งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวดหมู่ข้อมูล 1. 2 2  ดูแลควบคุมการซื้อ-ขายน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิง (แยกประเภทธุรกิจ) 3 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวดหมู่ข้อมูล 1. 2 2  ดูแลควบคุมการซื้อ-ขายน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิง (แยกประเภทธุรกิจ) 3 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวดหมู่ข้อมูล 1

2 2 2

3  ดูแลควบคุมการซื้อ-ขายน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิง (แยกประเภทธุรกิจ) 3 3

4 www.doeb.go.th 4

5 เก็บรวบรวมข้อมูล  ปริมาณการสำรองปิโตรเลียม  ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมประเทศไทย  ปริมาณการสำรองถ่านหิน คำนวณหาศักยภาพพลังงานเชื้อเพลิง 5

6 6

7 เก็บรวบรวมข้อมูล การใช้พลังงาน • การผลิต การนำเข้า ส่งออก การใช้พลังงาน และศักยภาพพลังงานทดแทน และศักยภาพพลังงานทดแทน 7

8 • การใช้และศักยภาพพลังงานทดแทน • กำลังการผลิตพลังงานทดแทน www.dede.go.th 8

9  ข้อมูลโรงไฟฟ้า กฟผ. 9

10  ข้อมูลโรงไฟฟ้า IPP SPP VSPP 10

11 • ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า • จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าจำแนกตามสาขา /ประเภทหน่วยงาน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 11

12 12

13 • รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ • โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน • ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ 13

14 • รวบรวมข้อมูล ฟาร์มสุกรที่มีการมีการผลิตก๊าซชีวภาพ ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ต่อวัน 14

15 รวบรวมข้อมูล • ผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง • พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว 15

16 • ข้อมูลเรือประมงประเภทต่างๆ (ประมงทะเล) ปริมาณการบริโภคน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว) 16

17 การนำข้อมูลไปใช้ เชื้อเพลิงชีวมวล • คำนวณหาปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลใน ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน 17

18 • รวบรวมข้อมูลพื้นที่โค่นสวนยาง คำนวณหาปริมาณการใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการทำป่าไม้ ยาง 18

19 • รวบรวมข้อมูลแร่ที่มีปริมาณการผลิตสูงสุด ได้แก่ ลิกไนต์, หินปูน,หินภูเขาไฟ,แกรนิต,แร่ยิปซั่ม,เชลล์ ปริมาณการใช้นำมันสำเร็จรูป (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว)ในการทำเหมือง 19

20 • รวบรวมข้อมูลเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ คำนวณหาศักยภาพพลังงานน้ำ 20

21 รวบรวมข้อมูลทั่วไป อาทิ • ที่ตั้ง ขนาดของจังหวัด • ข้อมูลครัวเรือน ประชากร • ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวม 21

22 www.nso.go.th 22

23 • น้ำมันเบนซิน 91 • น้ำมันเบนซิน 95 • น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 • น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและไบโอ ดีเซล • น้ำมันดีเซลหมุนช้า • น้ำมันเตา • ก๊าซหุงต้ม • กรมธุรกิจพลังงาน • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ • กรมประมง • ศูนย์สารสนเทศการเกษตร • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ • สำนักงานสถิติแห่งชาติ • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ่านหิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชีวมวล สำนักงานสถิติแห่งชาติ พพ. และอื่นๆ ก๊าซชีวภาพ สถานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ม.เชียงใหม่ ไฟฟ้า กกพ. กฟผ. กฟน.และ กฟภ. 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32


ดาวน์โหลด ppt หมวดหมู่ข้อมูล 1. 2 2  ดูแลควบคุมการซื้อ-ขายน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิง (แยกประเภทธุรกิจ) 3 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google