรือ กระบวนการที่สำคัญ 20

22 วิธีการในการจัดทำแผน  ชี้บ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีผลต่อ กระบวนการออกใบอนุญาต  กำหนดเป้าหมายเวลาในการฟื้นคืนกลับมา ของกระบวนการออกใบอนุญาต 5 วัน ซึ่ง เป็นช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด  ประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฟื้น คืนกลับมาของกระบวนการออกใบรับรอง/ ใบอนุญาต (BCP Work Sheet) 21


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจง แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 200 โดย นายประสงค์ ประยงค์เพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google