งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สป./ สนพ. กลยุทธ์การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สป./ สนพ. กลยุทธ์การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สป./ สนพ. กลยุทธ์การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

2 2 สป./ สนพ. ระบบ การผลิต เกษตรไร้ สารพิษ เกษตรปลอด สารพิษ เกษตร อนามัย ไม่ใช้สารเคมี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ห้ามใช้ GMO ใช้ปุ๋ยเคมีและ สารเร่งการ เติบโตได้ แต่ ต้องมีสาร ตกค้างไม่เกิน ปริมาณที่ กำหนด ไม่ใช้สารกำจัด แมลงและสาร กำจัดวัชพืช ไม่ห้ามใช้ GMO ใช้ปุ๋ยเคมี สาร กำจัดแมลงและ สารกำจัดวัชพืช และสารเร่งการ เติบโตได้ แต่ ต้องมีสาร ตกค้างไม่เกิน ปริมาณที่ กำหนด เน้นกรรมวิธี ด้านความ สะอาดก่อนและ หลังเก็บเกี่ยว เน้นระบบจัดการ ที่เป็นมิตรต่อ ระบบนิเวศน์ ใช้วัสดุ ธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยา ฆ่าแมลง สาร กำจัดวัชพืช สารเร่งการ เติบโต ห้ามใช้ GMO เกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์: สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 3 สป./ สนพ. แนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โลก ตลาดเติบโตต่อเนื่อง ปี 2553 จะมีมูลค่า 100,000 ล้าน US$ ตลาดสำคัญ สหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ (97%ของตลาดโลก) ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ปัจจัยขยายตัว พฤติกรรมผู้บริโภคเน้น สินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ช่องทางจัดจำหน่าย เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น มาตรฐานสินค้าเกษตร อินทรีย์เป็นที่ยอมรับ กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตรการด้านสุขอนามัยที่ เข้มงวดของประเทศผู้ นำเข้า ที่มา สหกรณ์กรีนเน็ต, The World of Organic Agriculture 2006, ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่าง ประเทศ (International Trade Centre – UNCTAD / WTO)

4 4 สป./ สนพ. การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย ปี 2549 การบริโภคใน ประเทศ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งออก ตลาดสำคัญ ปี 2549 มีมูลค่า 520 ล้านบาท ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ผักสดและเมล็ดภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป น้ำตาล/น้ำมันปาล์ม กุ้ง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ที่มา สหกรณ์กรีนเน็ต มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

5 5 สป./ สนพ. การผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ในไทย ปี 2549 บริโภคในประเทศ 16,665 ตัน (520 ล้านบาท ) ส่งออก 13,716 ตัน (428 ล้านบาท ) พื้นที่เพาะปลูก 140,960 ไร่ (0.1% ของ พื้นที่รวม ) 18,960 ตัน (63%) 535 ล้านบาท 3,747 ตัน (12%) 75 ล้านบาท 4,618 ตัน (15%) 256 ล้านบาท 3,056 ตัน (10%) 82 ล้านบาท ผลผลิตรวม 30,381 ตัน ที่มา สหกรณ์กรีนเน็ต, มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

6 6 สป./ สนพ. การผลิตสินค้าการเกษตรอินทรีย์ในไทย ข้าว (63%) สุรินทร์ ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม ศรีษะเกษ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา เชียงราย พะเยา แพร่ อื่นๆ (10%) ผลไม้ (12%) ชุมพร นนทบุรี เชียงใหม่ นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ผักสด สมุนไพร (16%) นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี ที่มา สหกรณ์กรีนเน็ต, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

7 7 สป./ สนพ. สินค้าที่มีการตรวจรับรองมาตรฐาน ข้าว ถั่วและธัญพืช ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา ผัก ผักสดต่างๆ ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ผลไม้ กล้วย สัปปะรด มะละกอ ขนุน มะม่วง ลำไย เครื่องดื่ม ชา มะตูม ตระไคร้แห้ง ชากุหลาบ น้ำผึ้งป่า เครื่องปรุงอาหาร กะทิ น้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม สัตว์น้ำ กุ้ง ปลา สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ยอ 8 กลุ่มสินค้า ข้าวหอมมะลิ ข้าวมะลิแดง ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองประทิว ข้าวเหนียว ข้าวนิล ที่มา สหกรณ์กรีนเน็ต

8 8 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย จุดแข็ง (Strengths) ความต้องการบริโภคมากขึ้น นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญมากขึ้น ราคาสูงกว่าระบบการผลิตแบบดั้งเดิม ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตและภูมิอากาศที่เหมาะสม มีภูมิปัญญาไทยในการปราบศัตรูพืชด้วยวิธีการและวัสดุจากธรรมชาติ มีหน่วยงานตรวจรับรองสินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ( สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ( มกท.) ซึ่งเป็นเอกชน ) มีหน่วยงานภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบได้

9 9 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย จุดอ่อน (Weaknesses) การผลิตยังมีขนาดเล็กและขาดความหลากหลาย การผลิตขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศและคุณภาพไม่สม่ำเสมอ เกษตรกรยังไม่ตื่นตัวในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขาดงบประมาณ / องค์การที่มีประสิทธิภาพสนับสนุน การรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าไม่แพร่หลาย ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังเข้าไม่ถึงเครือข่าย / จุดกระจายสินค้า / ผู้กระจายสินค้า ข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดไม่ทันสมัย การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคไม่เพียงพอ ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า

10 10 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย โอกาส (Opportunities) กระแสการบริโภคสินค้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น มีการขยายการผลิตสินค้าอินทรีย์มากขึ้น แนวโน้มความต้องการสินค้ามากขึ้น การพัฒนามาตรฐานรับรองสู่ระดับสากล มีโอกาสขยายตลาดอื่นๆ ในต่างประเทศมากขึ้น เพิ่มจากสหภาพยุโรป

11 11 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย อุปสรรค (Threats) การขาดความตระหนักในการผลิตอาหารปลอดภัยและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การผ่อนผันให้ตรวจสอบรับรองไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน ส่งผลกระทบ ภาพลักษณ์ต่อส่วนรวม หากมีการผลิตเพิ่มขึ้นมาก สินค้าที่อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนมีแนวโน้มราคา ลดลง ขาดแคลนงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกร มาตรฐานการนำเข้าที่สูงขึ้น / การกีดกันทางการค้าใหม่ การแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง

12 12 สป./ สนพ. กลยุทธ์การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย กลยุทธ์ระดับชาติ ( จากผลการศึกษาของสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ ร่วมกับ ITC*) ขยายฐานการผลิตสำหรับสินค้าเกษตร อินทรีย์ เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุง โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ให้ความสำคัญกับการวิจัยสินค้า เกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงและยกระดับสมรรถนะของ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายในประเทศ ขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและเป็น ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในระดับ ภูมิภาค กลยุทธ์ด้านการตลาด ( กระทรวงพาณิชย์ ) การพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์ (Capacity Building) การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในและ ต่างประเทศ (Market Expansion) การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์ (Value Creation) ตามความ ต้องการของตลาด สนับสนุนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทาง การค้า (Trade Facilitation) * ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ (International Trade Centre – UNCTAD / WTO)


ดาวน์โหลด ppt 1 สป./ สนพ. กลยุทธ์การส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google