งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้าเสรีระหว่าง ประเทศ การปรับตัวของ ผู้บริหาร และ รูปแบบขององค์กรไทย ในอนาคต ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรคทาง การค้าที่มิใช่ภาษี และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้าเสรีระหว่าง ประเทศ การปรับตัวของ ผู้บริหาร และ รูปแบบขององค์กรไทย ในอนาคต ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรคทาง การค้าที่มิใช่ภาษี และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้าเสรีระหว่าง ประเทศ การปรับตัวของ ผู้บริหาร และ รูปแบบขององค์กรไทย ในอนาคต ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรคทาง การค้าที่มิใช่ภาษี และ กฏว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วม WTO GB718 Futurology

2 Globalization (No Tariff & Free Trade) Regionalization (Lower Tariff) Liberalization (Zero Tariff) Protectionism (Tariff Barrier) Harmonization of Regulations for Trade and Facilitation นโยบายด้านเศรษฐกิจและภาษีนำเข้าของประเทศ Non-Tariff Barrier & Technical Barrier to Trade

3 SW อุตสาหกรรมไทย จุดแข็ง (Strength) OT ผลิตตามแบบได้ดี ฝีมือประณีต แรงงานฝึกง่าย ผู้ประกอบการมีทักษะและ ประสบการณ์ มีความยืดหยุ่น เต็มใจรับงาน ปริมาณน้อย มีกำลังการผลิตคงเหลือ ขยาย อีกได้ง่ายและเร็ว มีความสามารถเลียนแบบและ ประยุกต์ได้ดี มี Economy of Scale อย่าง ธุรกิจขนาดใหญ่

4 SW อุตสาหกรรมไทย : จุดอ่อน 1 (Weakness) OT คนไทยนิยมสินค้าที่นำเข้า จากต่างประเทศ มีเทคโนโลยีของตนเองต่ำ ยัง ขาดการวิจัยพัฒนา แรงงานมีพื้นฐานความรู้ต่ำ รับ เทคโนโลยีได้น้อย ขาดการ พัฒนาต่อเนื่อง ต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ และเคมีภัณฑ์

5 SW อุตสาหกรรมไทย : จุดอ่อน 2 (Weakness) OT มีข้อจำกัดด้านภาษา เจรจา ต่อรอง และความรู้ในกฎกติกา ของเวทีการค้าระหว่างประเทศ ต้นทุนการบริหารจัดการสูง ขาดมืออาชีพ และขาดความรู้ ในการใช้ IT และ e- Commerce ขาดความสามารถในการหา ข้อมูลการตลาด และการจัด ฐานข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้าสู่ ตลาด ส่วนใหญ่ยังแข่งขันด้านราคา มากกว่าคุณภาพ

6 อุตสาหกรรมไทย : โอกาส (Opportunity) SWOT ได้ขยายตลาดจากการเปิดเสรี ทางการค้าในประเทศอาเซียน และ ในตลาดโลกอีกมาก ได้เปรียบ ด้าน ที่ตั้งภูมิศาสตร์ของ ประเทศไทย ผู้บริโภคต้องการสินค้าแบบ Customization มากขึ้น ประเทศไทยมีวัตถุดิบต้นทางจาก ธรรมชาติที่อาจนำมาแปรรูปเพิ่ม มูลค่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พืช เกษตรและสมุนไพร มีนโยบายสนับสนุนการใช้สินค้าที่ ผลิตในประเทศ

7 อุตสาหกรรมไทย : ปัญหา - สิ่งท้า ทาย 1 (Threat) SWOT ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเป็น รูปธรรม การจัดซื้อในส่วนราชการถูก ผูกขาดด้วยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 ประเทศผู้ซื้อมีมาตรการกีดกันทาง การค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) : ให้รับภาระ ภาษีสิ่งแวดล้อมเมื่อทิ้งสิ้นค้าใช้แล้ว ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย Global Source & Investment ทำให้ มีคู่แข่งเคลื่อนย้ายการลงทุนไป ประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่า

8 อุตสาหกรรมไทย : ปัญหา - สิ่งท้า ทาย 2 (Threat) SWOT ขาดแหล่งบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ( มาตรวิทยา ) ที่ได้ มาตรฐานสากลในประเทศ ขาดความพร้อมในการตอบโต้ ข้อ กล่าวหา และเจรจาต่อรองด้าน กฎระเบียบทางการค้าอย่างมาก มีเครือข่ายผู้ค้ารายใหญ่ใน ต่างประเทศแพร่ขยายเข้ามาใน ประเทศ ประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่า กำลัง พัฒนาขึ้นมาเป็นคู่แข่งอย่าง รวดเร็ว

9 อุตสาหกรรมไทย : วิสัยทัศน์ ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยเป็นที่ ยอมรับของตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ วิสัยทัศน์ที่มีความสำคัญ สูง ( 5 ปี ) ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตสินค้า ใน ASEAN เพิ่มปริมาณการผลิตสินค้า โดยรวมในประเทศเพื่อทดแทน การนำเข้า ( ได้อีกร้อยละ 50) ไทยส่งออกสินค้าเป็นมูลค่าเพิ่ม ขึ้น (2 เท่าของยอดส่งออกปี 2543) ได้ในปี 2549

10 อุตสาหกรรมไทย : วิสัยทัศน์ สามารถผลิตวัตถุดิบบางตัวที่ เป็นส่วนประกอบสำคัญและมี ศักยภาพได้ในเชิงพาณิชย์แทน การนำเข้า วิสัยทัศน์ที่มีความสำคัญ รองลงมา ( 5 ปี ) ผลิตภัณฑ์ไทยมี Brand Name เป็นที่ยอมรับใน ASEAN และประเทศเป้าหมาย ไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้า โดยใช้ กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยแห่ง หนึ่งของเอเชีย หรือ ASEAN

11 พร้อม ไม่พร้อม


ดาวน์โหลด ppt การค้าเสรีระหว่าง ประเทศ การปรับตัวของ ผู้บริหาร และ รูปแบบขององค์กรไทย ในอนาคต ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรคทาง การค้าที่มิใช่ภาษี และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google