งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs & HEALTH

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs & HEALTH"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs & HEALTH
การผลิต การใช้สาร การกำจัด/การทำลาย สารมลพิษตกค้างยาวนาน (POPs 12 ชนิด) คำถาม – หน่วยงานด้านสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุขควรมีการดำเนินการอย่างไร?) การประสาน/เชื่อมโยงสวล.และสุขภาพ ทั้งทางด้านส่วนกลางและภูมิภาคในระดับพื้นที่ ประเทศ และระหว่างประเทศ ควรดำเนินการอย่างไร? หน่วยงานดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คพ.-core)+ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 POPs) + กระทรวงอุตสาหกรรม (2 POPs)+ หน่วยงานต่างๆและผู้เชี่ยวชาญ (2 POPs)) นลินี ศรีพวง-ประกอบอภิปราย POPs 24 พค 49

2 วิถีการปนเปื้อนสารพิษตกค้างในห่วงโซ่อาหาร
วัตถุดิบ (Materials) สารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษในดิน กระบวนการผลิต(Process) การบรรจุ (Filling) การเก็บ(Storage) การขนส่ง(Transport) แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ Re-cycle พิษต่อร่างกายคน + การดูแลสุขภาพ การบริโภค (Use) นำกลับมาใช้ใหม่ Re-use การกำจัดขยะกากของเสียอันตราย(Disposal/Waste management ดัดแปลงจาก eotc และเพิ่มเติมข้อมูล (นลินี ศรีพวง - ประกอบอภิปรายfood Chain 25 พค. 49)

3 การบันทึกข้อมูลมะเร็ง


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษตกค้างยาวนาน POPs & HEALTH

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google