งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาค เกษตรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการ แข่งขันของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาค เกษตรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการ แข่งขันของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาค เกษตรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการ แข่งขันของประเทศ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกร ของ ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาค ตะวันออก จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 28,624,600.- บาท ระยะเวลา การดำเนินการ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2552- 2561 ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 28,624,600.- บาท ระยะเวลา การดำเนินการ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2552- 2561 ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

3 กิจกรรมที่ 1: การฝึกอบรม สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยง สุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง สุกร โดยชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาค ตะวันออก จำกัด ดำเนินการร่วมกับ สถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ กรม ส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และ สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อทำการ ฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรใน เขต ภาคตะวันออก ให้เข้าใจวิธีการ เลี้ยงและการผลิตสุกรแผนใหม่ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนการผลิต ลดลง จำนวนปีละ 640 คน เป็นเวลา 4 ปี รวมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 2,560 คน โดยชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาค ตะวันออก จำกัด ดำเนินการร่วมกับ สถาบันสุวรรณวาจกสิกิจฯ กรม ส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และ สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อทำการ ฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรใน เขต ภาคตะวันออก ให้เข้าใจวิธีการ เลี้ยงและการผลิตสุกรแผนใหม่ที่มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น ต้นทุนการผลิต ลดลง จำนวนปีละ 640 คน เป็นเวลา 4 ปี รวมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 2,560 คน

4 กิจกรรมที่ 2 : ศูนย์การผลิตอาหาร สัตว์ครบวงจรสำหรับสมาชิก สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกร ในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการโดย สหกรณ์ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำการผลิต อาหารสัตว์คุณภาพดีราคา ยุติธรรม กำลังการผลิตอาหาร 45 ตัน / วัน จำหน่ายให้กับสมาชิก สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก ทั้งระบบ

5 กิจกรรมที่ 3 : ศูนย์จำหน่ายเนื้อ สุกรคุณภาพดี ราคายุติธรรม ของสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ ฉะเชิงเทรา จำกัด ดำเนินการโดยสหกรณ์ปศุสัตว์และ สัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาระบบ การตลาดสุกรมีชีวิตและการตลาด เนื้อสุกรผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ ให้ถึงผู้บริโภคโดยตรงเพื่อเป็นการ ลดผลกระทบจากการผันผวนของ ราคาสุกรมีชีวิต และการได้รับส่วน เหลื่อมการตลาดกลับคืนให้สมาชิก สหกรณ์

6 กิจกรรมที่ 4 : การเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมาชิก สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ดำเนินการโดยสหกรณ์ปศุสัตว์และ สัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้แก่การพัฒนาเนื้อ สุกรให้เป็นไส้กรอกอีสานและ ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรอื่นๆ รวมทั้งการ พัฒนาระบบการตลาดของ ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรดังกล่าวเพื่อ การเพิ่มมูลค่าเนื้อสุกรให้มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายเนื้อสุกรให้กว้างขวางมาก ขึ้น

7 กิจกรรมที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพ การเลี้ยงสุกรและสถานที่ จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละเพื่อ ความปลอดภัยด้านอาหารของ สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยอง จำกัด ดำเนินการโดยสหกรณ์การเกษตร ผู้เลี้ยงสัตว์ระยอง จำกัด จังหวัด ระยอง เพื่อการพัฒนา การเลี้ยง สุกรของสมาชิกสหกรณ์ให้ได้ มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง การพัฒนาระบบการตลาดเพื่อการ จัดจำหน่ายเนื้อสุกรสะอาดและ ปลอดภัยที่ผลิตโดยสมาชิก สหกรณ์ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

8 กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรของ สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและ การปศุสัตว์ตราด จำกัด ดำเนินการโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยง สุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด จังหวัดตราด เพื่อการ พัฒนาการเลี้ยงสุกรของสมาชิก ผู้เลี้ยงสุกร และการปศุสัตว์ ตราด จำกัด ให้มีมาตรฐาน สูงขึ้นตามกฎเกณฑ์กำหนดโดย กรมปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิต ต่ำลง และสามารถผลิตได้ เพียงพอกับความต้องการของ ตลาดมากขึ้น ดำเนินการโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยง สุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด จังหวัดตราด เพื่อการ พัฒนาการเลี้ยงสุกรของสมาชิก ผู้เลี้ยงสุกร และการปศุสัตว์ ตราด จำกัด ให้มีมาตรฐาน สูงขึ้นตามกฎเกณฑ์กำหนดโดย กรมปศุสัตว์ ต้นทุนการผลิต ต่ำลง และสามารถผลิตได้ เพียงพอกับความต้องการของ ตลาดมากขึ้น

9 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกร ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร อุตรดิตถ์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 6,947,000.- บาท เพื่อให้สหกรณ์ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 6,947,000.- บาท เพื่อให้สหกรณ์ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ - การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้ เลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 300 คน / ปี - สร้างโรงผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี ราคายุติธรรม กำลังการผลิตอาหาร 5 ตัน / วัน


ดาวน์โหลด ppt โครงการที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาค เกษตรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการ แข่งขันของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google