งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Good Logistics Practices

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Good Logistics Practices"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Good Logistics Practices
For Hazardous Waste

2 Good Management Practices for Hazardous Waste.
ปัจจุบันยังมีการนำของเสียไปทำการกำจัด หรือทำลายอย่างไม่ถูกต้อง อยู่หลายวิธี เช่น - ทำการฝังกลบในโรงงาน - นำไปทิ้งในที่ฝังกลบขยะชุมชน - นำไปทิ้งนอกโรงงาน - มีผู้รับไปดำเนินต่อ

3 Good Management Practices for Hazardous Waste.
GMP. For H.W. ควรที่จะมีขั้นตอนดังนี้ - จิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ เอกชน (ผู้ก่อกำเนิด / ผู้กำจัด / ผู้ขนส่ง) ภาคราชการ ภาคการเมือง - กฎเกณฑ์ที่เป็นสากลและปฏิบัติได้ การกำหนดรหัสของเสียที่ถูกต้อง การตรวจสอบวิเคราะห์มีมาตรฐาน ส่งที่ระบบหรือกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น (ผู้ก่อกำเนิด / ผู้กำจัด / ผู้ขนส่ง)

4 Good Management Practices for Hazardous Waste.
ส่งที่ระบบที่เหมาะสมรวดเร็วต่อการดำเนินการต่างๆ เช่น การขออนุญาต / การแจ้งใบกำกับ / กลไกหรือห้อง Lab ในการวิเคราะห์ของเสียการตรวจ ติดตามสถานะของ waste (อาจจะทำเป็นคู่มือก็ได้) - การกระจายอำนาจ + การให้การศึกษาอบรม หากดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ ก็ถือว่าเป็น GMA ได้

5 Good Management Practices for Hazardous Waste.
กลับมามองดูว่าในปัจจุบันการจัดการของเสียของประเทศ ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว พ.ศ.2548 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่ง ของเสียอันตราย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งทางสื่ออิเลคโทรนิค ถือว่า ระบบหรือกฎเกณฑ์ของภาคราชการค่อนข้างดี ภาคราชการ - Lab - การติดตามผล - การให้การศึกษาอบรม - การกระจายอำนาจ สิ่งที่ยังขาดแคลน ภาคเอกชน - ต้องมีจริยธรรมและสำนึกที่ดีต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt Good Logistics Practices

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google