งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลด้านพลังงาน ข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลด้านพลังงาน ข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ
หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลด้านพลังงาน ข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

2 แหล่งที่มาและรูปแบบของข้อมูลทุติยภูมิ
2 แหล่งที่มาและรูปแบบของข้อมูลทุติยภูมิ

3 ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิง
3 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดูแลควบคุมการซื้อ-ขายน้ำมันสำเร็จรูป ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิง (แยกประเภทธุรกิจ)

4 www.doeb.go.th หาปริมาณการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันสำเร็จรูป
การนำข้อมูลไปใช้ หาปริมาณการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันสำเร็จรูป (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ,ดีเซลหมุนช้า,ดีเซลหมุนเร็ว/ไบโอดีเซล,น้ำมันเตา,เบนซิน 91,เบนซิน 95,แก๊สโซฮอล์ 91,แก๊สโซฮอล์ 95)

5 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณการสำรองปิโตรเลียม ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมประเทศไทย ปริมาณการสำรองถ่านหิน คำนวณหาศักยภาพพลังงานเชื้อเพลิง

6

7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน เก็บรวบรวมข้อมูล การผลิต การนำเข้า ส่งออก การใช้พลังงาน และศักยภาพพลังงานทดแทน

8 การใช้และศักยภาพพลังงานทดแทน กำลังการผลิตพลังงานทดแทน

9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อมูลโรงไฟฟ้า กฟผ.

10 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ข้อมูลโรงไฟฟ้า IPP SPP VSPP

11 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง 11 การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าจำแนกตามสาขา /ประเภทหน่วยงาน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

12

13 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
รวบรวมข้อมูลการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ

14 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมข้อมูล ฟาร์มสุกรที่มีการมีการผลิตก๊าซชีวภาพ ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ต่อวัน

15 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมข้อมูล ผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว

16 กรมประมง ข้อมูลเรือประมงประเภทต่างๆ (ประมงทะเล)
16 กรมประมง ข้อมูลเรือประมงประเภทต่างๆ (ประมงทะเล) ปริมาณการบริโภคน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว)

17 การนำข้อมูลไปใช้ คำนวณหาปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน

18 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยาง รวบรวมข้อมูลพื้นที่โค่นสวนยาง คำนวณหาปริมาณการใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการทำป่าไม้ยาง

19 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่
รวบรวมข้อมูลแร่ที่มีปริมาณการผลิตสูงสุด ได้แก่ ลิกไนต์ , หินปูน ,หินภูเขาไฟ ,แกรนิต,แร่ยิปซั่ม,เชลล์ ปริมาณการใช้นำมันสำเร็จรูป (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว)ในการทำเหมือง

20 คำนวณหาศักยภาพพลังงานน้ำ
20 กรมชลประทาน รวบรวมข้อมูลเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ คำนวณหาศักยภาพพลังงานน้ำ

21 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลทั่วไป อาทิ ที่ตั้ง ขนาดของจังหวัด ข้อมูลครัวเรือน ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวม

22 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

23 สรุปแหล่งข้อมูลสำหรับพลังงานแต่ละประเภท
น้ำมันเบนซิน 91 น้ำมันเบนซิน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและไบโอดีเซล น้ำมันดีเซลหมุนช้า น้ำมันเตา ก๊าซหุงต้ม กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมประมง ศูนย์สารสนเทศการเกษตร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ่านหิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชีวมวล สำนักงานสถิติแห่งชาติ พพ. และอื่นๆ ก๊าซชีวภาพ สถานเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ม.เชียงใหม่ ไฟฟ้า กกพ. กฟผ. กฟน.และ กฟภ.

24 24 ขอบคุณค่ะ

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลด้านพลังงาน ข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google