งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม 3. พาณิชยกรรม 4. การบริการ ลักษณะอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม 3. พาณิชยกรรม 4. การบริการ ลักษณะอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม 3. พาณิชยกรรม 4. การบริการ ลักษณะอาชีพ

3 1. เกษตรกรรม

4 1.1 การเพาะปลูก

5 ข้าว 1.1.1 พืชอาหาร

6 อ้อย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์

7 มันสำปะหลัง นครราชสีมา กำแพงเพชร ชัยภูมิ

8 ปาล์มน้ำมัน 1.1.2 พืชน้ำมัน กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช

9 ถั่วเหลือง 1.1.2 พืชน้ำมัน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่

10 ฝ้าย 1.1.3 พืชเส้นใย ลพบุรี กาญจนบุรี

11 1.1.4 พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ยางพารา

12 1.1.4 พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ กาแฟ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่

13 1.2 การเลี้ยงสัตว์

14

15 วัวเนื้อ นครราชสีมา วัว นม สระบุรี ราชบุรี

16 ไก่เนื้อ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ไก่ไข่ ฉะเชิงเทรา อยุธยา อุบลราชธานี

17 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม

18 น้ำจืด ( ปลาช่อน ปลานิล ) น้ำเค็ม ( ปลาทู ) น้ำกร่อย ( กุ้ง ) ไทยจับสัตว์น้ำได้เป็น อันดับ 9 ของโลก เยอะมาก O.o

19

20 2. อุตสาหกรรม หมายถึง การแปรรูปวัตถุดิบให้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยอาศัยแรงงานคนหรือเครื่องจักร 2.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน สินค้า หัตถก รรม

21 อุตสาหกรรม 2.2 อุตสาหกรรมเบา เช่น โรงสีข้าว โรงงานทำน้ำแข็ง

22 อุตสาหกรรม 2.3 อุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิต รถยนต์ ปูนซีเมนต์

23 น้ำพริก

24 3. พาณิชยกรรม ( การค้า ) 3.1 การค้า ภายในประเทศ ความหมาย การแลกเปลี่ยนสินค้ามี 2 ประเภท คือ 3.2 การค้าระหว่าง ประเทศ เกิดจาก ความ แตกต่างทางด้าน ทรัพยากร

25 หากประเทศไทยส่งออกสินค้ามีมูลค่า น้อยกว่าสินค้านำเข้า จะเกิดผลอย่างไร ? ประเทศเราก็เสียเปรียบทางการค้า หรือ การค้า ขาดดุล หากประเทศไทยส่งออกสินค้ามีมูลค่า มากกว่าสินค้านำเข้า จะเกิดผลอย่างไร ? ประเทศเราก็ได้เปรียบทางการค้า หรือ การค้า เกินดุล

26 ประเทศคู่ค้ากับประเทศไทยมี ประเทศอะไรบ้าง ?

27 ประเทศไทยได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ทางการค้า ?

28

29

30 มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยใน ประเทศต่าง ๆ

31 มูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศ ไทยจากประเทศต่าง ๆ

32 4. การบริการ การ คมนาคม การ สื่อสาร การ ท่องเ ที่ยว

33 4.1 การคมนาคม ทางบกทางน้ำทาง อากาศ

34 1) การคมนาคมทาง บก ชื่อถนนรายละเอี ยด ระยะทาง ( กม.) พหลโยธินเชื่อมโยง ภาคเหนือ 1,037 มิตรภาพเชื่อมโยง ภาคอีสาน 511 สุขุมวิทเชื่อมโยง ภาค ตะวันออก และภาค กลาง 399 เพชรเกษมเชื่อมโยง ภาคใต้ 1,407

35 ถนนสายเอเชีย เป็นเส้นทางที่เชื่อม การติดต่อระหว่าง ประเทศต่าง ๆ ในทวีป เอเชีย

36 นอกจากถนนแล้วเรายังมีการคมนาคม ทางบกอะไรอีกบ้าง ? รถไฟ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน

37 2) การคมนาคมทางน้ำ ขนส่งภายในประเทศ ขนส่งระหว่างประเทศ

38 3) การคมนาคมทางอากาศ สนามบินดอนเมือง

39 3) การคมนาคมทางอากาศ สนามบินสุวรรณภูมิ

40 3) การคมนาคมทางอากาศ ท่าอากาศยานในบางจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น

41 4.2 การสื่อสารโทรคมนาคม โทรศัพท์ วิทยุและ โทรทัศน์

42 ประเภทของการติดต่อสื่อสาร 1. การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว (One- way Communication) 2. การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)

43 4.3 การท่องเที่ยว ในประเทศไทยรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายได้ ลำดับที่ 1 เมื่อเทียบกับรายได้จาก สินค้าออกอื่น ๆ

44 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย ปัญหา ราคา พืชผล ทาง การเกษต รตกต่ำ

45 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย ภัยธรรมชาติ

46 น้ำท่วมส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร โรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าออกสู่ ตลาดได้ ทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น

47 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย วิกฤต เศรษฐกิจ ใน ต่างประเ ทศ ส่งผล ต่อ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ ไทย อย่างไร ?

48 เนื่องจากไทยเป็นประเทศคู่ค้ากับ ประเทศในยุโรป เมื่อเศรษฐกิจใน ยุโรปชะลอตัวย่อมส่งผลถึงเศรษฐกิจ ในประเทศไทยแน่นอน

49 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ถูกฆาตกรรม ส่งผลต่อ เศรษฐกิจ ของประเทศ ไทยอย่างไร ?

50 การท่องเที่ยวมีความสำคัญมากต่อ เศรษฐกิจไทย เมื่อชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย ถูกฆ่า ย่อมส่งผลต่อ ความน่าเชื่อถือ และสร้างความรู้สึก ไม่ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

51 เกษตรกรรม

52 อุตสาหกรรม

53 การบริการ

54 จากภาพส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจหรือไม่อย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt 1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม 3. พาณิชยกรรม 4. การบริการ ลักษณะอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google