งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Capacity Building) รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Capacity Building) รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Capacity Building) รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และผู้ ส่งออก ประสานผลักดันให้มีความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ ผู้ประกอบการและผู้ส่งออก

2 2 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ กลยุทธ์ที่ 2 การขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในและต่างประเทศ (Market Expansion) สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการหันมาบริโภคมากขึ้น (Awareness) สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึกทั้งในและต่างประเทศ (Market Intelligence) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน* ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ (Marketing Channel) ส่งเสริมนโยบายการจัดซื้อสินค้าโดยองค์กรของรัฐ / ภาคเอกชน(Public Green Procurement ) เช่น ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล * เกษตรอินทรีย์ที่อยู่ในระยะการปรับเปลี่ยน หมายถึง สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกตาม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

3 3 สป./ สนพ. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล โดยส่งเสริมให้มีการตรวจรับรองจาก องค์กรของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผลักดันและสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายรับรอง มาตรฐานที่ได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ (Value Creation)

4 4 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ส่งเสริมเครือข่ายการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบต่างๆ ฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และ Supply Chain เพื่อลดต้นทุน และรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt 1 สป./ สนพ. ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Capacity Building) รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google