งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในการผลิตพืช โดย อ. อภินันท์ กำนัลรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในการผลิตพืช โดย อ. อภินันท์ กำนัลรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในการผลิตพืช โดย อ. อภินันท์ กำนัลรัตน์

3 หัวข้อ 1. สภาพปัญหา 2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา 3. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ 4. แนวทางของการแก้ปัญหา วัตถุประสงค์ 1. ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม / สร้างจิตสำนึก 2. แนวทางในการดำเนินการ

4 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทน ใหม่ได้ (Renewable Resources) ทรัพยากรที่ไม่สามารถมีการสร้าง ทดแทนได้ (Non-Renewable Resources) ทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด (Perperual Resources) ความหมาย “ สิ่งแวดล้อม (Enviroment) ”: สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน ฟ้า อากาศ หรือสิ่งที่มีชีวิตต่างๆ เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์เป็นต้น สิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Enviroment Change) และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อคน และสิ่งมีชีวิตต่างๆได้

5 ผลกระทบของการพัฒนาการ ทางด้านเกษตรต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านบวก – มูลค่าของผลผลิตเพิ่มขึ้น – รายได้ของประชาชาติเพิ่มขึ้น – สภาพของการอุปโภคบริโภค เครื่องอำนวย ความสะดวกดีขึ้น ด้านลบ – พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ผลกระทบ ต่อเนื่อง – มลพิษจาการใช้สารเคมีเกษตร – ความถดถอยของทรัพยากรดิน – ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สูญเสียแหล่งทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resources) สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) และระบบนิเวศ ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม สูญเสียสมบัติส่วนรวมของชุมชน

6 การอนุรักษ์และการพัฒนา การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) การพัฒนาที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ (Eco - development) การอนุรักษ์ (Conservation) คือ การรักษาให้คงเดิม การสงวน (Protection) คือ การคงไว้ให้อยู่ในสภาพ เดิมโดยไม่ต้องไปดำเนินการอะไร นักบริหารจัดการ “ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ” คือ แนวทางในการป้องกันดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูก ทำลายหรือเสื่อมสภาพลง ความหมายอื่นๆ wise use, การถนอมให้คงสภาพ, การบูรณะหรือการฟื้นฟู (restoration) การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (development, management, recycle) การจัดการทรัพยกรอย่างยั่งยืน (Sustainable resource management) เกษตรยั่งยืน (Sustainable agriculture)

7 แนวทางการดำเนินการ มีหลายระดับ : 1. นโยบายของรัฐ 2. นักวิชาการ, นักส่งเสริม นักวิชาการ เกษตร ( ทัศนคติต่อการพัฒนาการ เกษตร ) 3. เกษตรกร ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

8 แนวนโยบายรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ (2540-2544) – พัฒนาการเกษตรที่กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยใช้ประโยชน์และรักษาความอุดม สมบูรณ์ของความหลากหลายพันธุ์พืชและ ดิน – เพิ่มบทบาทของประชาชนในการเรียนรู้การ พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเตรียมคนและ ชุมชน เพื่อรองรับผลกระทบของการพัฒนา จากภาคนอกชนบท – สนับสนุนให้มีการผสมผสานมิติทางด้าน สิ่งแวดล้อมเข้ากับมิติทางด้านเศรษฐกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชนิดหรือแบบที่ก่อผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตน้อยที่สุด – ให้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการ พัฒนาเทคโนโลยี่ของตนเองเพื่อให้เกิดการ พัฒนาที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงต้นทุนทางสังคม ด้วย

9 2. นักวิชาการ นักส่งเสริม หรือ นักพัฒนาการเกษตร – วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม ลดการใช้ ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยและเกิดมลภาวะต่อ สิ่งแวดล้อม – พัฒนาเทคโนโลยี่ที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญา ท้องถิ่น – วิจัยและพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการอนุรักษ์ – วิจัยและพัฒนาระบบเกษตรที่เกื้อกูลกันในระบบ นิเวศเช่น ระบบการปลูกพืชผสมผสาน (mixed cropping) ระบบวนเกษตรกรรม (organic farming) เกษตรอินทรีย์ (organic farming) – วิจัยและพัฒนาเชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary)

10 เกษตรกรและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง การผลิตในทางการเกษตร ( พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ ) เป็นกิจกรรมที่ผลต่อเนื่องต่อ กัน การผลิตใดๆของกิจกรรมหนึ่งจะไป กระทบกับอีกกิจกรรมหนื่ง จากสถานที่หนึ่ง ไปอีกสถานที่หนึ่งการใช้การผลิตใดๆใน อนาคตข้างหน้า มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ ตามมากขึ้น (WTO) ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ที่จะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในการผลิตพืช โดย อ. อภินันท์ กำนัลรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google