งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีปุ๋ย ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลง ไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อย ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืชสามารถ เจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลิตผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีปุ๋ย ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลง ไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อย ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืชสามารถ เจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลิตผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีปุ๋ย ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลง ไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อย ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืชสามารถ เจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลิตผล สูงขึ้น ปุ๋ย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ย หมัก ปุ๋ยพืชสด และวัสดุเหลือใช้ 2. ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ มี 2 ประเภท คือ :- 2.1 ปุ๋ยเดี่ยว หรือแม่ปุ๋ย 2.2 ปุ๋ยผสม

2 ชื่อเทคโนโลยี : ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช จากสารสกัดเมล็ดมันแกว

3 แมลงศัตรูพืชนับเป็นปัญหา สำคัญต่อการทำเกษตรกรรมของ เกษตรกร ซึ่งการป้องกันและกำจัด ศัตรูพืชนั้น จำเป็นต้องพึ่งวัตถุมีพิษ ทางการเกษตร อันได้แก่ ยาฆ่าแมลง ที่มีราคาแพงและต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ จะส่งผลก่อให้เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น เป็นพิษต่อ คนและสัตว์ ทำให้เกิดการดื้อยาของ แมลง และยังทำลายแมลงที่มี ประโยชน์ในระบบนิเวศวิทยา ก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษต่อ ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งส่งผล กระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

4 ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย จึงได้ ทำการศึกษาวิธีการสกัดสาร ออกฤทธิ์จากพืช / สมุนไพร และทำการทดสอบ ประสิทธิภาพของสารสกัดต่อ แมลงศัตรูพืชขึ้น เพื่อนำสาร สกัดธรรมชาติโดยเฉพาะจาก พืชมาใช้ทดแทนสารเคมีใน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช

5 การศึกษาวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์และการ ทดสอบประสิทธิภาพของสารต่อแมลงศัตรูพืช นั้น ดร. สุริยา สาสนรักกิจ ผู้อำนวยการ ศูนย์ เทคโนโลยีปุ๋ย และคณะ ได้ทำการทดสอบกับ พืช 4 ชนิด คือ หนอนตายหยาก ข่าลิง เมล็ด มันแกว และหางไหล ซึ่งเป็นพืชที่สามารถ นำมาสกัดเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงได้ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก พืชทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว โดยวิธีการสกัดแบบ ลำดับส่วนด้วยตัวทำละลายที่มีความแรงของ ขั้วแตกต่างกัน 3 ชนิด คือ เฮกเซน เมทานอล และน้ำ พบว่า สารสกัดจากเมล็ดมันแกว ซึ่งมี สาร rotenone และ saponins ที่มีสารออก ฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง ได้ส่งผลต่ออัตราการตาย ของหนอนกระทู้ผักสูงที่สุด ในระดับความ เข้มข้นของสารตั้งแต่ 0.1% ขึ้นไปจะส่งผลต่อ อัตราการตายของหนอนกระทู้ในผักมากกว่า 90%

6 พบว่าอัตราที่เหมาะสมในการฉีด พ่นเพื่อป้องกันและกำจัดแมลง ควรใช้ ความเข้มข้น 0.25 - 1% ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัด เมล็ดมันแกว สามารถเก็บรักษาได้ อย่างน้อย 8 สัปดาห์ ด้วยการเก็บใน ขวดสีชา หรือไม่ให้โดนแสงแดด และ เก็บที่อุณหภูมิห้อง โดยที่ผลิตภัณฑ์ ยังมีปริมาณสารออกฤทธิ์คงเดิม … ได้ พัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต้นแบบ กระบวนการผลิตสารสกัดจากเมล็ดมัน แกว เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตสาร อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถผลิต ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของ เกษตรกร

7 สำหรับการทดสอบความเป็นพิษของ ผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ด มันแกวนั้น ดร. ประไพภัทร คลังทรัพย์ นักวิชาการ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ กล่าวว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ กำจัดศัตรูพืชจากสารสกัดเมล็ดมันแกว จะ ถูกนำไปใช้ในรูปสารละลายและพ่นฝอยสู่ พืช อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ ผิวหนังและดวงตาได้ จึงทำการทดสอบ ตามมาตรการทดสอบของทั้งประเทศ สหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยใช้ สัตว์ทดลองในการศึกษาความเป็นพิษ เฉียบพลัน โดยทำการเจือจางผลิตภัณฑ์ 100 เท่าตามวิธีการที่นำไปใช้จริง เพื่อ ศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ซึ่งเป็นการ เปลี่ยนแปลงต่อสารพันธุกรรมหรือ DNA และการทดสอบพิษตกค้างต่อสิ่งมีชีวิตใน แหล่งน้ำต่อไป


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีปุ๋ย ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลง ไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อย ธาตุอาหารพืชโดยเฉพาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืชสามารถ เจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลิตผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google