งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ระยะของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ (การเตรียมพร้อม) ขณะเกิดเหตุการณ์ (การตอบโต้) หลังเกิดเหตุการณ์ (การฟื้นฟู)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ระยะของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ (การเตรียมพร้อม) ขณะเกิดเหตุการณ์ (การตอบโต้) หลังเกิดเหตุการณ์ (การฟื้นฟู)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ระยะของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ (การเตรียมพร้อม) ขณะเกิดเหตุการณ์ (การตอบโต้) หลังเกิดเหตุการณ์ (การฟื้นฟู)

3 3 การพัฒนานโยบาย การประเมินความ เสี่ยง ภัยพิบัติ ระยะ เตรียมพร้อ ม ระยะ บรรเทาภัย ระยะฟื้นฟู บูรณะ ระยะตอบ โต้ เหตุการณ์ ฉุกเฉิน

4 4 การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การบรรเทาทุกข์ การเตรียมความพร้อม

5 5 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ขีด ความสามารถ ของชุมชน ความ อ่อนแอของ ชุมชน ภัยคุกคาม Coping Capacity Hazard Vulnerability

6 6 การดำเนินงานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ป้องกันการระบาดและการแพร่กระจายของโรค ป้องกันสิ่งอันตรายจากสิ่งแวดล้อม ป้องกันการบาดเจ็บ ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความช่วยเหลือในการปรับคืนสภาพของชุมชน การจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึง

7 7 การประเมินความเสี่ยง????  ผลที่เกิดตามมา  ความรุนแรง  โอกาสที่จะเกิด การได้รับสัมผัส

8 8 ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยง ช่วยให้สามารถอธิบายผลได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ช่วยในการตัดสินใจเลือกกรณีที่มีความขัดแย้ง เป็นฐานข้อมูล เพิ่มขีดความสามารถของผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ

9 9 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง กำหนดปัญหา ชี้บ่งอันตราย ระบุความเป็นอันตราย ประเมินการได้รับสัมผัส ระบุความเสี่ยง

10 10 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การชี้บ่งภัยคุกคาม (Hazard identification) การระบุลักษณะภัยคุกคาม (Hazard characterisation) การประเมินการได้รับสัมผัสภัย (Exposure assessment) การระบุความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk charactersation)

11 11 ขั้นที่1: การชี้บ่งภัยคุกคาม คุณลักษณะ/ คุณสมบัติ ของสารหรือสิ่งที่เป็นอันตราย - กายภาพ, ชีวภาพ, เคมี ตัวอย่าง - แบคทีเรีย - จุลชีพที่สร้างสารพิษ - โลหะ - ซากปรักหักพัง

12 12 ขั้นที่1: การชี้บ่งภัยคุกคาม แนวทางการพิจารณา - มีแหล่งกำเนิดของอันตรายหรือไม่ - ใครที่ได้รับอันตราย - อันตรายเกิดขึ้นได้อย่างไร การได้มาของข้อมูล - ข้อมูลวิชาการ - ข้อมูลทางระบาดวิทยา - จากผู้เชี่ยวชาญ - ข้อมูลประชากร

13 13 ขั้นที่ 2: การระบุลักษณะของภัยคุกคาม ลักษณะของภัยคุกคาม กลไกการเกิดผลเสีย ความเป็นพิษต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ความรุนแรง ทางของการได้รับสัมผัส

14 14 ภาวะสมดุลย์ AgentHost Env. เสียสมดุล Agent Host Env.

15 15 ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลของภัยคุกคาม – คุณสมบัติ/ คุณลักษณะ – ความเป็นพิษ (Toxicity/ pathogenicity) – ความรุนแรง/ ความร้ายแรง(Severity/ virulence) – แหล่งของการได้รับสัมผัส – ปริมาณ/ ความเข้มข้น – เส้นทางของภัยอันตราย – ทางของการได้รับสัมผัส

16 16

17 17 ขั้นที่ 3: การประเมินการได้รับสัมผัสภัย Exposure Estimation of likelihood of adverse effect given exposure - Amount (Dose) - Duration - Frequency - Route - Dose of exposure - Dose of adverse effect - human epidemiolgy - Model development/ selection - Consumption data - Population at risk - Other relevant data

18 18 ข้อมูลที่ต้องการ ปริมาณ ความเข้มข้น ช่วงเวลา ความถี่ - การตรวจวัดโดยตรง - ประมาณจากข้อมูลพื้นฐาน - การศึกษาวิจัยจากงานอื่นๆ - ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

19 19  ขนาดของภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดผลเสีย (Dose response relationship) – สัตว์ทดลอง – ทดลองในอาสาสมัคร – จากงานอื่นๆ – ข้อมูลการเฝ้าระวัง – ข้อมูลทางระบาดวิทยา ข้อมูลที่ต้องการ

20 20 บูรณาการทั้ง 3 ส่วนเพื่อระบุ - ความเสี่ยงของการได้รับสัมผัส - ประชากรกลุ่มเสี่ยง - ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ขั้นที่ 4:การระบุความเสี่ยงของภัยคุกคาม การจัดการความเสี่ยง

21 21 วิธีการประเมิน Risk Exposure Hazard Vulnerability Risk = (Hazard x Exposure) x vulnerability

22 22 วิธีการประเมินการได้รับสัมผัส การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative) การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative)

23 23 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk matrix) โอกาสเกิดร้ายแรงมาก ที่สุด 5 ร้ายแรงมาก 4 ร้ายแรงปาน กลาง 3 ร้ายแรงน้อย มาก 2 ไม่ร้ายแรง 1 สูงมาก 5 สูง 4 เป็นไปได้ 3 น้อย 2 น้อยมาก 1 ผลเสียที่เกิดตามมา

24 24 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk matrix) High risk Low risk

25 25

26 26 ปริมาณน้ำฝน(มม.)ระยะเวลาน้ำท่วม (วัน)ความถี่ของการเกิด (ครั้ง/ปี) การจำแนก คะแนน >1600 5 1400-1600 4 1200-1400 3 1000-1200 2 <1000 1 > 60 5 30-45 4 15-30 3 7-15 2 <7 1 > 8 5 6-8 4 4-6 3 2-4 2 <2 1 ตัวอย่าง: การประเมินความรุนแรงของน้ำท่วม

27 27 ความรุนแรง ของน้ำท่วม ความถี่ของการ เกิด (ครั้ง/10ปี) ระดับน้ำท่วม (มม.) ปริมาณน้ำฝน (มม./ปี) ระยะเวลาของ น้ำท่วม (วัน)

28 28 ระดับความอ่อนแอ ต่อผลกระทบ ความหนาแน่น ปชก. พื้นที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม พื้นที่การเกษตร ระบบการเตรียมพร้อม

29 29 ตัวอย่าง: การใช้ Risk matrix ในการประเมินความเสี่ยง ของน้ำท่วม ความรุนแรงของน้ำท่วม ความอ่อนแอ

30 30 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ขีด ความสามารถ ของชุมชน ความ อ่อนแอของ ชุมชน ภัยคุกคาม Coping Capacity Hazard Vulnerability

31 31 Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง Risk Management การจัดการความเสี่ยง Risk Communication การสื่อสารความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ระยะของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ (การเตรียมพร้อม) ขณะเกิดเหตุการณ์ (การตอบโต้) หลังเกิดเหตุการณ์ (การฟื้นฟู)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google