งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยา อาหาร เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ วัตถุ อันตราย การจำแนกชนิด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยา อาหาร เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ วัตถุ อันตราย การจำแนกชนิด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยา อาหาร เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ วัตถุ อันตราย การจำแนกชนิด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3 วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน โรคหรือ ความเจ็บป่วย ของมนุษย์หรือสัตว์ เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง สำเร็จรูป วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของ ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรี ประกาศ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน โรคหรือ ความเจ็บป่วย ของมนุษย์หรือสัตว์ เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่ง สำเร็จรูป วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใดๆ ของ ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรี ประกาศ ยายา

4 ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่ – วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้า สู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือใน รูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้ โทษ – วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็น ส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุง ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่ – วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้า สู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือใน รูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้ โทษ – วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็น ส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุง อาหารอาหาร

5 วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด ต่อ ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความ สะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิด ความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่อง ประทินผิวต่างๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึง เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายซึ่งเป็น อุปกรณ์ภายนอกร่างกาย วัตถุที่มุ่งสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต เครื่องสำอาง โดยเฉพาะ วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็น เครื่องสำอาง วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด ต่อ ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความ สะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิด ความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่อง ประทินผิวต่างๆ ด้วย แต่ไม่รวมถึง เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายซึ่งเป็น อุปกรณ์ภายนอกร่างกาย วัตถุที่มุ่งสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต เครื่องสำอาง โดยเฉพาะ วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็น เครื่องสำอาง เครื่องสำอางเครื่องสำอาง

6 เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่ เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ำยาที่ใช้ ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟแวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมาย เฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น – วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือ รักษา โรค หรือการบาดเจ็บ ของมนุษย์หรือสัตว์ – การคุมกำเนิด – ใช้ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ.... เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่ เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ น้ำยาที่ใช้ ตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟแวร์ หรือวัตถุอื่นใด ที่ผู้ผลิตมุ่งหมาย เฉพาะสำหรับใช้อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น – วินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา หรือ รักษา โรค หรือการบาดเจ็บ ของมนุษย์หรือสัตว์ – การคุมกำเนิด – ใช้ประกอบโรคศิลปะ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ.... เครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์

7 วัตถุระเบิดได้ ไวไฟ ออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ มีพิษ ทำให้เกิดโรค กัมมันตรังสี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม กัดกร่อน ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจ ทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ สิ่งแวดล้อม วัตถุระเบิดได้ ไวไฟ ออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ มีพิษ ทำให้เกิดโรค กัมมันตรังสี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม กัดกร่อน ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจ ทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ สิ่งแวดล้อม วัตถุอันตรายวัตถุอันตราย

8 หลักการจำแนกประเภท ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ – อาหาร >>>> เลขสารบบ – ยา >>>> เลขทะเบียนยา – เครื่องสำอาง >>>> เลขที่ใบรับแจ้ง – เครื่องมือแพทย์ >>>> ทะเบียนเครื่องมือ แพทย์ – วัตถุอันตราย >>>> ทะเบียนวัตถุอันตราย

9 หลักการจำแนกประเภท ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดูวัตถุประสงค์ของการใช้งานเทียบกับ นิยามตามกฎหมาย – อาหาร >>>> ของกินเพื่อค้ำจุนชีวิต เพื่อ การเจริญเติบโต – ยา >>>> บำบัด บรรเทา รักษา วินิจฉัยโรค – เครื่องสำอาง >>>> สะอาด สวยงาม – เครื่องมือแพทย์ >>>> บำบัด บรรเทา รักษา วินิจฉัยโรค – วัตถุอันตราย >>>> กำจัด ทำลาย มีลักษณะ ที่เป็นพิษ


ดาวน์โหลด ppt ยา อาหาร เครื่องสำอา ง เครื่องมือ แพทย์ วัตถุ อันตราย การจำแนกชนิด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google