งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์ 7.ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 8.กลยุทธ์ 9.แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 10. ภาคผนวก (ถ้ามี) หมายเหตุ 1. ให้ส่วนราชการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พร้อมไฟล์ จำนวน 3 ชุด 2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ได้ที่เว็บไซต์ www.opdc.go.th สิ่งที่ส่งมาด้วย

2 2 วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน 1.ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด 6.ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน 1.ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด 6.ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป้าประสงค์: ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการให้บริการข้อมูล กลยุทธ์: เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการ จัดการองค์ความรู้งานศิลปาชีพและศิลปา ชีพเพื่อการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเรียนรู้ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ส่งเสริมกรรมสมาชิกศิลปหัตถกรรม (CRM) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับช่อง ทางการสื่อสารที่หลากหลาย เป้าประสงค์: ทรัพยากรบุคคลได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: ร้อยละของจำนวน บุคลากรที่ได้รับการการพัฒนาขีด ความสามารถในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์: เพิ่มขีดความสามารถของ พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพภายใต้เวลาและงบประมาณ ที่กำหนด โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พัฒนาและจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายใน องค์กร (Knowledge Mgt.) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษา ฝึกอบรม ขั้นสูง/ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลียน ประสบการณ์ เป้าประสงค์: ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรงตามความ ต้องการของตลาด และช่างฝีมือได้รับการ พัฒนาทักษะ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์และ ช่างฝีมือได้รับการรับรองมาตรฐาน โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม สร้าง Unique Selling Proposition ให้กับ ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการเปิดรับนวัตกรรมแบบใหม่ เพื่อ สร้างโอกาสในสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานต้นแบบ งาน ตัวอย่าง และการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ พัฒนาช่างฝีมือ เป้าประสงค์:ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมและผู้ประกอบการได้รับ การส่งเสริมด้านตลาดการค้าให้เป็นที่ แพร่หลายในตลาดโลก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: มูลค่าการส่งออก สินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม จัดกิจกรรมการตลาดในระดับนานาชาติ จัดโครงสร้างสินค้า ปรับส่วนแบ่งตลาดและ การวางตำแหน่งทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผู้ประกอบการ จัดตั้งเครือข่ายในต่างประเทศ กลยุทธ์:พัฒนาตลาดการค้าและผู้ ประกอบ การผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลป หัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลายใน ตลาดโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กรและทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กรและทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมและการพัฒนา ช่างฝีมือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมและการพัฒนา ช่างฝีมือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตลาดการค้าและ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตลาดการค้าและ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม กลยุทธ์: สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ ตลาด เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และ พัฒนาช่างฝีมือ

3 3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประเด็น ยุทธศาสต ร์ เป้าประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต / กิจกรรม วงเงินงบประมาณปี เจ้าภาพ ( ระดับ กรม / สำนัก / กอง ) 51525354 51- 54 51525354 51- 54 1. การ พัฒนา ตลาด การค้าและ ผู้ประกอบก าร ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ และ ศิลปหัตถกร รม ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม และ ผู้ประกอบการ ได้รับการ ส่งเสริมด้าน การตลาด การค้าให้เป็น ที่แพร่หลายใน ตลาดโลก มูลค่าการ ส่งออกสินค้า ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ เพิ่มขึ้น 10 % พัฒนาตลาด การค้าและ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ให้เป็นที่ แพร่หลายใน ตลาดโลก จัดกิจกรรมการตลาด ในระดับนานาชาติ จัดโครงสร้างสินค้า ปรับส่วนแบ่งตลาด และวางตำแหน่ง ทางการตลาดให้ ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผู้ประกอบ การ จัดตั้งเครือข่ายใน ต่างประเทศ 39.7 4 78.2 5 93.8 9 103. 28 315.1 6 2. การสร้าง มูลค่าเพิ่ม แก่ ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ และ ศิลปหัตถกร รมการ พัฒนา ช่างฝีมือ ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม มีมูลค่าเพิ่มที่ ตรงตามความ ต้องการของ ตลาด และ ช่างฝีมือได้รับ การพัฒนา ทักษะ ผลิตภัณฑ์ และช่างฝีมือ ได้รับการ รับรอง มาตรฐาน 20 14 0 20 14 14 0 20 14 0 80 560 สร้างมูลเพิ่ม (Value Creation) ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ให้ตรงตาม ความต้องการ ของตลาดและ การพัฒนา ช่างฝีมือ สร้าง Unique Selling Proposition ให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการ เปิดรับนวัตกรรมแบบ ใหม่ในสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมให้มีการ พัฒนางานต้นแบบ งานตัวอย่าง และการ ผลิตจริงเชิงพาณิชย์ พัฒนาช่างฝีมือ 36.9 2 57.9 0 69.4 8 76.4 4 240.7 4 3. การ พัฒนาและ เผยแพร่ ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ และ ศิลปหัตถกร รม ช่างฝีมือ ผู้ ประกอบ การ ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม สามารถนำ ข้อมูล ไปใช้ ประโยชน์ใน การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และ การเรียนรู้ ผู้รับบริการมี ความพึง พอใจในการ ให้บริการ ข้อมูล 80 % พัฒนาการ จัดการ ฐานข้อมูลเชิง วิชาการงาน ศิลปาชีพ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Mgt.) ส่งเสริมกิจกรรม สมาชิกศิลปหัตถกรรม (CRM) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับช่อง ทางการสื่อสารที่ หลากหลาย 28.5 2 15.6 5 18.7 8 20.6 7 83.62 4. การ พัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ องค์กรและ ทรัพยากร บุคคล ทรัพยากร บุคคลได้รับ การพัฒนาให้มี ขีด ความสามารถ ในการ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละของ พนักงานที่ ได้รับ การพัฒนา ขีด ความสามาร ถในการ ปฏิบัติงาน 95 % 10 0 % 95 % - 100 % เพิ่มขีด ความสามารถ ของพนักงาน ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใน งบประมาณ และเวลาที่ กำหนด สนับสนุนการพัฒนา บุคลากร พัฒนาและจัดหา เครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน จัดให้มีการบริหาร จัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร 2.104.695.636.2018.62 วิสัยทัศน์: วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน: พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน: ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวดหรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝึกอบรมการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา * ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-3 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 เป้าหมายเชิงนโยบายเรื่องปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน และสอดคล้องกับนโยบายเรื่อง ดำเนินการ ตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ กลยุทธ์ / วิธีการ พัฒนาตลาดการค้า และยกระดับสู่สากล และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด


ดาวน์โหลด ppt 1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google