งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก สารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs & HEALTH การผลิต การใช้สาร การกำจัด / การทำลาย สารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs 12 ชนิด ) คำถาม –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก สารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs & HEALTH การผลิต การใช้สาร การกำจัด / การทำลาย สารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs 12 ชนิด ) คำถาม –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก สารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs & HEALTH การผลิต การใช้สาร การกำจัด / การทำลาย สารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs 12 ชนิด ) คำถาม – 1. หน่วยงานด้านสุขภาพ ( กระทรวงสาธารณสุขควรมี การดำเนินการอย่างไร ?) 2. การประสาน / เชื่อมโยงสวล. และสุขภาพ ทั้งทางด้าน ส่วนกลางและภูมิภาคในระดับพื้นที่ ประเทศ และ ระหว่างประเทศ ควรดำเนินการอย่างไร ? หน่วยงานดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ( กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( คพ.-core)+ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 POPs) + กระทรวงอุตสาหกรรม (2 POPs)+ หน่วยงานต่างๆและผู้เชี่ยวชาญ (2 POPs)) นลินี ศรีพวง - ประกอบอภิปราย POPs 24 พค 49

2 วิถีการปนเปื้อนสารพิษตกค้างใน ห่วงโซ่อาหาร วัตถุดิบ (Materials) กระบวนการผลิต (Process) การบริโภค (Use) การกำจัดขยะกากของ เสียอันตราย (Disposal/Waste management การบรรจุ (Filling) การเก็บ (Storage) การขนส่ง (Transport) นำ กลับม าใช้ ใหม่ Re- use แปรรูป กลับมาใช้ ใหม่ Re- cycle สารพิษ ปนเปื้อนใน สิ่งแวดล้อม มลพิษทาง อากาศ มลพิษทาง น้ำ มลพิษในดิน พิษต่อ ร่างกายคน + การดูแล สุขภาพ ดัดแปลงจาก eotc และเพิ่มเติมข้อมูล ( นลินี ศรีพวง - ประกอบอภิปราย food Chain 25 พค. 49)

3 การบันทึกข้อมูลมะเร็ง


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก สารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs & HEALTH การผลิต การใช้สาร การกำจัด / การทำลาย สารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs 12 ชนิด ) คำถาม –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google