งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เมษายน 2548 ครบรอบ 113 ปี กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เมษายน 2548 ครบรอบ 113 ปี กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เมษายน 2548 ครบรอบ 113 ปี กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

2 1 สัดส่วนญี่ปุ่นนำเข้าสินค้า เกษตร ปี 2546

3 อื่น ๆ 34 % 1. ญี่ปุ่น 18% 2. สหรัฐอเมริ กา 17% 3. จีน 8% 4. มาเลเซีย 6% 5. ฮ่องกง 4% 2 สัดส่วนไทยส่งออก สินค้าเกษตร ปี 2546

4 ปี 254 5 ปี 254 6 ปี 254 7 ไทย ส่งออ ก 98,24 2 99,8 36 93,3 17 ไทย นำเข้า 4,8746,34 6 5,14 6 ไทย ได้ดุล 93,36 8 93,4 90 88,1 71 หน่วย : ล้าน บาท การค้าสินค้าเกษตร ไทยและญี่ปุ่น 3

5 JTEP A Tarif f Rules of Origin Coopera tion SPS Local to Local 4

6 รายการภาษี ก่อน FTA ภาษี หลัง FTA กุ้งสด, กุ้งแช่ แข็ง 1%0 กุ้งต้ม, แปรรูป 4.8 - 5.3% 0 ผลไม้สด ( มังคุด ทุเรียน มะละกอ มะม่วง ) 3 - 7.2%0 ผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง 12%0 หน่อไม้ฝรั่ง 3%0 กลุ่มยกเลิกภาษี 5

7 รายการภาษี ก่อน FTA ภาษี หลัง FTA ไก่ปรุงสุก 6%3% ( ภายใน 5 ปี ) ไก่สดแช่ แข็ง 11.9%8.5% ( ภายใน 5 ปี ) ปลาทูน่า กระป๋อง 9.6% 0 ( ภายใน 5 ปี ) ปลาหมึก กล้วย แช่แข็ง 3.5% 0 ( ภายใน 5 ปี ) อาหารสุนัข และแมว 36 - 52.5 เยน / กก. 0 ( ภายใน 10 ปี ) กลุ่มลดภาษีไม่เป็นศูนย์ / เป็น ศูนย์ภายใน 5-10 ปี 6

8 รายการภาษี ก่อน FTA ภาษี หลัง FTA กล้วยสด 20-25 % 0 ในโควตา 4,000 ตัน ( ปีแรก ) เพิ่มเป็น 8,000 ตัน ( ปี ที่ห้า ) สับปะรด สด 17% 0 ในโควตา 100 ตัน ( ปี แรก ) เพิ่มเป็น 500 ตัน ( ปี ที่ห้า ) กากน้ำตา ล 15.3 เยน / กก. 7.65 เยน / กก. ในโควตา 4,000 ตัน ( ปีที่สาม ) เพิ่ม เป็น 5,000 ตัน ( ปีที่สี่ ) แป้งแปร รูป (Esterifie d Starch) 6.8% 0 ในโควตา 200,000 ตัน ( ปีแรก ) กลุ่มที่มีโควตา 7

9 รายการภาษี ก่อน FTA ภาษี หลัง FTA น้ำตาลทรายดิบ (5 ปี ) 35.3 เยน / กก. สับปะรดกระป๋อง (5 ปี ) 33 เยน / กก., 25% 33 เยน / กก. แป้งมัน สำปะหลังดิบ (5 ปี ) 25% ปูกระป๋อง (5 ปี ) 5% ปลาทูน่าครีบ เหลือง (5 ปี ) 3.5% กลุ่มที่ต้องนำกลับมาเจรจาใหม่ 8

10 สินค้าเกษตร ( ตอนที่ 01-24) 727 รายการ -498 รายการ ( มูลค่า 51,000 ล้าน บาท ) เข้าตลาดได้ -229 รายการ ( มูลค่า 42,000 ล้าน บาท ) ติดล็อค ROO สินค้าที่ติดล็อค : เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ผัก / ผลไม้ กระป๋อง อาหารสุนัขและแมว อาหารปรุงแต่ง ขนมปังกรอบ ผง โกโก้ น้ำหวาน น้ำอัดลม ไวน์ ผลไม้ 9 Rules of Origin (ROO)

11 ด้านมิใช่ภาษี (NTBs) คุณภาพ ( สารตกค้าง โรค แมลง ) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (PRA) ใช้เวลานาน ROO กำหนดเงื่อนไขไม่ เอื้อต่อสินค้าไทย 1010 อุปสรรคส่งออก สินค้าเกษตร

12 ตั้งคณะทำงาน เพื่อแก้ไข ปัญหา SPS มีภาคเอกชนร่วมด้วย สนับสนุนความสามารถ ด้าน SPS คณะทำงานจะประชุมทุก ปี ให้ความสำคัญต่อคำ เรียกร้องของไทย 1 ความร่วมมือ ด้าน SPS

13 ตั้งคณะทำงานเชื่อมโยง Local-to-Local ร่วมพัฒนาสินค้าเกษตรให้มี คุณภาพ สอดคล้องตลาด ร่วมพัฒนาโครงการ OTOP พัฒนาบุคลากรด้านสหกรณ์ ส่งเสริมธุรกิจซื้อขายระหว่าง สหกรณ์ 1212 Local-to- Local

14 เน้นคุณภาพสินค้าเกษตร เน้นสินค้าที่ไทยมี ศักยภาพในการส่งออก เช่น อาหารทะเล ผัก ผลไม้สด ไก่ต้มสุก ปรับภาพลักษณ์บรรจุ ภัณฑ์ ใช้เทคโนโลยีในการยืด อายุสินค้าเกษตร หลังเก็บเกี่ยว 1313 การเตรียมตัวของ ภาคเอกชน

15 สินค้าเกษตรไทยมีส่วนแบ่ง ตลาดในญี่ปุ่นมากขึ้น เพราะ ต้นทุนนำเข้าถูกลง มีกลไกถาวรในการแก้ปัญหา NTBs: SPS ซึ่งไทยจะได้รับ การตอบสนองเร็วขึ้น มีการลงทุนร่วมในการผลิต สินค้าเกษตร 1414 JTEPA ไทยได้ อะไร

16 1 เมษายน 2548 ครบรอบ 113 ปี กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt 1 เมษายน 2548 ครบรอบ 113 ปี กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google