งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์ 7.ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 8.กลยุทธ์ 9.แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 10. ภาคผนวก (ถ้ามี) หมายเหตุ 1. ให้ส่วนราชการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พร้อมไฟล์ จำนวน 3 ชุด 2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ได้ที่เว็บไซต์ สิ่งที่ส่งมาด้วย

2 2 วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน 1.ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด 6.ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน 1.ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด 6.ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป้าประสงค์: ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการให้บริการข้อมูล กลยุทธ์: เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการ จัดการองค์ความรู้งานศิลปาชีพและศิลปา ชีพเพื่อการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเรียนรู้ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ส่งเสริมกรรมสมาชิกศิลปหัตถกรรม (CRM) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับช่อง ทางการสื่อสารที่หลากหลาย เป้าประสงค์: ทรัพยากรบุคคลได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: ร้อยละของจำนวน บุคลากรที่ได้รับการการพัฒนาขีด ความสามารถในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์: เพิ่มขีดความสามารถของ พนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพภายใต้เวลาและงบประมาณ ที่กำหนด โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พัฒนาและจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายใน องค์กร (Knowledge Mgt.) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษา ฝึกอบรม ขั้นสูง/ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลียน ประสบการณ์ เป้าประสงค์: ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรงตามความ ต้องการของตลาด และช่างฝีมือได้รับการ พัฒนาทักษะ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์และ ช่างฝีมือได้รับการรับรองมาตรฐาน โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม สร้าง Unique Selling Proposition ให้กับ ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการเปิดรับนวัตกรรมแบบใหม่ เพื่อ สร้างโอกาสในสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานต้นแบบ งาน ตัวอย่าง และการผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ พัฒนาช่างฝีมือ เป้าประสงค์:ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมและผู้ประกอบการได้รับ การส่งเสริมด้านตลาดการค้าให้เป็นที่ แพร่หลายในตลาดโลก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย: มูลค่าการส่งออก สินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม จัดกิจกรรมการตลาดในระดับนานาชาติ จัดโครงสร้างสินค้า ปรับส่วนแบ่งตลาดและ การวางตำแหน่งทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผู้ประกอบการ จัดตั้งเครือข่ายในต่างประเทศ กลยุทธ์:พัฒนาตลาดการค้าและผู้ ประกอบ การผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลป หัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลายใน ตลาดโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กรและทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กรและทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมและการพัฒนา ช่างฝีมือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และศิลปหัตถกรรมและการพัฒนา ช่างฝีมือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตลาดการค้าและ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตลาดการค้าและ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม กลยุทธ์: สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ ตลาด เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และ พัฒนาช่างฝีมือ

3 3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประเด็น ยุทธศาสต ร์ เป้าประสงค์ เชิง ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต / กิจกรรม วงเงินงบประมาณปี เจ้าภาพ ( ระดับ กรม / สำนัก / กอง ) การ พัฒนา ตลาด การค้าและ ผู้ประกอบก าร ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ และ ศิลปหัตถกร รม ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม และ ผู้ประกอบการ ได้รับการ ส่งเสริมด้าน การตลาด การค้าให้เป็น ที่แพร่หลายใน ตลาดโลก มูลค่าการ ส่งออกสินค้า ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ เพิ่มขึ้น 10 % พัฒนาตลาด การค้าและ ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ให้เป็นที่ แพร่หลายใน ตลาดโลก จัดกิจกรรมการตลาด ในระดับนานาชาติ จัดโครงสร้างสินค้า ปรับส่วนแบ่งตลาด และวางตำแหน่ง ทางการตลาดให้ ผลิตภัณฑ์ พัฒนาผู้ประกอบ การ จัดตั้งเครือข่ายใน ต่างประเทศ การสร้าง มูลค่าเพิ่ม แก่ ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ และ ศิลปหัตถกร รมการ พัฒนา ช่างฝีมือ ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม มีมูลค่าเพิ่มที่ ตรงตามความ ต้องการของ ตลาด และ ช่างฝีมือได้รับ การพัฒนา ทักษะ ผลิตภัณฑ์ และช่างฝีมือ ได้รับการ รับรอง มาตรฐาน สร้างมูลเพิ่ม (Value Creation) ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม ให้ตรงตาม ความต้องการ ของตลาดและ การพัฒนา ช่างฝีมือ สร้าง Unique Selling Proposition ให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการ เปิดรับนวัตกรรมแบบ ใหม่ในสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งเสริมให้มีการ พัฒนางานต้นแบบ งานตัวอย่าง และการ ผลิตจริงเชิงพาณิชย์ พัฒนาช่างฝีมือ การ พัฒนาและ เผยแพร่ ความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพ และ ศิลปหัตถกร รม ช่างฝีมือ ผู้ ประกอบ การ ผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรม สามารถนำ ข้อมูล ไปใช้ ประโยชน์ใน การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และ การเรียนรู้ ผู้รับบริการมี ความพึง พอใจในการ ให้บริการ ข้อมูล 80 % พัฒนาการ จัดการ ฐานข้อมูลเชิง วิชาการงาน ศิลปาชีพ พัฒนาระบบการ บริหารจัดการองค์ ความรู้ (Knowledge Mgt.) ส่งเสริมกิจกรรม สมาชิกศิลปหัตถกรรม (CRM) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับช่อง ทางการสื่อสารที่ หลากหลาย การ พัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ องค์กรและ ทรัพยากร บุคคล ทรัพยากร บุคคลได้รับ การพัฒนาให้มี ขีด ความสามารถ ในการ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละของ พนักงานที่ ได้รับ การพัฒนา ขีด ความสามาร ถในการ ปฏิบัติงาน 95 % 10 0 % 95 % % เพิ่มขีด ความสามารถ ของพนักงาน ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใน งบประมาณ และเวลาที่ กำหนด สนับสนุนการพัฒนา บุคลากร พัฒนาและจัดหา เครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน จัดให้มีการบริหาร จัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร วิสัยทัศน์: วิสัยทัศน์: เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน: พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน: ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวดหรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝึกอบรมการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา * ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-3 มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 3 เป้าหมายเชิงนโยบายเรื่องปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน และสอดคล้องกับนโยบายเรื่อง ดำเนินการ ตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ กลยุทธ์ / วิธีการ พัฒนาตลาดการค้า และยกระดับสู่สากล และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด


ดาวน์โหลด ppt 1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google