งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Good Logistics Practices For Hazardous Waste Good Logistics Practices For Hazardous Waste.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Good Logistics Practices For Hazardous Waste Good Logistics Practices For Hazardous Waste."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Good Logistics Practices For Hazardous Waste Good Logistics Practices For Hazardous Waste

2 - ทำการฝังกลบในโรงงาน - นำไปทิ้งในที่ฝังกลบขยะชุมชน - นำไปทิ้งนอกโรงงาน - มีผู้รับไปดำเนินต่อ Good Management Practices for Hazardous Waste. ปัจจุบันยังมีการนำของเสียไปทำการกำจัด หรือทำลายอย่างไม่ถูกต้อง อยู่หลายวิธี เช่น

3 Good Management Practices for Hazardous Waste. - จิตสำนึกและความรับผิดชอบของ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ - กฎเกณฑ์ที่เป็นสากลและปฏิบัติ ได้ เอกชน ( ผู้ก่อกำเนิด / ผู้กำจัด / ผู้ขนส่ง ) ภาคราชการ ภาคการเมือง GMP. For H.W. ควรที่จะมีขั้นตอนดังนี้ การกำหนดรหัสของเสียที่ถูกต้อง การตรวจสอบวิเคราะห์มีมาตรฐาน ส่งที่ระบบหรือกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ( ผู้ก่อกำเนิด / ผู้กำจัด / ผู้ขนส่ง )

4 Good Management Practices for Hazardous Waste. - ส่งที่ระบบที่เหมาะสมรวดเร็วต่อการดำเนินการ ต่างๆ เช่น การขออนุญาต / การแจ้งใบกำกับ / กลไกหรือห้อง Lab ในการ วิเคราะห์ของเสียการตรวจ ติดตามสถานะของ waste ( อาจจะทำเป็นคู่มือก็ ได้ ) - ส่งที่ระบบที่เหมาะสมรวดเร็วต่อการดำเนินการ ต่างๆ เช่น การขออนุญาต / การแจ้งใบกำกับ / กลไกหรือห้อง Lab ในการ วิเคราะห์ของเสียการตรวจ ติดตามสถานะของ waste ( อาจจะทำเป็นคู่มือก็ ได้ ) - การกระจายอำนาจ + การให้ การศึกษาอบรม หากดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ ก็ ถือว่าเป็น GMA ได้

5 - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้ง ทางสื่ออิเลคโทรนิค ถือว่า ระบบหรือกฎเกณฑ์ของภาคราชการค่อนข้าง ดี - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้ง ทางสื่ออิเลคโทรนิค ถือว่า ระบบหรือกฎเกณฑ์ของภาคราชการค่อนข้าง ดี Good Management Practices for Hazardous Waste. - ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว พ. ศ.2548 - ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว พ. ศ.2548 - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ เอกสารกำกับการขนส่ง ของเสียอันตราย - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบ เอกสารกำกับการขนส่ง ของเสียอันตราย กลับมามองดูว่าในปัจจุบันการจัดการของ เสียของประเทศ สิ่งที่ยัง ขาดแคลน ภาคเอกชน - ต้องมีจริยธรรมและสำนึกที่ดีต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม ภาคราชการ - Lab - การติดตามผล - การให้การศึกษาอบรม - การกระจายอำนาจ


ดาวน์โหลด ppt Good Logistics Practices For Hazardous Waste Good Logistics Practices For Hazardous Waste.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google